Datum: 23-09-2023 - 03:09
10
okt
'19

College doet raadsvoorstel: een autoluw kernwinkelgebied in Noordwijkerhout. (alleen op zaterdagmiddag en tijdens weekmarkt)

Het college van de gemeente Noordwijk heeft op 9 oktober een raadsvoorstel toegezonden naar de gemeenteraad, hierin vraagt het college de raad om in te stemmen met het instellen van een autoluw kernwinkelgebied Noordwijkerhout als uitvloeisel van de Centrumvisie Noordwijkerhout. Met een autoluw kernwinkelgebied wordt beoogd een veiliger....

en aantrekkelijker winkelgebied voor voetgangers te realiseren. Voor het realiseren hiervan moeten verkeersbesluiten worden genomen en werkzaamheden worden uitgevoerd. Het raadsvoorstel zal eerst besproken gaan worden in een Rondetafelgesprek en vervolgens zal er een besluit gaan volgen in de gemeenteraadsvergadering van 19 november 2019.

Aanleiding
De toenmalige gemeente Noordwijkerhout heeft op 15 december 2016 de ‘Centrumvisie Noordwijkerhout 2016 – 2025’ vastgesteld. In deze visie is een analyse van het kernwinkelgebied gemaakt. Deze analyse had o.a. als resultaat dat verbeteringen het kernwinkelgebied weer attractief en waardevol zouden (kunnen) maken voor inwoners, ondernemers en toeristen. Om dit doel te bereiken zijn in de centrumvisie projecten (middelen) benoemd, waarvan het autoluw zijn van de straten in het kernwinkelgebied, na de geldende laad- en lostijden, er een is.

Voordat (eventueel) tot het daadwerkelijk (in welke vorm dan ook) autoluw maken van het centrum wordt gekozen, is vanaf 18 juni tot en met 18 december 2018 een proef gehouden: op maandag tot en met zaterdag van 12.00 uur tot 18.00 uur is het gebied niet toegankelijk geweest voor autoverkeer. Ook ‘laden & lossen’ was in deze uren niet toegestaan. In de periode van de proef zijn verkeerstellingen (vóór en tijdens de proef) en een belevingsonderzoek (0- en 1-meting) gehouden om effecten en invloeden in kaart te brengen.

Ook is een parkeeronderzoek uitgevoerd en zijn ondernemers bevraagd over hun ervaringen met en visie op de proef. Tijdens een inloopavond in september 2019 zijn de resultaten van de onderzoeken gepresenteerd en hebben belangstellenden reacties kunnen geven en vragen kunnen stellen.

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)
De resultaten van de onderzoeken leiden tot de constatering dat er voldoende draagvlak is voor een autoluw kernwinkelgebied in het centrum van Noordwijkerhout op de zaterdagen van 12.00 – 18.00 uur. Met het besluit wordt de invoering van het autoluw gebied per 1 februari 2020 geëffectueerd, conform het besluit van 15 december 2016.

Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen)

Met het instellen van een autoluw gebied moeten de volgende zaken worden geregeld/uitgevoerd: 

* Verkeersbesluit nemen tot het instellen van een inrijverbod voor gemotoriseerd verkeer naar de Dorpsstraat op zaterdagen van 12.00 – 18.00 uur en tijdens de openingstijden van de weekmarkt, het openstellen van het Marktplein voor verkeer in twee richtingen, het instellen van een parkeerverbod op de kruising Koninginneweg - Havenstraat.

* Permanent afsluiten van de doorgang Havenstraat – Landbouwplein.

* Plaatsen van extra fietsenstallingen.

* Aanpassen toegangen Dorpsstraat en Marktplein inclusief verwijzingen naar parkeerlocaties. 

* Inventariseren van de haalbaarheid van een parkeerverwijssysteem à la PRIS in Noordwijk. Met een dergelijk systeem worden naar een parkeerplaats zoekende automobilisten over een route naar de grote parkeerlocaties geleid (de Brink, parkeergarages Victoriberg en Coremolen en Landbouwplein); tevens krijgen ze informatie over het aantal nog vrij beschikbaar aantal parkeerplaatsen.

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen
Met het niet besluiten tot het instellen van een autoluw gebied op zaterdagen van 12.00 – 18.00 uur blijft er een onduidelijke (verkeers)situatie bestaan. Met het vaststellen van verkeersbesluiten is er een kans op bezwaar- en beroepsschriften, die bij een gerechtelijke procedure het risico met zich meebrengen van status quo van de huidige, onduidelijke (verkeers)situatie.

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)
Met het uitvoeren van het maatregelen- en werkenpakket is een bedrag gemoeid van € 35.000,- voor de entrees in de Dorpsstraat en Marktplein en € 15.000,- voor het uitvoeren van de aanbevelingen uit het parkeeronderzoek voor het verbeteren van de vind- en bereikbaarheid van de grote parkeerlocaties. Binnen de Centrumvisie Noordwijkerhout en de begroting bij Verkeer en Vervoer zijn geen middelen beschikbaar om de kosten te dekken. Voorgesteld wordt daarom de kosten als volgt te
dekken:
- € 35.000,- ten laste van de algemene reserve
- € 15.000,- ten laste van de parkeerreserve
In de algemene reserve is op dit moment een bedrag beschikbaar ad. € 3.928.273,-.
In de parkeerreserve is op dit moment een bedrag beschikbaar ad. € 264.928,-.

Bijlage(n)
A – Centrumvisie Noordwijkerhout; resultaten proef beperkte autotoegankelijkheid centrum.
B – Proef autovrij centrum Noordwijkerhout; rapport Belevingsonderzoek. Keuzeweg, 2 januari 2019.
C – Notitie Parkeerdruk, parkeercapaciteit & verbetering bereikbaarheid garages Noordwijkerhout.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk,

Foto BON.