10
okt
'19

College beantwoordt schriftelijke vragen Fractie PvdA over: inventarisatie waardevolle bomen Bavo-terrein.

Op 19 september 2019 ontving het college van de gemeente Noordwijk van de heer Janson namens de fractie van de PvdA, schriftelijke vragen over de inventarisatie van de waardevolle bomen op het Bavo-terrein en deze zijn nu beantwoordt door het college. Fractie PvdA: Het Bavo-terrein zal in de komende jaren veranderen in een prachtige woonwijk met de naam Landgoed in den Houte. Deze mooie naam is ongetwijfeld geïnspireerd door de grote...

hoeveelheid waardevolle bomen en boompartijen op dit terrein. Behoud van zoveel mogelijk van deze waardevolle bomen en boompartijen is van groot belang. Meerdere malen heeft de PvdA aan het college gevraagd om een inventarisatie van het bomenbestand en aansluitend om een overzicht van welke bomen en boompartijen worden behouden. Deze inventarisatie en dit overzicht hebben wij nog niet ontvangen. Om bovenstaande reden heeft de PvdA een drietal vragen:

Vraag 1.
Onderkent het college het belang van behoud van zoveel mogelijk waardevolle bomen en boompartijen op het Bavo-terrein?

Antwoord 1:
Ons college erkent het belang van het behoud van zo veel mogelijk waardevol groen op het Bavo-terrein en heeft hier bij het opstellen van de plannen ook rekening mee gehouden. Oude kwaliteiten inzetten voor nieuwe functies is het belangrijkste uitgangspunt van de ruimtelijke visie op het Bavo-terrein. Het zijn deze kwaliteiten die het wonen op het Bavo-terrein onderscheidt van willekeurige andere nieuwbouwprojecten.

Deze kwaliteiten worden gekoesterd en vormen de het groene karakter van het Bavo-terrein is één van de waardevolle kenmerken die ook naar de toekomst toe behouden moet blijven. In de opgestelde ruimtelijke kaders is het uitgangspunt dat bestaande waardevolle groene structuren worden behouden en beter zichtbaar en beleefbaar worden gemaakt. Grote delen van het plangebied kennen dan ook op de verbeelding de functie groen. 

Genoemd kunnen worden de Engelse tuin, de zichtas achter het Bavo hoofdgebouw, de Franse tuin, de begraafplaats en het Kastanjelaantje (laantje tussen het hoofdgebouw en de begraafplaats). Het verdient de voorkeur om bestaande bomen te behouden. Om de wijk te kunnen transformeren naar een woonwijk is het noodzakelijk dat er bomen worden gekapt op locaties waar er gebouwd gaat worden (de bouwvelden).

Ook zullen er bomen moeten wijken op locaties waar wegen komen te liggen, waaronder ook op het wegtracé door de centrale groene as achter het hoofdgebouw. Voor al deze bomen geldt een kapvergunnings- en herplantingsplicht zoals dat is opgenomen in het omgevingsplan.

Met opzet hebben wij deze opgenomen in het omgevingsplan Bavo (artikel 12 van de regels behorende bij het omgevingsplan Bavo) omdat wij er zeker van willen zijn dat de groene kwaliteit ook naar de toekomst toe wordt geborgd. Afhankelijk van de grootte van de te kappen boom zal ook een bepaalde grootte moeten worden herplant.

Vraag 2.
Is bovengenoemde inventarisatie inmiddels uitgevoerd en is er duidelijkheid welke bomen en boompartijen behouden moeten worden? Zo Ja, wilt u deze informatie aan de raad toezenden?Zo nee, op welke termijn kunnen we deze informatie verwachten?

Antwoord 2:
De transformatie van het Bavo-terrein naar een woonwijk met behoud van de waardevolle elementen vindt plaats door de ontwikkelingscombinatie Novaform-Trebbe b.v.. Zij zijn verantwoordelijk voor het bouwrijp maken, de realisatie van de woningen en het woonrijp maken van het niet uitgeefbare deel. De gemeentelijke rol beperkt zich tot het stellen van kaders, het faciliteren van de gewenste ontwikkeling en de toetsing. 

De nieuwbouw zal gefaseerd worden uitgevoerd en gefaseerd zal de ontwikkelingscombinatie inzichtelijk maken in het kader van het omgevingsplan welke bomen gekapt dienen te worden en waar nieuwe bomen worden herplant. Bijgaand treft u een door de ontwikkelingscombinatie opgestelde inventarisatie aan van de bomen op het Bavo-terrein. Daarnaast is door hen nader ingezoomd op de Engelse tuin.

Overigens willen wij u erop wijzen dat als gevolg van langdurig achterstallig onderhoud op het Bavo-terrein door de zorginstellingen er veel doorgeschoten bosplantsoen is ontstaan. Deze doorgeschoten bomen zijn ook op het kaartbeeld aangebracht, maar kunnen zonder vergunning worden verwijderd zolang de stamomtrek op 1.30 meter boven het maaiveld onder de 30 cm blijft.

De ontwikkelingscombinatie werkt aan het inrichtingsplan dat uitgevoerd moet gaan worden in het eerste kwartaal van 2021.

Vraag 3.
Indien de inventarisatie is afgerond en duidelijk is welke bomen en boompartijen moeten worden behouden, is dit dan onderdeel van de omgevingsvergunning voor het Bavo-terrein c.q. Landgoed in den Houte?

Antwoord 3:
Per ontwikkelingsfase wordt door de ontwikkelaar inzichtelijk gemaakt welke boompartijen behoudenswaardíg zijn en welke moeten worden gekapt. Voor alle te kappen bomen met een omtrek van 30 cm of meer op 1.30 mtr hoogte zal een kapvergunning moeten worden aangevraagd. Dit zal fasegewijs gaan plaatsvinden. Voor al deze bomen geldt ook een herplantplicht.

Bijlagen:
Bijlage Boominventarisatie Noordwijkerhout analyse ROGG
Bijlage Eindbestand Bomeninventarisatie
Bijlage plankaarten behorende bij vragen artikel 39 Rvo
B&W - Bijlage bestaande bomen

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Noordwijk

Foto BON.