Datum: 30-09-2023 - 04:54
10
aug
'19

PUUR stelt schriftelijke vragen aan het college over: Zorgen om 'Het Zilt'.

In de debatraad van 19 februari jl. stelde PUUR 2 mondelinge vragen aan uw college over de stand van zaken met betrekking tot het bouwproject Het Zilt. Wethouder De Jong deed de toezegging met een notitie te zullen komen. Nadat we in de afgelopen tijd diverse keren navraag hebben gedaan waar de beloofde notitie toch bleef, ontvingen we uiteindelijk na bijna 6 maanden op 16 juli een raadsbrief....

Dat de beantwoording zolang op zich heeft laten wachten verbaast ons ten zeerste, zeker ook gezien de inhoud. Uit uw brief blijkt volgens PUUR, dat de door gemeente en/of projectontwikkelaar publiekelijk gedeelde, immer optimistische, informatievoorziening met betrekking tot voortgang en realisatie van het project, op zijn minst niet helder en zeker niet volledig is geweest.

Hierdoor hebben de inwoners van De Zilk een onjuist beeld over voortgang en realisatie van het project gekregen, dit was gezien de inhoud van uw brief niet nodig geweest. PUUR heeft de volgende vragen n.a.v. uw schrijven met zaaknummer 4547.

Vragen:

1 Wij vragen u het volledige addendum op de overeenkomst zoals vastgesteld op 22 maart 2018 te doen toekomen aan de raad.

2 Waarom heeft u naar aanleiding van de vastgestelde faseringswijziging in het addendum, niet besloten om daarover direct duidelijke informatie naar de inwoners van De Zilk te doen uitgaan? Zoals de gemeente wist en weet betreft het hier namelijk onderdelen van het plan (voorzieningen) die bij heel veel inwoners al jarenlang een grote rol spelen. 

3 Waarom is pas na indienen van zienswijzen en inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan een Distributie Planologisch Onderzoek (DPO) ingesteld? Is dit het eerste DPO of is er in het verleden bij het opstellen van het totale project ook al eens zo’n onderzoek uitgevoerd? Indien nee, waarom toen niet?

4 In de brief lezen we dat het ontbreken van een waterparagraaf met betrekking tot de hydrologische bufferzone een belangrijke reden is waarom het ontwerp bestemmingsplan voor 32 woningen, detailhandel en gezondheidszorg (GOED) pas in de tweede helft van 2019 aan de raad kan worden voorgelegd. Waarom heeft u de vereiste watercompensatie en de te nemen maatregelen in de aanloop van meer dan 10 jaar niet eerder opgemerkt, en waarom heeft u er niet daadkrachtig op geanticipeerd?

5 Uit wat, en waarom, bleek dat het hele plangebied / project Het Zilt niet volgens het (moeder)bestemmingsplan De Zilk kon worden uitgevoerd. En wanneer werd dat precies duidelijk?

6 Uit de getoonde bouwplanning valt op te maken dat de bouw van de sociale huurappartementen zal starten 2e kwartaal 2020. Woningstichting Sint Antonius van Padua heeft recentelijk aan PUUR aangegeven dat de bouw van de sociale huurappartementen, vanwege gedeelde liftfaciliteiten, onlosmakelijk verbonden is met de realisatie van het supermarkt/ GOED/ appartementengebouw. Geldt dat nog steeds? En indien niet, welke consequenties brengt dat met zich mee?

7 Onder de kop Detailhandel en GOED valt duidelijk en helder te lezen dat reeds in het begin van 2019 bekend was dat de ondernemer die invulling zou gaan geven aan een supermarkt en daaraan gekoppelde GOED hiervan afzag. Waarom, en door wie, is besloten deze belangrijke informatie niet direct te delen met de inwoners van De Zilk?

8 Het Zilt ligt pal naast een groot en belangrijk Natura 2000 gebied. Het originele bouwproject Het Zilt bevat nu nog twee delen waarvoor een nieuw bestemmingsplan moet worden vastgesteld. De actualiteit omtrent het Programma Aanpak Stikstof (PAS) wordt niet in uw brief genoemd. Betekent dit dat u er van overtuigd bent dat u het PAS wèl als basis voor toestemming voor activiteiten mag gebruiken?

Wij kijken uit naar uw beantwoording.

Namens de fractie PUUR
Toon van Tol
raadslid

Foto Van Rhijn Bouw BV