Datum: 26-09-2023 - 18:26
20
jul
'19

College informeert gemeenteraad over voortgang harmonisering mantelzorgondersteuning.

Eén van de onderwerpen waarop, sinds de fusie van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk op 1 januari 2019, nog harmonisering moet plaatsvinden is de mantelzorgondersteuning. Middels een brief, verstuurd op 18 juli, informeert het college van B&W van de gemeente Noordwijk de gemeenteraad over de voortgang op dit onderwerp in de nieuwe gemeente Noordwijk... 

Huidige mantelzorgondersteuning
De mantelzorgondersteuning bestaat uit 3 componenten: de jaarlijkse blijk van waardering aan mantelzorgers (de Mantelzorgpas en de VVV-cadeaucard), de regeling om de druk op mantelzorgers te verlichten door het tijdelijk overnemen van de zorg (de Zorgpauze) en de wijze waarop de ondersteuning van manteizorgers in algemene zin wordt ingevuld.

Eerst evalueren
Omdat wij niet willen dat we de huidige regelingen klakkeloos samenvoegen, hebben wij ervoor gekozen om de mantelzorgondersteuning eerst te evalueren. Daartoe is een onderzoek uitgevoerd waarbij verschillende betrokken zijn geraadpleegd, namelijk de Bollenstreek-gemeenten, de gebruikers en non-gebruikers van de ondersteuning zelf, de uitvoerende partijen (Welzijn Noordwijk en het Wmo Adviescentrum) en het eerdere rapport van de rekenkamer Noordwijkerhout-Hillegom-Lisse (2017).

Mooie respons
Wij zijn bijzonder blij met de reacties die bij de gemeente zijn binnengekomen op de verspreide enquête onder mantelzorgers. Van de ruim 1.700 verstuurde vragenlijsten zijn er bijna 1.000 retour ontvangen, een respons van 54%! Mede vanwege deze brede respons, delen wij graag het bijgaande rapport 'Evaluatie mantelzorgondersteuning Noordwijk' met u.

Resultaten
Voelen mantelzorgers zich (voldoende) ondersteund in hun zorginspanningen door de gemeente? Het antwoord op deze hoofdvraag luidt: ja, zij het een relatief kleine groep. Als verbeterpunten wordt geadviseerd om de bestaande waarderings- en Zorgpauzeregeling te handhaven, om de Mantelzorgpas in te voeren als vorm van waardering voor mantelzorgers en om de uitvoering bij één Organisatie onder te brengen.

Rol Adviesraad Sociaal Domein
De Adviesraad Sociaal Domein is meerdere malen bij dit onderzoek betrokken. Zij hebben feedback geleverd op de onderzoeksvragen, de vragenlijsten geredigeerd en feedback geleverd op de analyse van de onderzoeksresultaten. Zij geven aan de drie aanbevelingen uit het rapport volledig te onderschrijven. Daarbij tekenen zij aan dat zij het van groot belang achten dat de gemeente de mantelzorgers actief blijft ondersteunen.

Dit omdat door de toenemende vergrijzing de rol en belasting van mantelzorgers naar verwachting alleen maar zal toenemen. Doordat de mantelzorgondersteuning nog een relatief nieuw product is en een deel van de mantelzorgers nog onbekend is met de mogelijkheden, bestaat de verwachting dat de vraag nog groter zal worden.

Besluitvorming
Op basis van deze evaluatie verwachten wij in het najaar een tweetal geharmoniseerde regelingen te kunnen vaststellen, namelijk voor de waardering van mantelzorgers en voor de Zorgpauze. Hiervoor moeten bepaalde zaken nog worden uitgezocht, waaronder de beschikbaarheid van de benodigde financiële middelen. Dat is nodig omdat de regeling Zorgpauze werd gefinancierd vanuit een tijdelijk budget dat per 2020 vervalt. 

Om die reden zijn er slechts ten dele structurele middelen opgenomen in de kadernota. Op basis van het gebruik in 2018 en een beperkte groei daarvan, verwachten wij de benodigde dekking te kunnen vinden binnen het huidige budget voor mantelzorg.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Noordwijk