Datum: 26-09-2023 - 17:36
13
jul
'19

College vraagt € 200.000,- krediet voor vervanging riolering Parallelweg.

Op 4 april 2019 is het bestek 'Vervanging van de riolering op de Parallelweg' door de gemeente Noordwijk aanbesteed. Aannemingsbedrijf Sporto te Noordwijkerhout was de laagste inschrijver conform het bestek. De inschrijving is gecontroleerd en akkoord bevonden door de gemeente Noordwijk. Met het oog hierop vraagt het college van B&W aan de gemeenteraad...

een krediet, groot € 200.000,- , beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van dit bestek.

Aanleiding
In het integraal Afvalwaterketenplan 2017-2021 (iAWKp) zijn maatregelen opgenomen met het oog op het realiseren van een klimaatadaptief rioleringsstelsel. Onderdeel hiervan is de aanleg van een regenwaterriool in het gedeelte van de Parallelweg te Noordwijkerhout nabij Robijnstaete.

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)
Het beoogd effect van de maatregel is het realiseren van een betere afvloeiing van regenwater richting de aanwezige watergangen.Voorgesteld besluit: een investeringskrediet, groot € 200.000,00, in 2019 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het bestek 2018-016-001 "Vervanging riolering Parallelweg", wat is opgenomen in het investeringsplan 2019.

Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen)
De maatregel bestaat uit het leggen van een nieuw regenwaterriool in de Parallelweg, het daarop aansluiten van de regenwaterriolen uit de Via Antiqua en het maken van een nieuw lozingspunt voor het nieuwe riool op de nabijgelegen watergang. Tevens wordt de Parallelweg voorzien van een nieuwe verharding van gebakken straatstenen en worden wensen van de bewoners van Robijnstaete ten aanzien van de bereikbaarheid voor ambulances uitgevoerd.

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)
De vervangingsinvestering voor de riolering in de Parallelweg is meegenomen in het vastgestelde Afvalwaterketenplan iAWKp 2017-2021 en het bijbehorende overzicht met de financiële gevolgen van de in dat plan aangekondigde activiteiten. Het iAWKp geldt als uitgangspunt voor de begrote lasten van product riolering en de bepaling van een kostendekkende rioolheffing.

De reeds gedane en geplande toekomstige investeringen leiden voor de duur van de afschrijvingstermijn tot kapitaallasten en deze lasten worden in de rioolheffing meegenomen. De gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de riolering bij de Parallelweg een investeringskrediet van € 200.000,- in 2019 beschikbaar te stellen, welke in 60 jaar lineair wordt afgeschreven.

Dit is opgenomen in het investeringsplan 2019. De jaarlijkse kapitaallasten zijn meegenomen in de meerjarenraming van de begroting 2019 onder het product Riolering en gedekt uit de opbrengsten van de kostendekkende rioolheffing. 

Betrokken partijen/participatie
Eventuele wensen en suggesties van de bewoners van de Parallelweg en het aanliggende Robijnstaete zijn middels een bewonersenquête geïnventariseerd en in het plan verwerkt.

Communicatie
Eventuele wensen en suggesties van de bewoners van de Parallelweg en het aanliggende Robijnstaete zijn middels een bewonersenquête geïnventariseerd en in het plan verwerkt. Tijdens de werkzaamheden wordt de directe communicatie verzorgd door directievoerder van de gemeente, in samenspraak met de uitvoerder van de aannemer.

Verdere procedure
Na beschikbaarstelling van het benodigde krediet zal het werk worden gegund aan de laagste inschrijver, BV Aannemingsbedrijf Sporto te Noordwijkerhout. De werkzaamheden zullen in de maanden september en oktober 2019 worden uitgevoerd.

Bestuurlijk kader
In het integraal Afvalwaterketenplan 2017-2021 (iAWKp) zijn maatregelen opgenomen met het oog op het realiseren van een klimaatadaptief rioleringsstelsel. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het maatregelpakket.

Het college vraagt een krediet van € 200.000,- voor het vervangen van de riolering op de Parallelweg aan de gemeenteraad en deze aanvraag zal behandeld worden op de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 16 juli.