Datum: 30-03-2023 - 14:23
28
jun
'19

College van B&W: Firma Meeuwenoord wil dat gemeente alle onteigenings- en saneringskosten betaald.

In een brief aan de gemeenteraad heeft het college van B&W van de gemeente Noordwijk een update gegeven over de stand van zaken over de mogelijke verplaatsing van het transportbedrijf Meeuwenoord.
Brief college van B&W: In uw raadsvergadering van 21 mei 2019 heeft uw raad unaniem de motie aangenomen waarin u ons college oproept vanwege de verkeersveiligheid...

om opnieuw in onderhandelingen te treden met het transportbedrijf Meeuwenoord. Voorts heeft u ons verzocht dat Meeuwenoord een gecertificeerd bedrijf inschakelt om de mate van bodemverontreiniging en de saneringskosten te bepalen. Wij hebben op 24 mei jl. met de firma Meeuwenoord gesproken. De firma Meeuwenoord is bereid om het transportbedrijf te verplaatsen op voorwaarde dat de gemeente:

* hen volledig schadeloos stelt zoals dit plaatsvindt in het kader van de Onteigeningswetgeving.

* zelf het onderzoek uitvoert naar de mate van bodemsanering en de daarmee gepaard gaande extra saneringskosten om deze geschikt te laten zijn voor een woonfunctie in plaats van bedrijvenfunctie.

In plaats van nader tot elkaar te komen heeft de firma Meeuwenoord door de unaniem aanvaarde motie de indruk dat er bij u een breed draagvlak bestaat voor de uitplaatsing van het transportbedrijf. De firma Meeuwenoord wenst een maximale schadevergoedingen te ontvangen zonder dat de firma daarbij laat meewegen dat ook zij baat hebben bij een vertrek naar elders waar een efficiëntere bedrijfsvoering kan worden. Ook ten aanzien van de bodemverontreiniging blijft de firma Meeuwenoord van mening dat het geschikt maken van de bodem voor de woonfunctie voor rekening van de gemeente komt.

Nu de firma Meeuwenoord eenzijdig alle kosten bij de gemeente legt, zal het eerder berekende exploitatietekort voor de te ontwikkelen locatie verder in omvang toenemen. Dit is voor ons niet aanvaardbaar en is voor ons aanleiding om de onderhandeling niet te heropenen. Wel zijn wij bereid om richting de partijen die rechtstreeks baat hebben bij een herontwikkeling van de locatie, te weten de ontwikkelingscombinatie van de nieuwbouwwijk Landgoed in den Houte alsmede de firma Meeuwenoord, een bedrag in het vooruitzicht te stellen om de verschuiving van de Victoriberg mogelijk te maken. De exacte hoogte zal een taxatie moeten uitwijzen. Wij verwachten dat hier een substantieel bedrag mee gemoeid is zodat partijen hier in hun businessplan rekening mee kunnen houden.

College van B&W van de gemeente Noordwijk.

Foto Google Maps.