Datum: 26-03-2023 - 13:46
19
jun
'19

College geeft antwoord op vragen van GroenLinks over: plannen nieuwbouwwoningen in gemeente Noordwijk.

Op 3 juni 2019 ontvingen het college van B&W van de gemeente Noordwijk schriftelijke vragen namens de fractie van GroenLinks Noordwijk over: plannen nieuwbouwwoningen in gemeente Noordwijk  Deze vragen, inclusief de aanleiding hiervoor en de antwoorden van het college luiden als volgt....

Aanleidng:
Omdat er nog altijd te weinig woningen worden gebouwd om aan de vraag te doen, geeft de provincie de Zuid-Hollandse regio’s de mogelijkheid om 30% meer nieuwbouwwoningen in te plannen dan nodig is volgens de voorspelling. De provincie wil hiermee voorkomen dat er te weinig woningen worden gerealiseerd als er plannen uitvallen of vertragen.

Voor de regio Holland Rijnland komt dit neer op meer dan 5000 extra woningen in de periode tot 2025. Deze maatregel komt voort uit het Actieplan Woningbouw dat de provincie eind 2018 lanceerde. Doel van dit actieplan is woningbouw in Zuid-Holland te versnellen door diverse knelpunten aan te pakken die gemeenten genoemd hebben in het onderzoek ‘Katalyseren woningbouw Zuid-Holland’ (Fakton, 2018).

GroenLinks vindt het van belang dat Noordwijk een toekomstgerichte koers vaart en daarom vaart maakt van extra bouw van betaalbare huur- en koopwoningen. Daarom dan ook de volgende vragen en de antwoorden van het college van B&W:

Vragen en antwoorden:
Vraag 1:
Bent u op de hoogte van het nieuwsbericht ‘Provincie versoepelt regelgeving om woningbouw te versnellen’ dat op 23 mei is gepubliceerd op de website van de Provincie Zuid-Holland?

Antwoord:
Ons college is bekend met het door u aangehaalde nieuwsbericht. Daarnaast heeft het Leidsch Dagblad in de uitgave van 24 mei jl. aandacht besteed aan de voorgestelde maatregelen en nader toegelicht aan de hand van twee artikelen. Ook hiervan heeft ons college kennis genomen.

Vraag 2:
Deelt u de mening dat er meer woningen ingepland moeten worden dan dat op dit moment het geval is?

Antwoord:
Wij zijn het met u eens dat de voorgestelde normering met een overcapaciteit (ten opzichte van de voorspelde woningbehoefte) een maatregel is die een positief effect zou kunnen hebben. Immers, al eerder1 heeft ons college beargumenteerd dat de huidige plancapaciteit is opgebouwd uit 'harde' en zachte' plannen. Dit kan tot gevolg hebben dat er uiteindelijk een verschil ontstaat tussen de voorgenomen en benodigde bruto aantallen te bouwen woningen en de netto aantallen die daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Vraag 3:
Onderschrijft u de mening van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) dat onlangs stelde dat er in heel Nederland, en dus ook in Noordwijk, te weinig bouwplannen zijn om het tekort aan nieuwe woningen op de woningmarkt terug te dringen?

Antwoord: Ons college kan simpelweg niet oordelen over de woningbouwsituatie in 'heel' Nederland. Dat neemt niet weg dat veel media aandacht schenken aan de schaarste van woningen in grotere delen van ons land. Uit deze berichtgeving maken wij op dat het een vraagstuk betreft dat maatwerk vereist. Een belangrijke reden voor ons college om een woonbehoefteonderzoek uit te voeren. Uw raad is hierover onlangs geïnformeerd.

De resultaten zullen inzicht geven in de problematiek van de Noordwijkse woningmarkt. De aangedragen maatwerkoplossingen, voor elke kern binnen onze gemeente, vormen de basis voor de woonvisie voor de nieuwe gemeente Noordwijk. Eerst dan kan ons college vaststellen of de conclusies van het EIB ook één op één gelden voor de Noordwijkse lokale woningmarkt.

Vraag 4:
Neemt u de aanmoediging om meer nieuwbouwwoningen in te plannen dan ‘nodig is’ volgens de voorspelling mee in de nieuwe woonvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma?

Antwoord:
In het antwoord op vraag 3. is de doelstelling van het woning behoefteonderzoek al toegelicht mede als onderbouwing voor een nieuwe woonvisie. Als uit de resultaten blijkt dat er aanleiding is om de bestaande plancapaciteit hierop aan te passen, wordt dat gegeven onderwerp van gesprek.

Vraag 5:
Wordt er momenteel al gewerkt aan het concreet maken van nieuwe bouwplannen als mogelijke vervanging van de geplande woningbouw van 660 woningen op Bronsgeest, nu niet zeker is of bebouwing van Bronsgeest door zal gaan?

Antwoord:
Ja. Alhoewel er nog geen definitief standpunt is ingenomen over Bronsgeest, onderzoekt ons college potentiële geschikte, alternatieve locaties voor de geplande woningbouwopgave. Op 16 april jl. is aan uw raad hierover het volgende gemeld: 'Om onze doelstellingen te realiseren op het gebied van (sociale) woningbouw en huisvesting van arbeidsmigranten, zal het college een Deltaplan woningbouw hanteren.

Hiertoe heeft het college inmiddels alle relevante financiële, ruimtelijke en volkshuisvestelijke kaders beoordeeld en potentiële binnen- en buitenstedelijke (bouw)locaties in beeld gebracht. De opzet hiervan is op hoofdlijnen besproken met de provincie.

Bijzondere aandacht in deze werkzaamheden gaat uit naar de locatie Bronsgeest om, zoals ook in het coalitieakkoord is aangegeven, de mogelijkheden te onderzoeken tot geschikte, alternatieve locaties voor de alhier geplande bouwopgave en hoe de financiële verplichtingen op te lossen.

De 100 dagen waren te kort om tot een Deltaplan te komen, maar het college heeft wel belangrijke inzichten opgedaan die zij met de raad wil delen. Een notitie hierover zal het college zo snel mogelijk aanbieden aan de raad en de samenleving.'

Vraag 6:
Indien ja, wordt er rekening mee gehouden dat hier meer dan 660 woningen ingepland moeten worden?

Antwoord:
Hiervoor verwijst ons college naar de beantwoording van vraag 4. dat is gebaseerd op het uitgangspunt dat de vastgestelde woonbehoefte in evenwicht zal zijn met een realistische plancapaciteit.