Datum: 22-03-2023 - 07:40
23
me
'19

College beantwoordt schriftelijke vragen NZLokaal over de openbare orde en veiligheid in Noordwijkerhout.

De fractie van NZLokaal heeft op 20 april schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk, met als onderwerp de openbare orde en veiligheid in Noordwijkerhout. NZLokaal geeft daarbij aan dat er binnen relatief korte tijd sprake is geweest van onrust, overlast en criminaliteit binnen de kern van Noordwijkerhout.

* Op donderdag 18 april was er (wederom) sprake van (poging tot) brandstichting aan de achterzijde van het monumentale Bavogebouw, waarvoor politie en brandweer is uitgerukt. (Redactie BON: zie foto)

* In de nacht van 19 op 20 april werden (wederom) in het centrum van Noordwijkerhout bloembakken vernield en omver getrokken, waarna de inhoud over de straat werd verspreid. (Redactie BON: zie nieuwsitem)

* Recent was er (wederom) sprake van aanwezigheid van luidruchtige jeugd tot ver in de nachtelijke uren op het schoolplein van de Prinsenhofschool.

Het college van B&W heeft de vragen van de fractie van NZLokaal nu beantwoordt.

Vragen en antwoorden:

1. Is het college op de hoogte van deze meldingen van overlast en criminaliteit, de hierop geuite heftige reacties op internet (Facebook) en het gevaar, dat Noordwijkerhouters mogelijk het recht in eigen hand gaan nemen?

Antwoord:
De portefeuillehouder wordt niet over alle op zichzelf staande incidenten geïnformeerd. Ook is ons niets bekend over de heftige reacties op internet.

2. Zo nee, is het college bereid, mede naar aanleiding van deze incidenten, op structurele wijze overleg te voeren binnen het driehoeksoverleg of bilateraal met de politie.

Antwoord:
De burgemeester, de politie en de ambtenaren veiligheid hebben structureel overleg met elkaar om op het niveau van trends overlast gevende situaties integraal te bespreken en te minimaliseren. Naar aanleiding van de gestelde vragen zijn de genoemde incidenten met de politie besproken en is aandacht gevraagd voor de veiligheidsontwikkelingen in Noordwijkerhout.

3. Op welke wijze denkt het college uitvoering te kunnen geven aan toezicht en handhaving in het kader van de openbare orde en veiligheid?

Antwoord:
Integrale samenwerking tussen maatschappelijke partners, boa's en de politie coördineren, optimaliseren en intensiveren. Daarnaast heeft de burgemeester de beschikking over bestuursrechtelijke maatregelen en zal indien aan de orde deze maatregelen gericht inzetten.

4. In hoeverre zijn de in het coalitieakkoord genoemde normen van 1 wijkagent per 5000 inwoners en 1 BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) per 5000 inwoners voldoende voor een effectieve handhaving van de rechtsorde?

Antwoord:
De politie heeft op dit moment te maken met een capaciteitsprobleem binnen de eigen organisatie. De norm één wijkagent op 5000 inwoners is niet haalbaar. Mocht de veiligheidsproblematiek erom vragen dan is in samenspraak met de politie opschaling mogelijk. De gemeente voldoet aan de norm 1 BOA op 5000 inwoners. Het is nu nog te vroeg om vast te stellen of de gestelde normen in het coalitieakkoord voldoende zijn voor een effectieve handhaving van de rechtsorde.

5. Welke aanvullende maatregelen zijn nog denkbaar voor het geval er (nog steeds) sprake zou zijn van capaciteitsgebrek bij politie en of eigen toezichthouders?

Antwoord:
Indien in de loop van de tijd mocht blijken dat er onvoldoende handhavingscapaciteit voorhanden is, dan komen wij met een voorstel hiervoor terug bij de gemeenteraad.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk
C. Hof J.H.M. Hermans-Vloedbeld

Foto's PR.