Datum: 06-06-2023 - 11:41
15
me
'19

College beantwoordt schriftelijke vragen CDA over Victoriapark.

Op 10 april 2019 heeft het CDA Noordwijk schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk, over plan Victoriapark te Noordwijkerhout en het college geeft antwoord op deze vragen. Victoriapark is een mooie nieuwbouwwijk in Noordwijkerhout met relatief veel (jonge) kinderen. Doorgaans vinden de bewoners dat het een prettige wijk is om in...

te wonen. Uit gesprekken met de inwoners blijkt dat er toch een aantal punten zijn waar de bewoners minder tevreden over zijn. Daarom stelt het CDA de volgende vragen aan het college:

1. De speeltuin die in het midden van Victoriapark ligt bestaat uit een voetbalveld/basketbalveld en een ruimte met wat speeltoestellen. Een van de speeltoestellen is een klimrek. Dit klimrek is echter niet geschikt voor de vele jonge kinderen die deze wijk rijk is. Dit is door de bewoners van Victoriapark meerdere malen met de gemeente gecommuniceerd. De bewoners zien liever een speelhuisje met glijbaan, Is het college hiervan op de hoogte? Zo ja, wil het college dan uitzoeken wat de eventuele mogelijkheden zijn voor dit speelveld?

Antwoord:
De speeltuin is na de realisatie van de eerste twee fasen van de wijk in overleg met de bestaande bewoners tot stand gekomen. De leeftijdssamenstelling in de wijk is aan verandering onderhevig waardoor de doelgroep van een speeltuin (tijdelijk) minder goed kan aansluiten op de gemiddelde leeftijd van de kinderen in een wijk. De afschrijvingstermijn van een speelplaats is afhankelijk van het gebruik en is gemiddeld 14 jaar.

Deze speellocatie (voetbalveld basketbalveld) gerealiseerd medio 2016 is pas afgeschreven/aan vervanging toe medio 2030. Het eerder vervangen van speeltoestellen betekent een kapitaalvernietiging en vindt daarom niet plaats. Wel kan er onderzocht worden om 2 toestellen van locatie te wisselen. Bijvoorbeeld het klimrek met een speelhuisje van elders. Een toestel erbij plaatsen is wegens de beperkte ruimte helaas geen optie.

2. De groenvoorziening in de wijk is zeer matig. Een van de perken is helemaal nooit aangeland en langs de Beltmolen zijn wel lage struikjes gepland maar deze vallen steeds om. Ook dit punt is regelmatig bij de gemeente aangegeven. Is het college hiervan op de hoogte? Zo ja, wat gaat het college doen om de groenvoorziening te verbeteren in Victoriapark, ook naar aanleiding van de Thema avond?

Antwoord:
Tijdens de Thema avond is onder meer aandacht gevraagd voor de kwaliteit van het groen in onder andere de kern Noordwijkerhout. Voorstellen omtrent het verbeteren van de groenkwaliteit en/of kwantiteit zijn echter nog niet in het college besproken. Besluitvorming door het college en de raad vindt plaats later dit jaar. Dan wordt duidelijke welke ambitie het college en de raad heeft ten aanzien van de groenkwaliteit in de gemeente. 

Concrete meldingen van kapot groen (omgevallen struiken) of open plantvakken (zoals de niet aangeplante perken) kunnen kenbaar gemaakt worden via verbeterdebuurt.nl (of de app). Ter plaatse wordt de situatie dan bekeken door een medewerker van de gemeente en wordt bekeken of/ welke passende oplossing noodzakelijk is. 

Wij zullen ter controle een ronde doen door de wijk en de omgevallen struiken indien mogelijk rechtzetten. De situatie van het "open perk" zullen wij ook oppakken. Eventuele aanleg van beplanting gebeurt alleen in het plantseizoen medio oktober t/m maart.

3. In Victoriapark liggen veel slootjes. Dit geeft de wijk een speels karakter. Deze slootjes in Victoriapark fase II liggen wel in een betonen bak en er laag. Voor de kinderen vorm dit een ernstig risico. Wanneer ze in de sloot terecht komen is het lastig om hier weer uit te komen. Daarom zien de bewoners graag dat er lage hekjes lang de slootjes komen. Is het college op de hoogte van deze situatie? Wat gaat het college doen om te zorgen dat de kinderen veilig kunnen spelen in
Victoriapark?

Antwoord:
Nederland is een waterrijk land en niet overal waar water grenst aan de bebouwde omgeving kunnen we maatregelen nemen. Op één locatie in het plangebied is ons een situatie bekend waar wij inmiddels wei maatregelen hebben aangebracht omdat aan beide zijden van de sloot de kant verhoogd ligt.

4. Victoriapark heeft een in- en uitgang voor het verkeer. Dit is, zeker in geval van calamiteiten, erg beperkt. Er is een in- en uitgang voor calamiteiten naar de Kerkstraat toe, deze is echter afgesloten met een hek. Wil het college onderzoeken of er mogelijkheden zijn om dit hek te verwijderen en deze toegangsweg in ieder geval open te stellen voor wandel- en fietsverkeer? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Hierover zijn in het verleden expliciet afspraken gemaakt met de bestaande bewoner. Afgesproken is om overlast voor deze bewoner te voorkomen en dat de uitrit uitsluitend gebruikt zal worden in het geval van calamiteiten.

5. In de wijk staan op verschillende punten ondergrondse afvalcontainers voor GFT en restafval. Er is echter geen ondergrondse plasticcontainer. Met het oog op duurzaamheid is dit wel handig. Wil het college onderzoeken of het mogelijk is om ook een plasticcontainer te plaatsen in Victoriapark? Zo nee, waarom niet.

Antwoord:
Er zal onderzocht worden of het mogelijk is. Het onderzoek is binnen 3 maanden afgerond. De druk op de nabijgelegen plastic containers is door de nieuwe wijk toegenomen. Daarom is een extra container voor plastic afval in de wijk zeker een optie. Een en ander zal afhangen van de beschikbare ruimte in de wijk, omdat er bij de bouw geen rekening mee is gehouden.

Dat wil zeggen dat er ruimte moet zijn om de container de grond in te krijgen. Er moeten daarvoor k/ic-melding worden gedaan om te bekijken of er ondergrondse kabels en leidingen liggen. Daarnaast moet er ruimte zijn om de container te kunnen legen. Dat betekent dat er onder andere geen bomen mogen staan of parkeerplaatsen voor auto's die voor de container staan en daarmee het legen verhinderen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk
C. Hof J.H.M. Hermans-Vloedbeld