Datum: 04-06-2023 - 03:15
14
me
'19

College geeft antwoord op vragen van Lijst Salman over bomenkap op Landgoed in den Houte en Landgoed Sancta Maria.

Op 10 april 2019 ontving het college van B&W van de gemeente Noordwijk van de fractie van Lijst Salman Noordwijk schriftelijke vragen over het rooien van bomen en struiken op de terreinen van de nieuwbouwwijk 'Landgoed in den Houte' en het 'Landgoed Sancta Maria'. Het college van B&W geeft hierbij antwoord op de volgende vragen....

Vragen en antwoorden:

1. Welke bebouwde kom is in de gemeente Noordwijk geldig met betrekking tot de Wet natuurbescherming? Indien gelijk aan de Wegenverkeerswet; is het college voornemens om in het belang van de natuur een andere bebouwde kom vast te stellen, zodat ook waardevolle natuurgebieden en stroken die nu binnen de bebouwde kom zijn gelegen beter beschermd kunnen worden?

Antwoord:
De bebouwde kom in de voormalige gemeente Noordwijk is vrijwel gelijk aan de Wegenverkeerswet. De bebouwde komgrens in de voormalige gemeente Noordwijkerhout wijkt hiervan af en is ruimer dan de Wegenverkeerswet. In het kader van de harmonisatie van beleid zal een gewijzigde bebouwde komgrens worden vastgesteld. Daarbij gaan wij na of waardevolle natuurgebieden een betere bescherming behoren te krijgen.

2. Welke wet- en regelgeving is van toepassing op 'Landgoed in den Houte' en 'Landgoed Sancta Maria'?

Antwoord:
De Wet natuurbescherming is hierop in de basis van toepassing, maar ook regelgeving vanuit het omgevingsplan/bestemmingsplan of de algemene plaatselijke verordening (APV) kunnen als kaders genoemd worden die van toepassing zijn op de beide genoemde woningbouwlocaties. In het kader van de kap beschermt de Wet natuurbescherming geen houtopstanden binnen de van toepassing zijnde bebouwde kom grens. Met bebouwde kom wordt bedoeld de bebouwde kom zoals vastgesteld op grond van de wet Natuurbescherming, of, als deze nog niet is vastgesteld, de bebouwde kom zoals deze is vastgesteld op grond van de Boswet. (Zie overgangsrecht in artikel 9.9 Wet natuurbescherming).

Landgoed in de Houte
De woningbouwlocatie 'Landgoed in den Houte' ligt binnen de bebouwde kom grens. De regels omtrent de kap van bomen uit de Wet natuurbescherming zijn hierdoor niet van toepassing. In het omgevingsplan Bavo zijn wel regels opgenomen voor het vellen en herplanten van bomen. Op grond van deze regels hebben wij aanvragen voor kapwerkzaamheden beoordeeld en vergund.

Landgoed Sancta Maria
Het landgoed Sancta Maria ligt gedeeltelijk buiten de bebouwde kom grens voor het deel dat is gelegen in de voormalige gemeente Noordwijk. Voor de kap van een substantieel aantallen bomen buiten de bebouwde kom grens heeft de ontwikkelaar OCSM (Ontwikkelingscombinatie Sancta Maria, bestaande uit een samenwerkingsverband tussen BPD en Vorm) bij het bevoegd gezag (provincie) melding gemaakt van het voornemen bomen te gaan vellen.

Daarnaast hebben wij in het kader van de APV de aanvragen om bomen te vellen beoordeeld en vergund. Daarbij hebben wij ook een herplantplicht opgenomen. Tenslotte melden wij u dat wij ook privaatrechtelijk de herplant hebben geborgd door afspraken te maken met de ontwikkelingscombinatie die deze op zijn beurt doorlegt aan de individuele kavelbezitter.

3. Hoeveel bomen zijn er inmiddels na het verlenen van een vergunning op beide landgoederen gekapt?

Antwoord:
Op het landgoed Sancta Maria zijn inmiddels meer dan 1000 bomen gekapt ten behoeve van de woningbouwontwikkeling en de daarmee samenhangende aanleg van nieuwe infrastructuur. Ook zijn er bomen op Sancta Maria gekapt om een vitaler bosareaal te verkrijgen met een grotere diversiteit. Op deze wijze worden ook de natuurwaarden versterkt.

Voor het terrein Landgoed in den Houte zijn tot op heden drie omgevingsvergunningen verleend voor de kap van respectievelijk 97, 10 en 370 bomen. De werkzaamheden zijn in uitvoering. Laatstgenoemde vergunning is nog niet inwerking getreden. De kap van de bomen is noodzakelijk in het kader van het bouwrijp maken van deze nieuwbouwlocatie.

4. Hoeveel bomen zullen er nog gekapt worden, op basis van de thans voorliggende aanvragen en nog te verlenen vergunningen?

Antwoord:
Landgoed Sancta Maria
De aangevraagde en nog te verlenen vergunningen zien toe op de kap van in totaal 122 bomen. Daarnaast zijn er omgevingsvergunningen verleend, maar nog niet uitgevoerd. Deze zien toe op de kap van in totaal 95 bomen. Veelal betreft dit particuliere aanvragen.

Landgoed in den Houte
Zie onze beantwoording onder vraag 3. De ontwikkeling van Landgoed in den Houte zal fasegewijs plaatsvinden en ook het bouwrijp maken zal in etappes gebeuren. Per fase zal inzichtelijk worden gemaakt welke bomen moeten worden geveld.

5. Hoeveel bomen zijn er inmiddels verplicht herplant en hoeveel en binnen welke termijn moeten er nog op basis van de verleende vergunningen bomen worden herplant?

Antwoord:
Landgoed Sancta Maria
Het project Sancta Maria is nog volop in uitvoering. De ontwikkelaar heeft een grote delen van het gebied voorzien van nieuwe aanplant passend bij de gewenste groene 'landgoedsfeer'. Voor de particuliere kavels geldt dat aanplant plaatsvindt in het plantseizoen na oplevering van de individuele woning. Veel woningen waarvoor bomen zijn gekapt zijn momenteel nog in aanbouw.

Landgoed in den Houte.
Voor landgoed in den Houte geldt dat er recent gestart is met het bouwrijp maken van het gebied. Onderdeel daarvan is de kap van bomen. Op grond van artikel 12 van het Omgevingsplan Bavo geldt dat op iedere boom die gekapt wordt een herplantplicht van toepassing is. Afhankelijk van de omvang van de te kappen boom, wordt een nieuwe boom teruggeplaatst.

Zo wordt een boom van de eerste grootte vervangen door een boom met een stamomtrek van ten minste 20 tot 25 centimeter (gemeten op 1 meter boven maaiveld); een boom van de tweede grootte wordt vervangen door een boom met een stamomtrek van ten minste 18 tot 20 centimeter (gemeten op 1 meter boven maaiveld); een boom van de derde grootte wordt vervangen door een boom met een stamomtrek van ten minste 16 tot 18 centimeter (gemeten op 1 meter boven maaiveld);

6. Op 19 maart 2019 is er een omgevingsvergunning, nummer 2018192945, verleend om op het voormalige BAVO terrein 370 bomen te kappen. Er is binnen 6 weken na verzenddatum mogelijkheid tot het indienen van bezwaar en/of beroep. Betreft de huidige uitgevoerde kap op het voormalig BAVO-terrein deze bomen of moeten die 370 bomen nog gekapt worden? Als het deze bomen betreft, waarom wordt voor het verstrijken van de bezwaar! beroepstermijn al gekapt? Kunt u de kap dan per direct stopzetten?

Antwoord:
De vergunning voor de kap van 370 bomen is verleend, maar nog niet in werking getreden. Dit betekent dat er ook nog niet gekapt mag worden. De ontwikkelingscombinatie wacht dan ook met de kap totdat dit is toegestaan. 

7. Er was altijd één algemene deler als het om de kap van bomen gaat en dat is tijdens de broedtijd. De oude wetgeving, zoals Flora- en Faunawet gaf namelijk aan dat tijdens de broedtijd geen enkele boom gekapt mocht worden. Dit betekent dat vanaf 15 maart tot 15 september geen bomen omgehakt mogen worden. Het houdt wel in dat vlak voor 15 maart vaak heel veel bomen nog snel gerooid werden. Projecten lopen anders vaak vertraging op. Vooral als het gaat om woningbouwprojecten in kernen en bij de aanleg van wegen sneuvelen er nogal eens (oude en historische) bomen in die periode. 

Juist nu hebben vogels die bomen en struiken nodig. Niet alleen om te nestelen, maar de bomen bieden ook beschutting voor bijvoorbeeld jonge vogels. Een boom of grote struik is een biotoop op zich, allerlei insecten leven er. Het is voor de vogels een belangrijke voedselbron. Dus zelfs als er geen nest in zit, is kappen in het broedseizoen uit den boze! Hoe worden vogels en de foerageergebieden nu in het broedseizoen beschermd? Welke wet- en regelgeving is nu van toepassing?

Antwoord:
Bescherming van soorten is geregeld in de wet natuurbescherming. Deze wet geeft aan dat het verboden is om nesten te beschadigen of te vernielen. Het verstoren van nesten is alleen verboden als de instandhouding van de soort in gevaar is. De Wet natuurbescherming kent hierbij geen broedseizoen maar kijkt naar broedgevallen. Voor een aantal soorten is het nest jaarrond beschermd omdat zij het nest het gehele jaar gebruiken of elk jaar terugkeren naar hetzelfde nest. Met andere woorden: het is niet verboden om in het broedseizoen een boom om te kappen.

Indien deze boomkap een nabijgelegen nest verstoort, is dat niet verboden mits de instandhouding van de soort niet in het geding komt. De omgevingsdienst kan handhavend optreden als er overtredingen zijn (bijvoorbeeld als er broedgevallen vernield of beschadigd worden). Vooralsnog heeft de omgevingsdienst geen overtredingen gezien. De kap- en snoeiwerkzaamheden op het terrein Landgoed in den Houte zijn gestart nadat een ecoloog deze heeft vrijgegeven. Overigens zijn delen van het terrein door de ecoloog niet vrijgegeven en daar heeft de ontwikkelingscombinatie dan ook de aanwezige flora ongemoeid gelaten.

8. Niet houden aan de regelgeving of meldingsplicht kan een economisch delict opleveren. Wie houdt er in de gemeente en in het speciaal op de voornoemde landgoederen toezicht op de naleving van de vergunningsvoorwaarden, zoals de plicht tot herplanten? Wordt gecontroleerd dat de kwantiteit en kwaliteit in verhouding staat tot de gekapte bomen?

Antwoord:
De Omgevingsdienst West-Holland houdt toezicht op de naleving van de vergunningsvoorwaarden. In de omgevingsvergunning zijn voorwaarden opgenomen ten aanzien van het aantal en de maat van de te herplanten bomen. 

9. Is het college ook van mening dat het toezicht op de Wet natuurbescherming voor de gemeente Noordwijk en wellicht ook omliggende plaatsen bij de omgevingsdienst West- Holland thuishoort en niet bij de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid?

Reactie:
Deze mening delen we niet. De provincie Zuid-Holland heeft het toezicht gemandateerd aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Het is aan de provincie om te bepalen of dit gewijzigd zou moeten worden. 

10. Deelt u de mening van Lijst Salman Noordwijk dat niet een ecoloog, betaald door de vergunningsaanvrager, maar een onafhankelijke derde vóór het verlenen van een vergunning van de kap van bomen een ecologische rapportage zou moeten opstellen en ook daarna een onafhankelijke derde zou moeten controleren op handhaving van de voorschriften, zoals de herplantplicht?

Antwoord:
De vergunninghouder dient er zorg voor te dragen dat wordt voldaan aan de Wet natuurbescherming. Op basis hiervan ligt de verantwoordelijkheid ten aanzien van het verzorgen van een ecologische rapportage bij de aanvrager/vergunninghouder.

11. Kent u de Toolbox, zoals vermeld op: klik hier? Wordt er van dit hulpmiddel gebruik gemaakt?

Antwoord:
De Omgevingsdienst West-Holland maakt geen gebruik van de genoemde Toolbox

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk
C. Hof J.H.M. Hermans-Vloedbeld

Foto's wandelaars Bavo-terrein.