Datum: 30-03-2023 - 19:30
24
apr
'19

College geeft antwoord op vragen van PUUR: digipanel Noordwijk.

De oppositiepartij PUUR in de gemeenteraad van Noordwijk heeft op 27 maart schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over 'het digipanel'. In de debatraad van 19 maart jl. meldde wethouder Van den Berg het goede nieuws dat het digipanel “concreet en nu al gerealiseerd is” en de fractie van PUUR heeft vragen over dit onderwerp gesteld aan het college....

Vragen PUUR en antwoorden van het college van B&W:
1. Nu de wethouder gemeld heeft dat het digipanel "concreet en nu al gerealiseerd" is horen wij graag wat de inwoner hieronder moet verstaan.

Antwoord:
Een digipanel is een instrument van de gemeentelijke organisatie om digitale onderzoeken te verrichten onder (een deel van) de inwoners van de gemeente Noordwijk. Inwoners die digitaal willen participeren, kunnen zich aanmelden via www.noordwijk.nl/digipanel.

Nadat zij via de link in hun mailbox hun aanmelding hebben bevestigd, kan de gemeente de panelleden digitale vragenlijsten voorleggen. Daartoe ontvangen zij een aantal maal per jaar een verzoek in hun mailbox om mee te denken/hun mening te geven door de digitale vragenlijst in te vullen.

2. Wat bedoelt de wethouder met het "binnenhalen van mensen die we een paar keer per jaar mogen bevragen over zaken"?

Antwoord:
Hiermee bedoelt wethouder Van den Berg, dat de gemeente via een wervingscampagne inwoners van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk uitnodigt om zich aan te melden voor het digipanel Noordwijk.

3. Is het dig/panel een instrument voor het college dan wel voor de raad of voor beide?

Antwoord:
Er is voor een onderzoeks "tool" gekozen, waarmee wij de digipanelleden zowel vragen kunnen voorleggen van het college als van de raad. Daarnaast is de tool geschikt voor interne onderzoeken (onder medewerkers) en externe onderzoeken (iedereen wordt uitgenodigd een vragenlijst in te vullen).

4. Waarom heeft u, nu het digipanel al "concreet en gerealiseerd is", geen voorstel aan de raad voorgelegd met o.a. de onderzochte werking (vorm) en mogelijkheden (ondeiwerpen), zie onder 1. en een financiële onderbouwing?

Antwoord:
De applicatieharmonisatie is aan de raad voorgelegd en met de raad besproken. Onderdeel hiervan was ook de software voor het digipanel. Er heeft marktonderzoek plaatsgevonden. Twee partijen hebben offerte uitgebracht en hebben een demonstratie gegeven.

5. Voor welke doelen bent u voornemens een burgorpanel in te zetten en in welke fases van het (beleids)proces? In welke fase(s) kan de raad het burgerpanel inzetten?

Antwoord:
Het digipanel willen wij inzetten bij het formuleren van beleid en bij projecten, waar ruimte is voor participatie. Het is een van de instrumenten om de inwoners over een bepaald onderwerp te bevragen naast de andere vormen van participatie. Afhankelijk van het onderwerp kan het digipanel ingezet worden in diverse fases. Dit geldt ook voor de gemeenteraad.

6. Wie bepaalt welke vraagstukken er worden voorgelegd, het moment waarop deze worden voorgelegd, de wijze waarop de vragen geformuleerd worden en wat er gedaan wordt met de resultaten?

Antwoord:
Hiervoor wordt een intern digiteam geformeerd. De portefeuillehouder geeft al dan niet akkoord op het onderzoek.

7. Waarom heeft u gekozen voor een frequentie van een "een paar keer per jaar" / "ongeveer 4 keer per jaar"?

Antwoord:
Om ervoor te zorgen, dat panelleden van tevoren weten hoeveel vragenlijsten zij ongeveer kunnen verwachten, is een frequentie van Ca. 4 keer per jaar aangegeven. Hiermee wordt voorkomen, dat zij overvraagd worden en afhaken.

8. Wat is de reden dat de minimale leeftijd 12 jaar is?

Antwoord:
Voor de leeftijd van 12 jaar en ouder is gekozen om ook jongeren te kunnen bevragen. Met de 'tool" is het namelijk mogelijk een selectie te maken van een bepaalde leeftijdsgroep. Zo kunnen we alle middelbare scholieren die lid zijn van het digipanel bevragen over een specifiek onderwerp. Ook is het mogelijk panelleden van een kern te bevragen.

9. Op welke wijze worden inwoners die niet over internet beschikken, maar wel willen meedenken over de vraagstukken betrokken?

Antwoord:
Zoals bij vraag 5 is aangegeven, is het digipanel één van de instrumenten die ingezet kan worden om inwoners te laten participeren. Daarnaast kunnen inwoners gevraagd worden om mee te denken tijdens bewonersbijeenkomsten, klankbordgroepen, enz.

10. Welke maatregelen heeft u getroffen om ons te kunnen garanderen dat de aanmeldingen authentiek zijn?

Antwoord:
Hiervoor zijn geen maatregelen genomen. Wij gaan uit van de integriteit van onze inwoners.

Het college van B&W.

Ter info:
 Inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk die voorheen meededen aan het digitaal burgerpanel van de gemeente Noordwijkerhout, moeten zich opnieuw aanmelden als zij willen deelnemen aan het digipanel van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. De gemeente kan deze deelnemers niet meer per e-mail benaderen doordat men geen gebruik meer maakt van de oude tool.