Datum: 01-02-2023 - 11:29
15
apr
'19

Gemeente gaat handhaven bij toeristische verhuur van woningen.

Wonen waar gewoond moet worden. Want een woning is bedoeld om in te wonen. Toeristische verhuur van woningen is verboden en kan overlast geven. Daarom zal hiertegen handhavend worden opgetreden. De recreatieve verhuur van woningen is in trek. Ook in Noordwijk is deze ontwikkeling merkbaar. Het heeft een ongewenst effect op de woningmarkt en de woonomgeving....

En gaat altijd ten koste van het wonen en de beschikbaarheid van woningen. Daarnaast levert het overlast op voor omwonenden. Daar gaat het college mee aan de slag. Het college heeft inmiddels een aantal denklijnen vastgesteld, die als basis dienen voor nieuw op te stellen beleid. Een belangrijke stap om het gebruik - anders dan waarvoor de woning is bedoeld - aan te pakken. “Woningen zijn bedoeld om in te wonen.

Door recreatieve verhuur zijn deze woningen niet beschikbaar voor woningzoekenden. Ook worden steeds meer overlastsituaties in de kernen Noordwijk Zee en Noordwijk Binnen gemeld als gevolg van recreatieve verhuur”, aldus wethouder Salman. Het tegengaan van deze ontwikkeling heeft het nieuwe college als speerpunt in het coalitieakkoord opgenomen.

Huidige regelgeving
De verordening Beheer Woningvoorraad Noordwijk 2016 en de functie Wonen in bestemmingsplannen geven duidelijk aan: het is niet toegestaan woningen te onttrekken aan de woningvoorraad dan wel recreatief te gebruiken voor een ander doel dan permanente bewoning. Recreatieve verhuur van een woning is strijdig met de woonbestemming en is niet toegestaan.

Nieuw beleid in ontwikkeling
Het college heeft een aantal denklijnen voor dat nieuwe beleid geaccordeerd, die verder verfijnd kunnen worden, o.a. door een participatietraject met stakeholders. De regels zoals die nu gelden voor toeristische verhuur van een woning blijven met de nieuwe beleidsrichtingen voor alle kernen ongewijzigd. Dit is strijdig met het bestemmingsplan en dus niet toegestaan.

Een aantal vormen is op dit moment wel mogelijk. Zo is het verzorgen van Bed & Breakfast door de hoofdbewoner in de kern Noordwijk op dit moment al toegestaan. Onderzocht wordt of deze regel ook voor de kernen Noordwijkerhout en de Zilk mogelijk gemaakt moet worden. 

Regels zoals die nu gelden
De regels zoals die nu gelden voor recreatieve verhuur en gebruik van woningen blijven ook in de voorgestelde denklijnen voor alle kernen ongewijzigd. Als voorgestelde ‘nieuwe’ denklijn is vakantieverhuur van een woning (tijdens vakantie van de hoofdbewoner) tot maximaal 30 dagen per kalenderjaar opgenomen.

Voor de kern Noordwijk aan Zee wordt tevens voorgesteld eigen gebruik door de eigenaar van een tweede woning in een hiervoor aangewezen zone mogelijk te maken. Voor bestaande gevallen (ouder dan 2015) wordt aan een overgangsregeling gedacht (uitsterfbeleid). Zoals aangegeven zijn dit denkrichtingen. Wij adviseren mensen nadrukkelijk om hier niet op vooruit te lopen.

Handhavend optreden
Gelet op de huidige regelgeving is er een duidelijk juridische grond om op te treden. Handhavingsverzoeken en klachten die bij de Omgevingsdienst West-Holland nu reeds worden ingediend worden nu al afgehandeld. De dienst controleert adressen waarover in de afgelopen periode klachten en meldingen zijn ontvangen, met name in de kernen Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen. Bij inwerkingtreding van het nieuwe beleid zal er daarnaast een handhavingsaanpak per wijk komen.

Onderdeel van het nieuwe beleid zal een concreet en actief handhavingsbeleid zijn. Een transparant en kenbaar handhavingsbeleid biedt voor verhuurders, omwonenden en adviseurs een duidelijk houvast. Omdat de middelen van de gemeente om feitelijke handhaving uit te voeren beperkt zijn, wordt daarbij een prioritering aangebracht.