Datum: 02-10-2023 - 17:34
03
apr
'19

Verslag voortgang herinrichting Sportpark De Boekhorst en aanleg verbindingsweg. (foto's werkzaamheden)

In een brief aan de gemeenteraad heeft het college van B&W van de gemeente Noordwijk de raad geïnformeerd over de voortgang rondom de herstructurering van het sportpark De Boekhorst. Voor dit project heeft de voormalige gemeenteraad van Noordwijkerhout in totaal bijna 14,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Verder is in totaal een bedrag...

aan voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van 1.060.000 euro. Sportpark De Boekhorst wordt tussen 2019 en 2022 volledig geherstructureerd. De clubaccommodaties en sportvelden zijn sterk verouderd en aan vervanging toe.

Daarnaast wordt aan de noordrand van het sportpark een verbindingsweg tussen de Herenweg en 
Langevelderweg gerealiseerd, welke deels over de huidige contouren van het sportpark gaat lopen. Dit maakt herstructurering tevens noodzakelijk. Deze weg ontsluit straks de nieuwe woonwijk Landgoed in den Houte op het voormalige Bavo-terrein en wordt ook gebruikt als bouwweg voor de herinrichting van het sportpark.

Het project is opgeknipt in 2 delen; het civieltechnische deel (sportvelden en interne infrastructuur) en het bouwkundige deel (de clubgebouwen). De clubaccommodaties van VVSB en Northa worden volledig vernieuwd in een nieuw te realiseren multifunctioneel clubgebouw. De gemeente treedt op als bouwheer voor dit gebouw en heeft afspraken gemaakt met betrokken verenigingen over hun financiële bijdrage aan dit gebouw.

De clubaccommodatie van T.V. De Boekhorst wordt door de tennisvereniging voor eigen rekening en risico ontwikkeld en gerealiseerd. De gemeente levert hiervoor een financiële bijdrage. De sportvelden en tennisbanen worden door de gemeente volledig vernieuwd. Deze investering wordt door de gemeente gedragen.

Voortgang civieltechnisch deel:
De gemeenteraad van Noordwijkerhout heeft op 19 april 2018 voor het civiel- en sporttechnische deel van het sportpark een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld van 8.161.000 euro. Rond de zomerperiode van 2018 is een gewijzigd bestemmingsplan vastgesteld voor herinrichting van de velden, infrastructuur en nieuwe clubaccommodaties. Tegelijkertijd is in samenwerking met de verenigingen het inrichtingsontwerp en de uitvoeringsfasering voor nieuwbouw, sportvelden, handbalvelden, en tennisbanen nader uitgewerkt.

Het definitieve uitvoeringsontwerp is verwerkt in een raamovereenkomst en is eind 2018 Europees openbaar aanbesteed. De uitvoering van deze overeenkomst vindt plaats door de firma AW Vessies lnfra B.V. uit Lisse. De opdrachtverlening valt binnen het door de raad beschikbaar gestelde krediet voor de velden en infrastructuur. De overeenkomst heeft een doorlooptijd vanaf 2019 tot en met de oplevering eind 2021.

De procedure voor vergunningverlening voor uitvoering en aanpassing van de waterhuishouding bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Omgevingsdienst wordt momenteel doorlopen. In de raad van 19 april 2018 heeft de raad van de gemeente Noordwijkerhout het college opgeroepen de extra kosten voor de waterhuishoudkundige maatregelen op het Sportpark te verhalen bij het Hoogheemraadschap. Op ambtelijk niveau heeft dit niet geresulteerd in het door de gemeenteraad gewenste resultaat. Wij zullen dit nu op bestuurlijk niveau aankaarten.

Voorlopig Ontwerp multifunctioneel clubgebouw VVSB/Northa
Bij de besluitvorming door de gemeenteraad op 29 september 2018, waarbij een krediet van 6.3 miljoen voor de clubgebouwen beschikbaar is gesteld, is nadrukkelijk aangegeven dat de raming van het gebouw onder druk staat. Hierbij zijn de bouwkostenontwikkeling en aangescherpte eisen op het gebied van duurzaamheid als belangrijkste oorzaken genoemd. 

In de afgelopen maanden hebben wij dan ook in gezamenlijk overleg met VVSB als grootste gebruiker van het pand gezocht naar optimalisaties in het ontwerp. Tevens hebben wij een installatieadviseur ingeschakeld die een technisch Programma van Eisen heeft opgesteld dat ook financieel is doorgerekend. Voorafgaand aan de besluitvorming in september 2018 was hiernaar nog niet gericht gekeken. 

Bovenstaande heeft geresulteerd in een Voorlopig Ontwerp, waarover op hoofdlijnen overeenstemming is met VVSB. Het belangrijkste openstaande gespreksonderwerp is het pakket aan duurzaamheidsmaatregelen in relatie tot de verwachte energiekosten. Momenteel wordt nagegaan of met de voorgenomen duurzaamheidsmaatregelen voldaan wordt aan het gemeentelijke ambitieniveau dat door de raad is vastgesteld. Mogelijk leidt dit tot extra maatregelen en hogere
kosten.

Harmonisatie met SJC en VV Noordwijk
Gelet op de bestuurlijke fusie heeft er in de afgelopen periode ook een harmonisatieslag plaatsgevonden met SJC en VV Noordwijk. De algemene conclusie hiervan was dat er bij SJC en VV Noordwijk een andere kwaliteit van de velden werd voorzien. Ook krijgt SJC een hoger afwerkingsniveau voor eenzelfde bijdrage per m2.

Ten aanzien van het pand is er nog een wezenlijk verschil doordat er voor VVSB een BSO is voorzien die de vereniging zelf gaat exploiteren. Naar aanleiding van bovenstaande constateringen zijn aangepaste afspraken gemaakt met VVSB om beide situaties meer gelijk te trekken. Op dit moment wordt gewerkt aan het formaliseren van deze afspraken.

Tennisvereniging De Boekhorst
Met de tennisvereniging zijn, na een onderhandelingstraject waarbij continu gezocht is naar een financieel optimum dat voor alle partijen financieel verantwoord is, eind juli 2018 financiële afspraken gemaakt over de gemeentelijke bijdrage. In de kredietverstrekking door de raad op 27 september 2018 over de herstructurering van de clubgebouwen is de gemeenteraad van Noordwijkerhout akkoord gegaan met een maximale gemeentelijke bijdrage aan het clubgebouw van de tennis van 1.264.650 euro. 

Met de tennisvereniging is in 2006 overeengekomen dat de gemeente het tennispark in 2014 van haar overneemt om deze vervolgens van de gemeente te huren. De huursom wordt bepaald naar redelijkheid, billijkheid en afhankelijk van de financiële draagkracht van de vereniging. In de nieuwe situatie wordt de tennisvereniging volledig verantwoordelijk voor onderhoud en vervanging van tennisbanen en clubaccommodatie.

Eenmalig legt de gemeente de tennisbanen aan en levert zij een financiële bijdrage aan de clubaccommodatie. In het geval dat het nieuwe opstalrecht wordt beëindigd, is met de tennisvereniging overeengekomen dat de gemeente niet nogmaals de waarde van de opstallen in het economisch verkeer vergoedt. De tennisvereniging zal om de nieuwbouw te kunnen realiseren zelf een lening afsluiten van 350.000 euro. De gemeente staat garant voor de betaling van rente en aflossing. 

Na het tot stand komen van de afspraak met de verenigingen over de financiële bijdrage, bleek dat de tennisvereniging in 2006 een bedrag van 135.000 uitbetaald heeft gekregen als voorschot op de koopsom tot verplichte overname van het tennispark door de gemeente in 2014. De tennisvereniging heeft dit bedrag geïnvesteerd in de aanleg van extra tennisbanen. Dit voorschot, met een waarde van 160.000 per april 2014, zou verrekend worden met de door de gemeente te vergoeden waarde van het gehele tennispark op basis van de dan geldende taxatiewaarde in het economisch verkeer. 

Deze afspraak was in de vergetelheid geraakt bij beide partijen en stond bij beide partijen ook niet in de boekhouding geadministreerd. Met het bestuur van de tennis hebben wij meerdere keren gesproken over de terugbetalingsmogelijkheden. Binnen een nog financieel verantwoorde exploitatie kan de tennisvereniging 35.000 euro terugbetalen van het oorspronkelijke bedrag.

Een hoger bedrag is gelet op de risico's dat de tennisvereniging loopt niet realistisch nu de tennisvereniging zelf voor eigen rekening en risico de clubaccommodatie gaat realiseren. Ook zij hebben namelijk te maken met bouwkostenstijging en duurzaamheidsmaatregelen die binnen het huidige bouwkostenbudget moeten worden opgevangen. 

Met de tennis is verder overeengekomen dat zij de BTW terugvraagt, waardoor de gemeentelijke bijdrage exclusief BTW kan blijven. De gemeentelijke bijdrage aan de tennisvereniging kan hierdoor met 264.650 euro worden verlaagd naar 1.045.000 euro. Tot slot leidt de terugbetaling van 35.000 euro tot een eenmalige boekwinst.

Financiën
De gebudgetteerde investeringskosten voor het project bedragen in totaal 14.5 miljoen inclusief BTW en exclusief indexatie. Voor de indexatie is nog een extra bedrag van 870.000 euro in het investeringsplan opgenomen (dit bedrag moet formeel nog door de gemeenteraad worden vrijgegeven). Daarnaast is een voorbereidingskrediet van 1.060.000 euro beschikbaar gesteld waardoor het totale budget uitkomt op ruim 16.4 miljoen. Op hoofdlijnen kunnen we op dit moment concluderen dat de kosten voor het civieltechnisch deel binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten blijven.

Voor de nieuwbouw van het multifunctionele clubgebouwen de voorbereidingskosten is dit niet het geval. Binnen de totale projectbegroting is echter ook rekening gehouden met een risicoreservering van de BTW van ruim 1.9 miljoen. Deze BTW kunnen wij volledig, of in ieder geval voor een groot deel, terugvorderen. Hiertoe hebben wij een verzoek ingediend bij de belastingdienst. Ook zullen wij ons aanmelden voor de specifieke uitkering voor sport (SPUK) dat door het Ministerie is ingesteld. Indien we deze risicoreservering laten vervallen dan kunnen de verwachte budgetoverschrijdingen op het bouwkundig deel en de voorbereidingskosten binnen het project opgevangen worden.

Planning en inloopinformatiebijeenkomst op 17 april.
Op dit moment, in het eerste kwartaal van 2019, vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats zoals het kappen van bomen, de aanleg van tijdelijke bouwwegen en het slopen van de sporthal. (zie foto's) Voor de definitieve start van de herinrichting zal er op 17 april 2019 van 15.00 tot 20.00 uur een inloopinformatiebijeenkomst worden georganiseerd in de kantine van VVSB.

De start van de gefaseerde herinrichting van de velden en terreininrichting zal in het tweede kwartaal van dit jaar aanvangen. De oplevering van het vernieuwde sportpark zal na voltooiing van de nieuwbouw medio 2021 plaatsvinden. Tussentijds kunnen de activiteiten op sportgebied in samenwerking met de verenigingen en uitvoerende partijen doorgaan. 

Ten aanzien van de nieuwbouw van het multifunctionele clubgebouw streven wij ernaar om na een aanbesteding in maart 2020 te starten met de bouw ervan uitgaand dat geschikte marktpartijen zich ook inschrijven. Gelet op de huidige marktsituatie is dit geen vanzelfsprekendheid meer.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Noordwijk.

Foto's BON