Datum: 21-03-2023 - 12:08
13
mrt
'19

College geeft antwoord op vragen fractie PvdA: Verplaatsing Firma Meeuwenoord Victoriberg.

Op 11 februari 2019 ontving het College van B&W van de Gemeente Noordwijk van de PvdA-fractie schriftelijke vragen n.a.v. een vertrouwelijke brief van de firma Meeuwenoord waarin zij hun teleurstelling, maar ook hun verbazing, uitspreken over het resultaat van de onderhandelingen over de verplaatsing van het transportbedrijf Meeuwenoord gelegen aan de Victoriberg...

De fractie van de PvdA vraagt van het college van de nieuwe gemeente Noordwijk een gedetailleerde beschrijving van het verloop van de onderhandelingen met de firma Meeuwenoord. Uit deze beschrijving verwachten zij o.a. antwoord te krijgen op de 9 gestelde vragen hierover. De beantwoording van het college bestaat uit 2 delen.

Naast een algemeen deel waarin we een beschrijving geven van het verloop van de onderhandelingen, zullen tevens specifiek ingaan op de gestelde vragen. De brief van de firma Meeuwenoord aan u is vertrouwelijk van aard. Ons antwoord op de door de PvdA-gestelde vragen is openbaar. Gelet hierop zullen wij in onze beantwoording geen exacte bedragen vermelden.

Algemeen
Vanaf 2010 zijn we in gesprek met de firma Meeuwenoord om te komen tot uitplaatsing van dit transportbedrijf uit de kern van Noordwijkerhout naar de locatie Schippersvaartweg. De gemeente is in beginsel bereid hieraan medewerking te verlenen, maar de door de firma Meeuwenoord gewenste vraagprijs leidde er toe dat partijen niet tot overeenstemming konden komen. Zo zijn de onderhandelingen na vertrouwelijke consultatie in de commissie Ruimte en Wonen in december 2013 afgebroken vanwege het omvangrijke tekort op de exploitatie en de onzekerheden (bodemverontreiniging).

De gemeente heeft zich nadien facilitair opgesteld waarbij de firma Meeuwenoord zelfstandig is nagegaan of uit de markt de door hem gewenste prijs kon worden ontvangen. Aanvankelijk hebben wij getracht het bedrijf Meeuwenoord uit te plaatsen naar de gronden direct gelegen naast het recyclebedrijf Meeuwenoord. Hoewel de provincie Zuid-Holland niet bijzonder verheugd was over deze locatie is de toenmalige gedeputeerde hier toch akkoord mee gegaan ondanks de impact op het landschap. 

We bereikten echter met Meeuwenoord geen overeenstemming en daarmee verviel de toezegging van provinciale zijde. Toen we een aantal jaren later voor de 2e maal de verplaatsingsmogelijkheden bij de provincie bespraken, bleek dat er inmiddels geen bereidheid bestond om medewerking te verlenen aan het bebouwen van de gronden direct naast het recyclingbedrijf Meeuwenoord aan de Schippersvaartweg.

Waar op zich zelf wel medewerking voor mogelijk was, is de locatie Schippersvaartweg 64, het voormalige terrein van de rioolwaterzuivering. Landschappelijk is deze locatie reeds omringd door bebouwing en is de grond bestemd voor bedrijfsdoeleinden. Wij zijn bereid om de kavel Schippersvaartweg 64 ten behoeve van de uitplaatsing van het transportbedrijf Meeuwenoord te verkopen.

In verband met de waardebepaling, is in opdracht van de gemeente een taxatierapport opgesteld. Verplaatsing naar deze locatie werd echter door Meeuwenoord afhankelijk gesteld van de gewenste opbrengst voor huidige locatie van het transportbedrijf. 

Op 18 september 2018 ontvingen wij van de vertegenwoordiger van Meeuwenoord een nieuw voorstel om tot overeenstemming te komen. Dit voorstel betreft een laatste poging om tot een verkoopregeling te komen waarbij de firma Meeuwenoord haar grondpositie aan de Victoriberg verkoopt aan de gemeente Noordwijkerhout (of nader te noemen meester) en Meeuwenoord grond aan de Schippersvaartweg aankoopt van de gemeente Noordwijkerhout.

Voorstel Meeuwenoord op hoofdlijnen
1. De firma Meeuwenoord verkoopt haar grondpositie aan de locatie Victoriberg inclusief de opstallen en terreinverharding in de staat waarin het zich bevindt.

2. Voor de locatie Schippersvaartweg is de firma Meeuwenoord bereid de grondprijs te betalen die de gemeente destijds heeft betaald aan het Hoogheemraadschap vermeerderd met de kosten die de gemeente heeft gemaakt i.v.m. de bodemsanering.

Waarde aankoop grondpositie Victoriberg
De firma Meeuwenoord heeft de locatie vaker aangeboden aan de gemeente. In juni 2013 heeft zij tevens al een eindbod gedaan. Toen vroeg de firma Meeuwenoord voor de locatie € 31.000 minder. De firma Meeuwenoord heeft inmiddels gesproken met diverse ontwikkelaars. Zij komen niet verder dan een grondwaarde die ongeveer de helft is van het door de firma Meeuwenoord gewenste bedrag. Voorts stelt men als expliciete eis dat de grond geschikt is voor de functie wonen.

De firma Meeuwenoord heeft ook met de ontwikkelingscombinatie Novaform/Trebbe gesproken. Ook zij komen niet aan het door Meeuwenoord gewenste bedrag waarbij zij wel als enige een ruimtelijke ontwikkeling kunnen realiseren waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van de door hen verworven gronden op het Bavo-terrein. Ook zij stellen als expliciete eis dat de locatie (bodem) geschikt moet zijn voor een woningbouwontwikkeling. 

Geconcludeerd kan dan ook worden dat de vraagprijs van Meeuwenoord te hoog is om een haalbare businesscase te verkrijgen. De firma Meeuwenoord wenst dat de gemeente dit financiële gat overbrugt. Onvoldoende laat de firma Meeuwenoord daarbij meewegen dat verhuizen voor hen ook voordelen biedt in het kader van een efficiënte bedrijfsvoering en dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de ontstane verontreinigingen in de bodem.

Waarde grondpositie Schippersvaartweg
Verkoop van het gemeentelijk eigendom aan de Schippersvaartweg dient plaats te vinden tegen een reële waarde, hetgeen ook is vastgelegd in de nota grondbeleid. In verband met het voornemen om de gronden te verkopen aan de firma Meeuwenoord hebben wij een taxatierapport laten opstellen (peildatum november 2017).

Op grond van dit inmiddels al weer gedateerde taxatierapport is de marktwaarde van de grond aan de Schippersvaartweg beduidend hoger dan de oorspronkelijke verwervingsprijs. Meeuwenoord wenst echter deze grond te verwerven tegen de oorspronkelijke “kostprijs” in plaats van de reële waarde. 

Geconcludeerd kan dan ook worden dat de gewenste aankoopprijs niet in verhouding staat tot de reële marktwaarde en verkoop conform voorstel van Meeuwenoord zou betekenen dat wij tegen het door de raad vastgestelde kader in zouden handelen en eveneens in strijd zijn met de Wet markt en overheid (staatssteun).

Specifieke vragen:

1.
Onderschrijft het college de in de dorpskern van Noordwijkerhout breed gevoelde noodzaak om de verkeerssituatie aan de Victoriberg ter hoogte van het bedrijfspand van de firma Meeuwenoord te verbeteren?

Antwoord:

Het college is van mening dat de gemeente baat heeft bij een vertrek van transportbedrijf Meeuwenoord uit het centrum van Noordwijkerhout. Naast de overlast van vrachtverkeer kan ook een betere bocht gecreëerd worden in de Victoriberg, hetgeen de verkeersveiligheid ten goede komt. Naast deze aspecten wordt ook de ruimtelijke kwaliteit vergroot omdat hierdoor het hoofdgebouw in de extra gecreëerde zichtas komt te staan.

Ook Meeuwenoord heeft baat bij een vertrek aangezien de locatie niet geschikt is voor een efficiënte bedrijfsvoering. Wij hebben hiertoe dan ook veel tijd in geïnvesteerd. De door Meeuwenoord gestelde condities zijn dermate hoog dat wij dit niet financieel verantwoord achten en zijn voorts van mening dat de aankoop tegen kostprijs niet alleen strijdigheid oplevert met de door uw raad gestelde kaders uit de Nota grondbeleid, maar tevens strijdigheid oplevert met de Wet markt en overheid (staatssteun).

2. Onderkent het college de breed gedeelde zorg dat de nieuwe woonwijk op het Bavo-terrein de verkeerssituatie hier nog aanmerkelijk zal verslechteren?

Antwoord:

Zie ons antwoord onder vraag 1 over de verkeersveiligheid.

3. Welke planologie is door de gemeente toebedacht aan deze locatie aan de Victoriberg?

Antwoord:

Voor de locatie Meeuwenoord is in het omgevingsplan de functie transformatiegebied II toebedeeld. In de spelregelkaart wordt aangegeven welke bebouwingsmogelijkheden er zijn. Wij voorzien dat het bedrijf hier zal vertrekken en na vertrek wordt een woningbouwontwikkeling voorzien.

4. Welke argumenten heeft de gemeente om strikt vast te houden aan bovengenoemde planologie?

Antwoord:

De toenmalige gemeenteraad heeft op 25 februari 2010 de structuurvisie “kernen Noordwijkerhout en De Zilk” vastgesteld. In het kader hiervan heeft nadrukkelijk de discussie gespeeld over de maximale bouwhoogte, mede gezien ook de hoogte van het “nieuwe centrum” dat schuin tegenover de locatie Meeuwenoord is gerealiseerd. Voor ons vormt de structuurvisie het ruimtelijke kader waarbinnen het omgevingsplan Bavo de planologische mogelijkheden biedt.

5. Is er alternatieve planologie in beeld geweest voor bovengenoemde locatie en zo ja, welke?

Antwoord:

Meeuwenoord heeft zijn eigendom aangeboden aan diverse ontwikkelaars. Deze ontwikkelaars zijn op zich zelf creatief, maar spelen hierbij met dichtheden/bouwhoogte. Ook zagen de ontwikkelaars ruimte indien de gemeente de eis van minimaal 30% sociale woningbouw zou laten vallen. Wij zijn echter van mening dat ontwikkelaars zich dienen te houden aan alle door de raad gestelde kaders.

6. De brief spreekt over noodzakelijke saneringskosten van de locatie in verband met het ontwikkelen ten behoeve van woningbouw. Is er een gedetailleerd saneringsplan opgesteld en zo ja, kunt u met ons delen hoe intensief deze sanering dan zal zijn?

Antwoord:

Wij zijn in bezit van een bodemonderzoeksrapportage waaruit blijkt dat de locatie is verontreinigd. Het adviesbureau adviseert om nader bodemonderzoek te doen gelet op de aangetroffen stoffen.

7. Ook wordt in de brief genoemd dat de rijweg aan de Victoriberg zal worden gewijzigd en dat daarvoor het kantoorgebouw van de firma Meeuwenoord moet worden gesloopt. Kunt u bevestigen dat deze plannen er zijn en kunt u een indicatie geven van de kosten van een dergelijke oplossing voor de verkeersproblematiek?

Antwoord:

Zoals reeds geantwoord in het algemene deel is de wens van het college om de Victoriberg te verleggen. Om deze weg te kunnen realiseren wordt het kantoor van de firma Meeuwenoord “doorsneden”. De grondverwerving zal de grootste kostenpost zijn. Overigens taxeert de gemeente in het kader van de WOZ ook. Deze waarde komt overeen met de grondwaarde die de ontwikkelaars bereid zijn te bieden voor een woningbouwontwikkeling.

8. Voor 2012 heeft de provincie haar goedkeuring gegeven aan omzetting van een perceelbollengrond naar een bedrijventerrein ten behoeve van firma Meeuwenoord. Deze goedkeuring is later weer ingetrokken. Is nu herhuisvesting op deze locatie definitief van de baan of is er een kans dat de provincie alsnog haar goedkeuring hieraan geeft?

Antwoord:

De aanvankelijke beoogde locatie door de firma Meeuwenoord wordt gelet op de hieraan toegekende landschappelijke waarde niet meer haalbaar beschouwd. Een alternatieve locatie kan de voormalige locatie van de rioolwaterzuiveringsterrein zijn gelegen nabij de Schippersvaartweg 64 te Noordwijkerhout.

9. In 2017 is de firma Meeuwenoord aangeboden een bedrijfslocatie aan de Schippersvaart van de gemeente over te nemen. Is dit aanbod nog steeds geldig?

Antwoord:

Met de firma Meeuwenoord is geen overeenstemming bereikt over de verplaatsing. Wij hebben dan ook de onderhandelingen moeten beëindigen. Een deel van de locatie wordt momenteel verhuurd voor huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten. Het andere deel zijn we voornemens om te benutten als tijdelijk gemeente depot (opslag goederen).

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk
C. Hof J.H.M. Hermans-Vloedbeld

Foto Google Maps.