Datum: 28-11-2022 - 17:09
05
okt
'12

Noordwijkerhout wil actief participeren in samenwerking Duin- en Bollenstreek.

De gemeenteraad van Noordwijkerhout is positief over de samenwerkingsplannen binnen de Duin- en Bollenstreek. Nu een fusie niet meer aan de orde is en omliggende gemeenten uitspraken hebben gedaan toe te willen werken naar intensievere samenwerking op...

strategische en uitvoerend niveau, heeft gemeente Noordwijkerhout de buurgemeenten laten weten om daarin van harte actief te participeren. Aanleiding voor dit besluit is het rapport “Bestuurlijke toekomst Duin- en Bollenstreek” van Berenschot en de moties die naar aanleiding van dit rapport zijn aangenomen in andere gemeenteraden.

Uitgangspunten Holland Rijnland en Greenport op de agenda
Gemeente Noordwijkerhout onderschrijft de conclusies van andere gemeenteraden uit de streek om te komen tot een plan van aanpak en/of bestuursopdracht over de gezamenlijke strategische agenda en de gewenste inrichtingsvorm en wil de focus leggen op snelle en meetbare resultaten. Daarbij ziet de gemeente wel een duidelijke relatie met de (toekomstige) strategische agenda van Holland Rijnland en de Greenport. Holland Rijnland vervult immers voor de gemeenten een platformfunctie en treedt op als onze belangenbehartiger richting provincie en rijk. De Greenport heeft een belangrijke functie bij het versterken van de bollensector.

Samenwerkingverbanden werpen nu al vruchten af
Diverse intensievere samenwerkingsverbanden op uitvoerend niveau zijn nu al in volle gang.  Noordwijkerhout heeft binnen de regio al initiatief genomen voor een inkoopsamenwerking en samenwerking op het gebied van Personeel en Organisatie. Daarmee worden positieve resultaten geboekt.

Zonder extra capaciteit
Belangrijk vindt gemeente Noordwijkerhout dat alle plannen gerealiseerd worden binnen de huidige ambtelijke bezetting van eigen medewerkers en binnen het ambtelijk apparaat van de samenwerkingsverbanden. Ze benadrukt hiervoor geen extra personeel aan te trekken en/of in te huren.
Bron: Gemeente Noordwijkerhout.