Datum: 09-12-2021 - 04:57
23
nov
'17

GroenLinks stelt vragen over verkoop volkstuinen vd Weijdenlaan/Gooweg. (update: antwoorden college)

Het terrein van de volkstuin aan de Van der Weijdenlaan (hoek Gooweg) is onlangs verkocht. Huurders van het tuincomplex hebben hierover een brief gehad van de verkopende partij. In de brief wordt gesteld dat de huur volgend jaar wordt beëindigd (uiterlijk 31/10/2018) en het terrein moet ‘schoon’....

worden opgeleverd (d.w.z. zonder kassen, bakken, schuurtjes, hekjes ed.) conform contract. In de brief aan de huurders wordt aangegeven dat de nieuwe eigenaar bodemonderzoek zal laten uitvoeren. Het feit dat de verkopende partij contact opneemt met de gebruikers en hen maant om de grond vrij van alle inrichting op te leveren, en de aankondiging dat de nieuwe eigenaar bodemonderzoek zal laten uitvoeren, doen vermoeden dat het perceel aan de functie ‘recreatie’ wordt onttrokken.

23-11-2017: Hieronder kunt u de (extra) vragen met de antwoorden lezen:

Vragen:
1) Is het college bekend met de verkoop van het perceel en met de nieuwe eigenaar?

Bekend was dat de vorige eigenaar (A.H.M. van Leeuwen) het perceel via makelaardij Heemskerk te koop had gezet. Met de nieuwe eigenaar is het college niet bekend.

2) Heeft de nieuwe eigenaar contact gehad met de gemeente m.b.t. de bestemming van het perceel?

De nieuwe eigenaar heeft nog geen contact gehad met de gemeente over de bestemming van het perceel.

3) Als dit het geval is, welke informatie is er opgevraagd, resp. wat is er besproken?

Er is door de nieuwe eigenaar geen informatie opgevraagd en er heeft geen gesprek plaatsgevonden.

4) Heeft het college aan de nieuwe eigenaar duidelijk gemaakt dat, toen er vragen zijn gesteld in de cie R&W op het moment dat het terrein in de verkoop werd geplaatst, het college (bij monde van de vorige wethouder ruimtelijke ordening) de commissie heeft verzekerd geen bestemmingswijziging toe te zullen staan?

Nee, de nieuwe eigenaar heeft zich (nog) niet gemeld bij het college.

5) Staat het college nog steeds op het standpunt geen bestemmingswijziging van dit perceel toe te willen staan?

Het is aan de raad om een wijziging van het bestemmingsplan (toe te willen staan) vast te stellen. De vorige eigenaar, de heer van Leeuwen, heeft schriftelijk verzocht aan het college om de bestemming op dit perceel te wijzigen. Daarover is een gesprek geweest tussen de bestuurder, de heer van Leeuwen en de Heer Heemkerk sr. (makelaar) (redactie: klik hier voor een brief met reactie stedenbouwkundige visie Gooweg/Ambachtsweg).

Uitkomst van het gesprek was dat er binnen de ruimtelijke ordening altijd sprake is van dynamiek, dat er niet zonder meer ja of nee wordt gezegd t.a.v. een initiatief, maar dat dit wel enige onderzoek behoeft om een gedegen en zorgvuldig afgewogen antwoord te kunnen geven.

6) Als het college van standpunt is veranderd, wat is daarvan de motivatie?

Het standpunt is niet verlaten, het is niet zo dat wanneer een initiatiefnemer iets wil dan daarin ook zijn zin krijgt. Uit onderzoek zal moeten blijken of er t.a.v. het initiatief wel of niet een positieve grondhouding moet worden aangenomen om het initiatief verder te dragen en voor te leggen aan het daartoe bevoegde gezag.

7) De huidige eigenaar heeft de huur opgezegd. Dit houdt in dat bestaande contracten niet vanzelfsprekend worden overgenomen door de nieuwe eigenaar. Is het toegestaan dat de nieuwe eigenaar het perceel braak kan laten liggen Met andere woorden: heeft de gemeente een verantwoordelijkheid t.a.v. het gebruik van het perceel waarvoor het bestemd is?

De gemeenteraad heeft de bestemming van dit perceel op 30 juni 2016 conserverend vastgesteld. Doel van de vigerende bestemming is dagrecreatie met als specifieke toevoeging volkstuinen. Het is dan de bedoeling dat het perceel dan als zodanig wordt gebruikt en dat was op dat moment, en nu nog grotendeels, het geval. De vorige eigenaar heeft met de gebruikers van het perceel privaatrechtelijk een overeenkomst gesloten. In het kader van de zogenoemde contractvrijheid binnen het privaatrecht, kun je in een overeenkomst juridisch alles regelen wat je wilt, mits er wederzijds overeenstemming is. Dit geldt dan ook ten aanzien van het opzeggen van contracten. Hierin is de gemeente geen partij.

Wanneer de oude eigenaar de contracten opzegt en de verbintenis verbreekt, heeft de nieuwe eigenaar daar niets mee van doen en koopt het perceel vrij van verplichtingen. Wat is nu dan de positie van de gemeente. De nieuwe eigenaar mag het perceel gebruiken conform de gelegde bestemming en dat is dagrecreatie/volkstuinen. Zolang in de bestemming niets veranderd kan de gemeente c.q. het gemeentebestuur op basis van haar publiekrechtelijk toegekende taken (verantwoordelijkheid), handhavend optreden. Dit kan niet wanneer de nieuwe eigenaar het braak laat liggen, dit is weliswaar geen gewenste situatie, maar ook geen strijdige.

8) Als het college (nog) niet bekend is met de verkoop, is het college bereid contact op te nemen met de nieuwe eigenaar.

Het college is welbekend met de verkoop, niet met de nieuwe eigenaar. Het is niet gebruikelijk om actief na een grondoverdracht contact op te nemen met de nieuwe eigenaar.

Extra vragen:

9) Zijn er in onze gemeente nog meer locaties waarop een bestemmingsplan recreatie/volkstuin rust, zo ja waar?

Ja, alleen het aantal percelen met de bestemming dagrecreatie/volkstuinen is heel beperkt. Op dit moment ligt deze bestemming op de hoek Gooweg/ v.d. Weidelaan. Er ligt een perceel grond tussen de Leidsevaart en de Maandagsewetering nabij het bedrijf DitoPlant, op de hoek Zilkerduinweg/Hoogduinweg naast houtzagerij Broekhoff en een strook nabij de Leeweg (aan het water). Deze gronden zijn allemaal in particuliere handen en de laatstgenoemde staat ook te koop.

10) Zijn deze locaties als zodanig in gebruik en hoeveel mensen maken er gebruik van?

Ja deze gronden worden gebruikt als volkstuinen. De vraag of deze gronden volledig in gebruik zijn moet met nee beantwoord worden, omdat er ook stukjes grond braak liggen en niet verhuurd worden. Er is geen zicht op hoeveel mensen/belanghebbenden gebruik maken van de volkstuinen. Dit is een zaak tussen de grondeigenaar en een belanghebbende en de mate waarin verkaveld wordt.

11) Zijn er de afgelopen jaren percelen waarop genoemd bestemmingplan berust verdwenen, zo ja, waar en hoeveel?

Nee, het bestemmingsplan Buitengebied is op 30 juni 2016 conserverend vastgesteld. Dit houdt in dat de bestaande bestemmingen dagrecreatie/volkstuinen, zoals ook vastgelegd in het bestemmingsplan Buitengebied 2005, als zodanig zijn overgenomen.

Straatfoto Google Maps.