11
okt
'17

GroenLinks stelt vragen aan college over: verkoop volkstuinen Van der Weijdenlaan/Gooweg.

Het terrein van de volkstuin aan de Van der Weijdenlaan (hoek Gooweg) is onlangs verkocht. Huurders van het tuincomplex hebben hierover een brief gehad van de verkopende partij. In de brief wordt gesteld dat de huur volgend jaar wordt beëindigd (uiterlijk 31/10/2018) en het terrein moet ‘schoon’....

worden opgeleverd (d.w.z. zonder kassen, bakken, schuurtjes, hekjes ed.) conform contract. In de brief aan de huurders wordt aangegeven dat de nieuwe eigenaar bodemonderzoek zal laten uitvoeren. Het feit dat de verkopende partij contact opneemt met de gebruikers en hen maant om de grond vrij van alle inrichting op te leveren, en de aankondiging dat de nieuwe eigenaar bodemonderzoek zal laten uitvoeren, doen vermoeden dat het perceel aan de functie ‘recreatie’ wordt onttrokken.

Vragen:
1) Is het college bekend met de verkoop van het perceel en met de nieuwe eigenaar?

2) Heeft de nieuwe eigenaar contact gehad met de gemeente m.b.t. de bestemming van het perceel?

3) Als dit het geval is, welke informatie is er opgevraagd, resp. wat is er besproken?

4) Heeft het college aan de nieuwe eigenaar duidelijk gemaakt dat, toen er vragen zijn gesteld in de cie R&W op het moment dat het terrein in de verkoop werd geplaatst, het college (bij monde van de vorige wethouder ruimtelijke ordening) de commissie heeft verzekerd geen bestemmingswijziging toe te zullen staan?

5) Staat het college nog steeds op het standpunt geen bestemmingswijziging van dit perceel toe te willen staan?

6) Als het college van standpunt is veranderd, wat is daarvan de motivatie?

7) De huidige eigenaar heeft de huur opgezegd. Dit houdt in dat bestaande contracten niet vanzelfsprekend worden overgenomen door de nieuwe eigenaar. Is het toegestaan dat de nieuwe eigenaar het perceel braak kan laten liggen Met andere woorden: heeft de gemeente een verantwoordelijkheid t.a.v. het gebruik van het perceel waarvoor het bestemd is?

8) Als het college (nog) niet bekend is met de verkoop, is het college bereid contact op te nemen met de nieuwe eigenaar.

Conform artikel 38 RvO geeft de ondergetekende hierbij te kennen dat hij een schriftelijk antwoord op bovenstaande vragen verlangt binnen dertig dagen na dagtekening.

Lid van de Gemeenteraad Noordwijkerhout
Siemen van Berkum GL

Straatfoto Google Maps.