Datum: 25-09-2023 - 03:05
14
sep
'17

Politiek geen bezwaar meer tegen plannen Sportpark de Boekhorst met kunstgras hoofdveld voor VVSB.

In de commissievergadering van R&W werd, zoals al eerder aangekondigd op BON, het voorontwerp bestemmingsplan van Sportpark De Boekhorst besproken. Ondanks dat niet alle partijen zich in een eerder stadium in het gehele plan konden vinden, kwamen er in deze bespreking geen schokkende...

 dingen naar voren die het proces weer zouden ophouden en kan het voorontwerp bestemmingsplan dus ter inspraak worden aangeboden.

Wat blijkbaar nog niet bij iedereen, en vooral bij de voetballiefhebbers van het echte gras, duidelijk is dat het nieuwe hoofdveld van VVSB straks een kunstgrasveld gaat worden. Wethouder Bilars gaf aan dat de aanleg op verzoek van VVSB gaat gebeuren. Ondanks de opgelaaide discussie in de voetballerij op dit moment over het voetballen op het echte gras, gaat de wethouder er voorlopig nog vanuit dat het hoofdveld een kunststof grasmat krijgt.

De exacte financiële consequenties voor het vernieuwen van het sportpark komen pas later aan de orde, het college gaat eerst met de verenigingen om tafel zitten om te praten over de bijdrage die de verenigingen kunnen/moeten gaan doen om het plan te realiseren.

Nieuwsitem 12-09-2017.

Op 20 april 2017 koos de gemeenteraad van Noordwijkerhout voor de variant waarbij er een nieuwe inrichting van het Sportpark De Boekhorst komt, maar wel zonder een nieuwe sporthal als opvolger van De Schelft. Overwegingen hierbij waren onder andere dat de huidige gebruikers van het sportpark aangaven de bouw van een sporthal op het sportpark onwenselijk te vinden. En ook de bewoners van de naastgelegen wijk Boekhorst hadden bezwaren tegen de bouw van een sporthal wegens de daarmee mogelijk gepaard gaande verkeers- en parkeeroverlast. 


Maar ook kwam men tot het inzicht dat de indeling van het sportpark beter tot zijn recht komt zonder sporthal. Tevens werd door de gemeente in april de toezegging gedaan dat de Noordwijkerhoutse Strandlopers (NSL) een plaats voor loop- en revalidatietrainingen en warming-up gaat krijgen op het vernieuwde sportpark.

De op- en aanmerkingen vanuit de laatste commissie/gemeenteraadsvergadering heeft geleid tot een nieuw voorontwerpbestemmingsplan Sportpark de Boekhorst en deze is nu klaar om in de inspraak gebracht te worden. Het voorontwerpbestemmingsplan zal besproken gaan worden in de commissievergadering van Ruimte en Wonen op woensdag 13 september.

Het college van B&W doet hierbij aan de gemeenteraad het verzoek om in te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Sportpark de Boekhorst en deze vrij te geven voor de inspraakprocedure, zodat deze gedurende een periode van zes weken ter inzage kan worden gelegd voor inspraakreacties.

Wat zijn de plannen:
Het nieuwe sportpark ligt zoveel mogelijk binnen de huidige contouren van het park. Door de nieuwe verbindingsweg schuiven de velden gelegen aan de noordzijde naar het zuiden van het park richting de huidige speelweide. Op de locatie van de huidige sporthal en deels op de locatie van de waterpartij is het handbalveld gesitueerd.

De sportvoorzieningen blijven, bezien vanuit de woningen aan de Troelstralaan, achter het huidige wandelpad. Daarbij is er ruimte om tussen het wandelpad en de nieuwe locatie van de sportvoorzieningen delen van de huidige groenstructuur te handhaven en deze tevens aan te vullen.

Ten behoeve van de voetbalvereniging VVSB zijn er in totaal vijf wedstrijd/trainingsvelden aanwezig, waarvan drie uitgevoerd worden in kunstgras. Het veld aan de zuidzijde wordt daarbij het hoofdveld met de daarbij behorende afmetingen. Naast deze vijf velden komt er nog één pupillenveld en één multiveld in de vorm van een beweegplein (geschikt voor warming-up, minipartijvormen, oefeningen), beide ook uitgevoerd in kunstgras.

Tennisvereniging De Boekhorst beschikt straks over dertien tennisbanen aan de oostzijde van het gebied met uitbreidingsmogelijkheid naar veertien tennisbanen. De bestaande minitennisvelden blijven gehandhaafd. Handbalvereniging Northa krijgt de beschikking over één handbalveld, gelegen ten zuiden van de meest westelijke voetbalvelden.

Beweegplein (het multiveld)
Ten behoeve van de uitwissel van de verschillende bezoekers van het sportpark is het voornemen een plein te realiseren. Dit plein kan door alle verenigingen gebruikt worden voor trainingsdoeleinden totdat er uitbreiding van de tennisbanen noodzakelijk is.

Als suggestie is dit plein ingericht als beweegplein waarbij door middel van gekleurde vakken en enkele objecten beweging wordt gestimuleerd. Deze omgeving kan in de toekomst gebruikt worden als actieve speelomgeving voor kinderen maar biedt ook mogelijkheden voor trainingen op alle niveaus.

Bebouwing
De huidige locatie van het gebouw voor de tennisvereniging blijft gelijk. Een kleine uitbreiding (circa 15%) is mogelijk. Er kan gekozen worden voor volledige nieuwbouw of voor renovatie. Het kleed-/clubgebouw zal deels gebruikt worden ten behoeve van horeca (circa 120 m2). Hiervoor is tevens een keuken en bergingsruimte benodigd. Naast horeca komt er een multifunctionele ruimte, een bestuurs- en vergaderruimte, toiletten en kleedkamers met douchevoorzieningen. Het kleed-/clubhuis behoudt in de toekomst haar eigen terras (circa 500 m2).

Ten westen van het hoofdveld voor de voetbalvereniging komt een gecombineerd verenigingsgebouw met tribune voor zowel de voetbalvereniging als de handbalvereniging. Dit betreft een nieuw gebouw. Dit kleed-/clubgebouw krijgt ook eigen horeca (circa 350 m2) met keuken en berging.

Er komt in het gebouw tevens een eigen ruimten voor het bestuur/management, de business/sponsorclub, het secretariaat en de scheidsrechters. Ook is er plaats voor een fysiotherapeut en krijgt BSO de Speeltoppers weer ruimte. Naast overige voorzieningen zoals toiletten en kleedkamers is er een tribune voorzien met 500 zitplaatsen.

Belangrijk uitgangspunt is de volledig interne ontsluiting. Er is maar één locatie (de noordzijde) waar mensen het gebouw verlaten of betreden. Hiervoor is gekozen om het geluidsoverlast van sporters en bezoekers te beperken voor de omwonenden.

Ontsluiting:
Het sportpark behoudt de huidige toegang, zowel voor de tennis, de handbal als ook voor de voetbal. Midden door het sportpark loopt de hoofdweg die de voetbalvoorzieningen en de handbalvoorzieningen bereikbaar maken. Het huidige parkeerterrein blijft tevens behouden.Ten noorden van het sportcomplex wordt een nieuwe wegverbinding gerealiseerd tussen de Herenwegen de Langevelderweg.

De Langevelderweg wordt iets ten noorden van de Troelstralaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Met deze weg kan een nieuwe woonwijk op het Bavo-terrein direct ontsloten worden en kan het verkeer verder afgewikkeld worden via onder meer de provinciale weg (N206).

Parkeren:
Parkeren vindt op dit moment met name plaats op het parkeerterrein ten westen van de entree, in de woonwijk en op De Brink. Het is wenselijk om (brom)fietsen op het sportpark zelf te parkeren, hiermee wordt overlast voor de omgeving beperkt. Er is een grotere parkeergelegenheid op De Brink. Deze locatie ligt op circa 200 meter van de toegang tot het sportpark.

Deze parkeergelegenheid wordt momenteel aangeduid als parkeren voor bezoekers van het sportpark. Op dit moment is plaats voor circa 120 auto's. Wanneer dit terrein wordt voorzien van markering is de verwachting dat hier 150 auto's kunnen parkeren.

Overige parkeerplaatsen: entree VVSB (Dr. Schaepmanlaan) 36 parkeerplaatsen. Haaksparkeren (10 parkeerplaatsen) Ruys de Beerenbroecklaan. Langsparkeren Dr. Schaepmanlaan (18 parkeerplaatsen). Uit een onderzoek blijkt dat er in de toekomstige situatie voldoende parkeerplaatsen in de omgeving aanwezig zijn.

Ten behoeve van het fietsparkeren wordt ruimte voor 150 plaatsen gereserveerd langs de entreeweg.

Groen
De groene omranding van het terrein wordt waar mogelijk behouden. De verschillende typesportvoorzieningen worden gescheiden van elkaar door middel van hagen. Door openingen in de hagen blijft interactie wel mogelijk. Deze hoofdweg in het midden van het sportpark wordt voldoende ruim opgezet om deze te voorzien van bomen en hagen. De bestaande zend-/ontvangstinstallatie blijft in de toekomst behouden.

Voor het bestemmingsplan zijn de benodigde onderzoeken gedaan, deze staan de herontwikkeling van het sportpark niet in de weg. Alleen op de locatie waar het gecombineerde verenigingsgebouw moet komen, moet nog bodem- en archeologisch onderzoek verricht worden. De uitkomsten hiervan zullen worden opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan, klik hier voor het volledige plan. 

Klik op de foto voor een vergroting.