Datum: 04-12-2021 - 12:23
11
sep
'17

Plannen voor woningbouw op terrein van Bloembollenbedrijf Van den berg-Verdegaal hoek Kerkstraat-Wildlaan.

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen op woensdagavond 13 september wordt door het college het verzoek gedaan aan de politiek om in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Kerkstraat 7 en deze vrij te geven voor de inspraakprocedure, zodat deze gedurende een periode...

van zes weken ter inzage gelegd kan worden voor inspraakreacties.

Ter hoogte van de Kerkstraat 7 in Noordwijkerhout liggen de percelen behorend bij het bedrijf Van den berg-Verdegaal BV, een bloembollenkwekerij en -exportbedrijf die ook een in/uitgang heeft op de Wildlaan. Op het perceel bevinden zich bedrijfsruimten met kantoor en een woonhuis en ligt vrijwel volledig omringd door woningen.

Het college geeft aan dat het bedrijf fysiek niet verder kan uitbreiden, nog afgezien of dit qua omgeving wel wenselijk is. Het bedrijf is voornemens de bedrijfsvoering op een andere locatie (het Bulb Trade Park aan de Herenweg), buiten de kern van Noordwijkerhout voort te zetten. De percelen komen op dat moment vrij voor herontwikkeling. 

De particuliere initiatiefnemer is voornemens de vrijkomende percelen te herontwikkelen ten behoeve van de realisatie van maximaal 20 woningen. De bestaande gebouwen inclusief het bestaande woonhuis worden hiervoor gesloopt. De gewenste ontwikkeling is niet mogelijk binnen de juridisch-planologische kaders van het vigerend bestemmingsplan 'Mossenest'. Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken dient een nieuw bestemmingsplan opgesteld te worden die door gemeenteraad dan moet worden goedgekeurd.

Ligging plangebied
Het plangebied ligt in de kern van Noordwijkerhout, ten oosten van de N206, in de wijk Mossenest. Het plangebied ligt ingeklemd tussen voornamelijk woningen, gelegen aan de Wildlaan, Kerkstraat, Akelei en Lupine.

Het plan
Het voornemen voorziet in de herontwikkeling van de percelen ten behoeve van de realisatie van maximaal 20 woningen. In de concept verkaveling is uitgegaan van 16 twee aan-een gebouwde woningen en 1 vrijstaande woning. De woningen worden in twee rooilijnen gerealiseerd, met de voorzijde gericht op een nieuwe interne ontsluitingsweg. De vrijstaande woning is georiënteerd op de Wildlaan. De woningen worden in het duurdere koopsegment aangeboden.

Ontsluiting
De bestaande inrit aan de Kerkstraat blijft behouden. De woningen worden via deze inrit, die aansluiting vindt op de interne ontsluitingsweg, ontsloten. De interne ontsluitingsweg wordt ingericht als woonerf. Alleen eenrichtingsverkeer is toegestaan. Het verkeer verlaat het plangebied via de Wildlaan. De inrit aan de Wildlaan wordt verschoven richting het oosten om zo voldoende ruimte te realiseren voor de bouw van een woning.

Parkeren
De woningen krijgen allen een eigen oprit waarop per woning twee auto's kunnen parkeren. In het openbaar gebied worden nog eens 6 parkeerplaatsen aangelegd als langs parkeervakken aan de interne ontsluitingsweg. In totaal worden 40 parkeerplaatsen gerealiseerd.

Groen
De bestaande haag die de oostgrens vormt van het plangebied blijft grotendeels behouden. De groenstrook in het noorden van het plangebied komt grotendeels te vervallen ten behoeve van de aanleg van de achtertuinen behorend bij de woningen. De interne ontsluitingsweg wordt voorzien van enkele nieuwe bomen. Ten zuiden van de woning gelegen aan de Kerkstraat 5a wordt een nieuwe groenstrook aangeplant, evenals ten oosten (achter de achtertuin) van de woningen gelegen aan de Kerkstraat 7a en 9.

Foto's PR.