Datum: 28-11-2022 - 16:01
21
jun
'17

Fusie? Uitkomsten 3e bijeenkomst raden Noordwijk en Noordwijkerhout.

Op dinsdag 20 juni 2017 hebben de gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout elkaar voor de derde keer bijgepraat over de beoogde bestuurlijke fusie. De raden waren al eerder bijeengekomen in het raadhuis van Noordwijkerhout. Eerdere bijpraatsessies waren op...

dinsdag 16 mei en dinsdag 6 juni 2017.

De volgende onderwerpen kwamen op de bijeenkomst van 20 juni aan de orde:
* de naamgeving van de nieuwe gemeente
* het inleidend verzoek voor het houden van een raadgevend referendum
* de uitkomsten van het raadplegen van de eigen inwoners
* de voorbereidingen op de raadsvergadering van donderdag 6 juli.

Inwoners aan het woord in Noordwijkerhout
Burgemeester Gerrit Goedhart, Noordwijkerhout, gaf een korte terugkoppeling over de  fusiefietstour van de raad en college door hun gemeente op zaterdag 10 juni 2017. Dat leidde tot leuke gesprekken met de inwoners over de beoogde fusie.

Ook rapporteerde Goedhart over de inzet van het Noordwijkerhoutse burgerpanel dat de mogelijkheid geeft om direct 703 aangesloten burgers te bevragen. 442 leden van het burgerpanel vulden de vragenlijst in (bijna 70%). Iets meer dan de helft is vóór de fusie.

Inwoners aan het woord in Noordwijk
Burgemeester Jan Rijpstra, Noordwijk gaf een korte terugkoppeling over de fusietuktuk die op donderdag 8 en zaterdag 10 juni 2017 door de gemeente rondreed. Ook hier was het doel om inwoners laagdrempelig en actief te informeren over de beoogde fusie, over het proces en om input te verkrijgen over zaken die de burger belangrijk vindt en waar rekening mee moet worden gehouden in het proces. Het tuktukteam interviewde 236 inwoners. Voor de fusie 183. Tegen 48. Onbeslist 5. Topprioriteit bij de fusie bleek de eigen identiteit, hoe de geïnterviewde ook tegen de beoogde fusie aankeek.

Voortgang herindelingsadvies
Beide gemeenten bereiden de definitieve beslissing op het herindelingsadvies -de officiële benaming voor wat in de volksmond de beoogde fusie is gaan heten- voor. Dat doen ze ieder op eigen wijze.

In Noordwijkerhout is op donderdag 22 juni 2017 de commissie BAM. Dan bespreken de commissieleden het proces. Het herindelingsadvies is namelijk nog niet gereed. In Noordwijk is er geen commissiebehandeling van dit herindelingsadvies. Het stuk gaat rechtstreeks in de raad van donderdag 6 juli 2017.

Referendumverzoek
Tijdens de bijpraatsessie is het inleidend verzoek voor een raadgevend referendum besproken. In essentie betreft het een verzoek tot het aan de inwoners voorleggen van de vraag: beoogde fusie Ja/Nee?

Dit verzoek is formeel op donderdag 15 juni 2017 ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering van de raad van Noordwijk. Er zijn voldoende ondertekenaars. En in dat opzicht voldoet het verzoek aan de voorwaarden die er aan gesteld worden.

De raad van Noordwijk buigt zich nu over dit verzoek. De vraag is: voldoet het aan de bepalingen van de referendumverordening?

Naamgeving nieuwe gemeente
Noordwijk en Noordwijkerhout bereiden een definitief besluit voor over de fusie. Welke naam zal de nieuwe gemeente dragen. In Noordwijkerhout is een initiatief ontstaan om een werkgroep in te stellen om te komen tot een proces voor de keuze voor een naam voor de nieuwe gemeente. Een afvaardiging van de raad van Noordwijk gaat in gesprek met deze werkgroep.

Link
Fusie? Blijf op de hoogte www.noordwijkerhout.nl/samenwerking.

Foto BON.