Datum: 03-07-2020 - 15:51
21
jun
'17

Subsidieaanvraag Stichting TaalLokaal voor nieuwe locatie Duin en Dal nog niet toegekend.

In de commissievergadering van Samenlevingszaken op dinsdagavond werd het raadsvoorstel behandeld om jaarlijks een subsidie van € 7000,- beschikbaar te stellen voor stichting TaalLokaal Noordwijkerhout. Deze stichting biedt mensen onder begeleiding van vrijwilligers de mogelijkheid...

om op verschillende manieren hun Nederlands te verbeteren. Ze vervult hiermee een belangrijke maatschappelijke taak m.b.t. educatie en het bevorderen van de sociale cohesie en integratie; aldus het college van B&W.

Stichting TaalLokaal Noordwijkerhout, opgericht 18 april 2016, huurt momenteel ruimte in het voormalige schoolgebouw De Zeestroom aan de Verlengde Hoogstraat. De ruimte in De Zeestroom wordt tot 1 september 2018 verhuurd met de mogelijkheid tot jaarlijkse verlenging. Gelet op de staat van De Zeestroom en het vertrek van eerdere partijen uit het gebouw, is de gemeente voornemens om vanaf 2018 geen nieuwe huurcontracten meer aan te gaan.

Onlangs heeft stichting Taal lokaal haar oog laten vallen op een ruimte in het gebouw te Duin en Dal 1a. In het verleden vestigde zich hier basisschool De Optimist. Het gaat om een min of meer afgescheiden ruimte van 132 m², boven Kinderopvang Smallsteps. Deze locatie biedt de stichting genoeg kwalitatieve ruimte om haar activiteiten naar behoren te kunnen uitvoeren én heeft een redelijk centrale plek in de gemeente.

Om zich te kunnen huisvesten in de bovenverdieping van het pand te Duin en Dal 1a, vraagt de stichting financiële steun om de nieuwe huur- en gas/water/elektra/servicekosten te kunnen betalen. Gezien de functie van de stichting in de gemeente Noordwijkerhout, doet het college het voorstel aan de gemeenteraad om in te stemmen met een structurele subsidie op jaarbasis van € 7.000,-. Het subsidiebedrag wordt dan verrekend met de huurkosten.

Na een korte discussie stemde de commissie in principe in met het verlenen van de subsidie. Alleen de VVD kon er nog geen volledig ja tegen zeggen, want zij wilde graag nog van de wethouder horen of de subsidie voor de huur van deze ruimte in dezelfde verhouding staat als voor andere maatschappelijke organisaties. Wethouder Bilars zei toe dit te gaan onderzoeken en dan kan men daarmee in de gemeenteraadsvergadering van 6 juli definitief een besluit gaan nemen.

Mevrouw Meiland van NZLokaal vroeg ook nog even aan wethouder Bilars waarom het gebouw aan de Duin en Dal 1a eigenlijk geen naam heeft? Het leek de wethouder na deze vraag een goed plan om een naam aan het gebouw te gaan geven en vroeg aan mevrouw Meiland om met een mooi voorstel te komen.