Datum: 06-07-2020 - 04:35
12
jun
'17

Overschot van € 1.099.152,- op jaarrekening 2016 Gemeente Noordwijkerhout.

De gemeente Noordwijkerhout sluit de Jaarrekening over het jaar 2016 af met een voordelig saldo van € 1.099.152,-. Het college doet voorstellen (zie Lees meer....) naar de gemeenteraad om het bedrag te gaan bestemmen. In de komende commissievergaderingen...

wordt de jaarrekening behandeld en uiteindelijk moet de gemeenteraad, al dan niet met aanpassingen, zijn goedkeuring aan de voorstellen geven.

De jaarrekening 2016 sluit met een voordelig saldo van € 1.099.152. Dit saldo (het verschil tussen de werkelijkheid en de begroting) is met name ontstaan door lagere lasten van de Wmo / Participatie en Bedrijfsvoering.

De toelichting op de budgetafwijkingen is als volgt:
* Wmo: de verwachte toename van de ondersteuning en begeleiding (Wmo) is minder gebleken, doordat het beleid nog in ontwikkeling is. (overschot € 650.000,-)
* Participatie: voor wat betreft Participatie valt te constateren dat er minder bijstandsuitkeringen zijn. (overschot € 100.000,- inclusief andere kleinere posten > zie jaarrekening)
* Bedrijfsvoering: de kosten van de doorontwikkeling van de organisatie worden grotendeels in 2017 gemaakt en zijn dus doorgeschoven. (overschot € 350.000,-)

Het college van B&W stelt nu aan de Gemeenteraad voor het overschot € 1.099.152,- als volgt te gaan bestemmen:

A. Bijraming van de exploitatiebudgetten 2017:
* Wmo ondersteunende begeleiding voor een bedrag van € 80.000,-
* Werkbudget combinatiefuncties (Gemeentelijke voorzieningen basisonderwijs) voor een bedrag van € 28.000,-
* Restantbudget strategisch bomenkader (Groen) voor een bedrag van € 22.000,-
* Archief naar Erfgoed Leiden voor een bedrag van € 39.000,-
* Doorontwikkeling bedrijfsvoering voor een bedrag van € 154.000,- (niet in 2016 uitgevoerd).

B. Het resterende bedrag van € 776.152,- stelt het college voor om te storten in de Algemene Reserve.

Overzicht jaarrekening 2016 in één oogopslag.