Datum: 06-06-2023 - 08:18
07
jun
'17

Uitkomst onderzoek: Gezonde financiële situatie bij een nieuwe gemeente 'Noordwijkerhout en Noordwijk'.

Op dinsdag 6 juni hebben de gemeenteraden van Noordwijkerhout en Noordwijk voor de 2e keer informeel met elkaar gesproken over onderwerpen die verband houden met een mogelijke fusie tussen beide gemeenten. Dit keer was dat in de raadszaal van de gemeente Noordwijk...

Een groot aantal raadsleden, commissieleden en burgerraadsleden van Noordwijk en van Noordwijkerhout) waren aanwezig. Ook een aantal leden van beide colleges. Er werd gesproken over de gevolgen van het Arhi-protocol. Dankzij de snelheid van medewerkers van beide gemeenten, maar ook die van de Provincie werpt het Arhi-protocol geen belemmeringen op.

De wethouders Financiën van beide gemeenten hebben op 6 juni met de toezichthouders van de provincie de jaarrekeningen 2016 besproken. Ook deze zijn akkoord bevonden. Beide raden zijn ook geïnformeerd over de bijeenkomst van de colleges op 22 mei 2017 die helemaal in het teken stond van de ontwerp Omgevingsvisie 2030 van Noordwijk.

Een zeer constructief overleg met als uitkomst dat Noordwijkerhout de uitgangspunten die in de Noordwijkse Omgevingsvisie zijn opgenomen, onderschrijft. Op 7 juni 2017 vindt in het raadhuis van de gemeente Noordwijk ook een bijeenkomst voor de raad van Noordwijkerhout plaats over de Omgevingsvisie.

Aansluitend aan de tweede informele bijeenkomst vond ook de presentatie van de financiële scan plaats. De uitkomsten van deze financiële scan geven een beeld van een gezonde financiële situatie van de nieuwe gemeente.

Hieronder kunt u de kernconclusies en aanbevelingen lezen. Alle uitkomsten zijn te lezen in het rapport van BMC, klik hier.

 

*Kernconclusies en aanbevelingen na onderzoek in rapport:

1. Beide gemeenten zijn financieel gezond.


- De gemeente Noordwijk heeft een negatief rekeningsaldo in 2015 en een positief rekeningsaldo in 2016.

- De gemeente Noordwijkerhout heeft voor beide jaren positieve rekeningsaldi.

- De begrotingen 2017 van beide gemeenten kenden een repressief toezichtregime. De meerjarenramingen 2018-2020 van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout zijn structureel en reëel in evenwicht.

- De ratio weerstandsvermogen voor de beide gemeenten bij de begroting 2017 is ruim groter dan 1.

- De risico’s en de beheersmaatregelen zijn in beeld gebracht. De risico’s worden voldoende afgedekt door de beschikbare weerstandscapaciteit.

- Ten aanzien van het grondbedrijf bestaat bij de gemeenten voldoende weerstandscapaciteit voor de opvang van de risico’s.

- De gemeenten zijn financieel weerbaar en niet belast met (te) hoge schulden.

- Bij de kapitaalgoederen is voor beide gemeenten geen achterstallig onderhoud geconstateerd. De meeste beheerplannen van beide gemeenten zijn actueel. Dit jaar vindt er actualisatie plaats van een aantal beheerplannen.

2
. Kijkend naar de toekomstige ontwikkelingen is de financiële positie van de nieuw te vormen gemeente beperkt risicovol, maar deze kent ook aandachtspunten:

- De reservepositie van de beide gemeenten is qua omvang goed. De gemeente Noordwijk kent echter een beperkt flexibel eigen vermogen door beklemming van reserves. Bij de gemeente Noordwijkerhout is sprake van een flexibeler vermogenspositie.

- De gemeente Noordwijk kent een aanzienlijke grondpositie, wat een risico vormt voor de nieuw te vormen gemeente. Hierbij de opmerking dat de grondexploitaties per saldo een positief voor calculatorisch eindresultaat kennen.

- De schuldratio van beide gemeenten is in de afgelopen jaren licht toegenomen.

- In beide gemeenten zijn de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden vrij hoog in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Dit kan de mogelijkheden om hier extra inkomsten te genereren beperken. De gemeenten kennen wel een onbenutte ruimte op OZB.

- De nieuw te vormen gemeente zal nadeel ondervinden van de wetswijziging omtrent de precariobelasting, omdat beide gemeenten precariobelasting op kabels en leidingen toepassen.

- De belangrijkste financiële gevolgen van herindeling van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout

- De algemene uitkering (o.a. vast bedrag) daalt met € 0,35 miljoen, structureel.

- Alles bij elkaar opgeteld daalt de algemene uitkering voor de toekomstige fusiegemeente met 0,76% ten opzichte van de huidige algemene uitkering van beide gemeenten.

- De structurele lasten dalen met ruim € 0,3 miljoen als direct gevolg van de herindeling. Te denken valt aan lagere bestuurskosten en efficiencyvoordelen.

- De uitkering BUIG stijgt, op basis van thans bekende gegevens, met circa € 0,8 miljoen. Of dit een structureel voordeel zal zijn, hangt af van de doorontwikkeling van het verdeelmodel BUIG en het macrobudget.

- De tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling (vergoeding frictiekosten) is berekend op € 5,6 miljoen en zal volgens een verdeelsleutel worden uitbetaald in vijf jaartermijnen.

- De woonlasten (meerpersoonshuishouden met een koopwoning van € 250.000,—) in Noordwijk zullen stijgen met 1,88% en de woonlasten in Noordwijkerhout voor dezelfde woonsituatie zullen dalen met 5,10%. Bij de gemiddelde WOZ-waarde van de gemeenten geldt een stijging van de woonlasten van 0,72% voor de gemeente Noordwijk en een daling van de woonlasten voor de gemeente Noordwijkerhout van 4,97%

5 Aandachtspunten bij herindeling Noordwijk – Noordwijkerhout

Naast de feitelijke gegevens hebben wij ook een aantal onderwerpen als aandachtspunten opgenomen. In de aanloop naar de herindeling zullen de gemeenten deze onderdelen nader moeten uitwerken:

1. de mogelijke daling van de lasten als direct gevolg van de herindeling;

2. de mogelijke frictiekosten;

3. effecten op de integratie-uitkering Sociaal Domein;

4. financiële effecten met betrekking tot de verbonden partijen;

5. belastingverordeningen;

6. ontwikkeling rondom parkeergarage in Noordwijk, die naar alle waarschijnlijk effect zal hebben voor de huidige parkeerinkomsten van de gemeente Noordwijk en de nieuw te vormen gemeente;

7. nieuw sportcomplex Noordwijkerhout en de financiële gevolgen hiervan.

 

Foto BON.