Datum: 06-10-2022 - 15:56
18
me
'17

Politiek stemt in met voortgang bouwplan oud-Munnekeweij.

In de commissievergadering van RenW werd door het college de vraag gesteld of de partijen konden instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Schippersvaartweg 39. De gemeente is samen met Woningstichting AvP bezig met het realiseren van sociale woningbouw op deze locatie...

Het project op het terrein van oud-Munnekeweij betreft de bouw van 45 sociale huurwoningen, waarvan 21 appartementen en 24 grondgebonden rug-aan-rug woningen. Gekozen is voor zo compact mogelijke woningen om de huur van het merendeel van de huurwoningen onder de aftoppingsgrens van € 586,86 te houden.

De (landelijke) parkeernorm van 1,4 wordt aangehouden omdat het hier gaat om sociale huurwoningen voor mensen met een gezamenlijk inkomen tot € 30.000,-. Mocht er in de toekomst blijken dat deze parkeernorm onvoldoende is, dan is er in het plangebied nog de mogelijkheid om extra parkeerplaatsen aan te leggen, zonder dat hiervoor het bestemmingsplan aangepast hoeft te worden.

Ondanks de opmerkingen over de parkeernorm en het weghalen van groen voor de extra bouw, waren alle partijen enthousiast over het plan voor de veelal jonge woningzoekenden en stemde er mee in om het ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen. De politiek heeft er alle vertrouwen in dat Woningstichting Padua er weer iets moois van gaat maken.

Tijdens de commissievergadering (klik hier bij punt 7) werd ook ingegaan op de bezwaren van omwonenden, volgens wethouder De Jong zijn al een paar zaken aangepast. Er is inmiddels de inloopavond over het beeldkwaliteitsplan geweest. De opkomst van deze avond was ongeveer 20 mensen. De meeste mensen zijn het niet eens met de mate van opofferen van het groene gebied voor woningbouw.

En er zijn vooral vragen gesteld over de keuze om op deze locatie alleen maar sociale woningbouw te realiseren en geen mix van prijsklassen. De verwachting is dat dezelfde opmerkingen gemaakt worden in het kader van de nu binnenkort ter inzagelegging (voor 6 weken) van het ontwerpbestemmingsplan (website gemeente Noordwijkerhout) en de uitkomsten zullen dan weer behandeld gaan worden in de commissie RenW.

Foto's. (laatste 2 foto's BON)