03
apr
'17

Burgemeester Goedhart gaat voor derde termijn in Noordwijkerhout.

Als het aan burgemeester Gerrit Goedhart ligt, is hij ook de komende 6 jaar nog burgemeester van Noordwijkerhout. Op 1 december 2017 loopt het alweer tweede ambtstermijn van zes jaar van de burgemeester af. Hij heeft onlangs bij de Commissaris van de Koning...

aangegeven dat hij graag voor een derde termijn als burgemeester van Noordwijkerhout herbenoemd zou willen worden. De gemeenteraad van Noordwijkerhout dient voor 1 augustus 2017 een raadsbesluit hierover te nemen.

Om deze procedure te borgen en alles volgens de wet en regelgeving te laten verlopen dient er door de gemeenteraad een verordening te worden ingesteld en leden van de vertrouwenscommissie te worden benoemd. Dit zal worden behandeld in de commissievergadering van BAM op 6 april.

De vertrouwenscommissie heeft als taak om in volledige geheimhouding een aanbeveling voor de gemeenteraad voor te bereiden m.b.t. de herbenoeming van de burgemeester.

Na het vaststellen van de Verordening op de vertrouwenscommissie en het benoemen van de leden van de vertrouwenscommissie ziet de vervolgprocedure er samengevat als volgt uit:
- De vertrouwenscommissie en adviseurs vormen een oordeel over het functioneren van de burgemeester.
- De vertrouwenscommissie bespreekt haar verslag van bevindingen (de concept aanbeveling) met de burgemeester.
- De concept aanbeveling wordt aan de gemeenteraad toegezonden.
- Begin juli 2017 wordt de concept aanbeveling in een besloten raadsvergadering besproken. In deze vergadering zal de raad de aanbeveling (eventueel met inachtneming van wijzigingen) vaststellen.
- Aansluitend aan deze vergadering zal een openbare vergadering worden gehouden waarin alleen de aanbeveling openbaar zal worden gemaakt.
- De gemeenteraad stuurt de aanbeveling naar de minister van BZK (door tussenkomst van de Commissaris van de Koning). De Commissaris van de Koning voegt aan de aanbeveling zijn advies toe.
- Tot slot volgt de voordracht door de minister van BZK. De minister volgt in beginsel de aanbeveling van de gemeenteraad.
- Na ondertekening van het Koninklijk besluit door de Koning en contrasignering door de minister van BZK is de herbenoeming definitief.

 

Foto BON.