Datum: 25-06-2021 - 14:57
07
mrt
'17

Bavo-terrein: van zorginstelling naar woonwijk.

Zoals u weet, wil de gemeente op het Bavo-terrein een woonwijk realiseren om te voldoen aan de behoefte aan woningen. Deze woonwijk moet van hoge kwaliteit zijn en voldoen aan de eisen die het gemeentebestuur stelt. Daarom heeft de gemeente afspraken gemaakt...

met de beide eigenaren van de grond. Wij informeren u hiermee over de stand van zaken per 1 maart 2017.

Woningbehoefte
Uit onderzoek is gebleken, dat er in 2030 ruim 18.000 mensen in onze gemeente zullen wonen. Om aan de woningbehoefte van zowel Noordwijkerhouters als mensen van buiten onze gemeente te voldoen, wil de gemeente op het Bavo-terrein in de komende jaren maximaal 700 woningen bouwen. Deze woningen moeten voor iedereen betaalbaar zijn, dus er zullen zowel huur- al koopwoningen komen.

Eigenaren Bavo-terrein

In tegenstelling tot wat veel inwoners denken, is de gemeente Noordwijkerhout geen eigenaar van het Bavo-terrein. De eigenaren zijn de zorginstellingen Rivierduinen en de Parnassia Groep.

Gewijzigd rijksbeleid

Doordat het rijksbeleid erop gericht is om steeds meer zorg te bieden aan cliënten in een gewone leefomgeving, zijn er minder terreinen nodig voor grote instellingen. Daardoor zijn de beide psychiatrische ziekenhuisterreinen (Sancta Maria en Sint Bavo) in onze gemeente beschikbaar gekomen voor andere functies.

Op het Sancta Maria-terrein worden op dit moment al woningen gerealiseerd in het dure segment. Op het Bavo-terrein (met Engelse tuin meer dan 30 hectare groot) zullen er voor iedere portemonnee woningen worden gebouwd.

Projectontwikkelaar
Het realiseren van een mooie woonwijk kunnen de zorginstellingen niet zelf. Daarom bieden zij de grond te koop aan aan een projectontwikkelaar.

Afspraken gemeente/zorginstellingen
Een projectontwikkelaar mag niet bouwen wat hij wil; hij moet voldoen aan de afspraken die de gemeente heeft gemaakt met de zorginstellingen en/of worden vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeente houdt dus de regie. Deze afspraken zijn vastgelegd in diverse plannen en overeenkomsten, zoals:

Anterieure overeenkomst: maximaal 664 woningen (zonder Meeuwenoord-terrein), minimaal 30% sociale woningbouw. De zorginstellingen betalen de verbindingsweg en de renovatie van de Engelse tuin inclusief 10 jaar onderhoud.

Ook betalen zij mee aan het verplaatsen van de Dierenhoeve, die nu op gronden van de zorginstellingen ligt. Bovenwijkse voorzieningen en diverse kosten, die door de gemeente werden en worden gemaakt, worden vergoed.

Beeld- en kwaliteitsplan: behoud van monumentale waarden, behoud van parkachtig terrein met in achtneming van monumentale bomen, veel aandacht voor architectuur, groen, water met het Hoofdgebouw als blikvanger.

Spelregelkaart: een stedenbouwkundig plan waarop is aangegeven hoeveel woningen er per deelgebied gebouwd mogen worden. (De Lanen, Waterweide, Boskavels, Langhorst en Anemoonhoek).

Bestemmingsplan
Op basis van de afspraken wordt nu een bestemmingsplan opgesteld. De commissie Ruimte en Wonen bespreekt het voorontwerp op woensdag 5 april in haar openbare commissievergadering.

Bavo-hoofdgebouw
Het hoofdgebouw is een Rijksmonument. De Oudendalgroep is hiervan eigenaar. Momenteel vinden er gesprekken plaats over een passende functie van het gebouw.

Pesthuis
De gemeente wordt eigenaar van het Pesthuis. Het doel is het Pesthuis openbaar toegankelijk te maken en er werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor vinden gesprekken plaats met een mogelijke exploitant.

Noordwijkerhout zal met de herontwikkeling van het Bavo-terrein dus ook in de toekomst kunnen blijven voorzien in de woningbehoefte, op een unieke locatie tegen het centrum aan.

Nadere informatie: Voor de spelregelkaart en het stedenbouwkundig plan verwijzen wij u de projectpagina op deze website, klik hier.

 

Tekst Gemeente Noordwijkerhout.

Luchtfoto BON.