Datum: 16-05-2021 - 08:11
23
feb
'17

Politiek uit veel kritiek op nieuwe milieustraat op Gravendam.

De nieuwe milieustraat op bedrijventerrein Gravendam werd 2 november 2016 feestelijk geopend door Martijn Bilars en het was toen ook gelijk zijn eerste officiële daad als wethouder. Bilars was een paar dagen eerder Hans Knapp opgevolgd, onder wiens verantwoordelijkheid...

de nieuwe milieustraat op de Walserij tot stand was gekomen.

Inmiddels is gebleken dat de nieuwe milieustraat lang niet naar ieders tevredenheid functioneert en ook zijn er twijfels over de wijze waarop het aanbestedings- en gunningsproces zou zijn verlopen. Om deze twee redenen hebben de partijen NZLokaal en PvdA het onderwerp op de politieke agenda geplaatst, van de commissie Ruimte en Wonen van woensdagavond, om hier meer duidelijkheid in te krijgen.

Raadsleden Floor van PvdA en Van Der Klugt van NZLokaal gaven in hun betoog aan dat de milieustraat per november 2016 voor een periode van 2 jaar is gegund aan de fa. Heemskerk. Heemskerk had volgens het College van B&W gewonnen op kwaliteit. De prijs van fa. Meeuwenoord (eigenaar van de oude milieustraat aan de Schippersvaartweg) was door de wijze van punten toekenning per onderdeel gunstiger. Maar de totaal score was in het voordeel van firma Heemskerk.

Dat het werk dan toch is gegund aan de fa. Heemskerk is voor de PvdA en NZLokaal slecht te begrijpen als je de bieding van fa. Meeuwenoord ziet en de inrichting van de milieustraat nu van de fa. Heemskerk. De fa. Meeuwenoord heeft geboden met een sterk verbeterde kwaliteit wat inrichting en veiligheid betreft t.o.v. de situatie in 2015.

De kwaliteit van de milieustraat die nu door de fa. Heemskerk wordt geëxploiteerd is volgens de twee partijen duidelijk minder in termen van inrichting en veiligheid in vergelijking met voornoemde bieding van fa. Meeuwenoord. En toch wordt aan de kwaliteit van het gebodene door de fa. Heemskerk meer punten toegekend.

Het is voor Floor en Van der Klugt lastig aan de burger uit te leggen dat er een aanbesteding heeft plaats vonden waar de fa. Meeuwenoord het wint op (de samengestelde) prijs maar verliest van een kwaliteit bij de fa. Heemskerk. Een kwaliteit die in de huidige vorm min of meer vergelijkbaar is met zoals het was bij de fa. Meeuwenoord aan de Schippersvaartweg.

En die bovendien, naar het oordeel van de PvdA en NZLokaal, kwalitatief minder is als de voorgenomen inrichting door de fa. Meeuwenoord. Een bezoek aan de huidige milieustraat lijkt, afgaande op de binnengekomen reacties, vooral op de drukke dagen geen feest. Met een aanhanger wordt het al helemaal ingewikkeld. Wel moet gezegd dat het toezicht en de medewerking door het aangestelde personeel uitstekend is.

Uit correspondentie met de gemeente blijkt ook dat fa. Meeuwenoord het met die keuze niet eens is. Het bedrijf voelt zich ’op oneigenlijke wijze aan de kant gezet’ en spreekt van een ’onrechtmatig verlopen aanbestedingsprocedure’. Dit laatste onder andere omdat Heemskerk zich bij de inrichting niet aan de eisen, bijvoorbeeld ten aanzien van de grootte van containers, heeft hoeven te houden die de gemeente wél in de aanbesteding had gesteld.

De meeste andere partijen konden zich ook wel grotendeels vinden in de vele kritiek die geuit werd op de nieuwe milieustraat. Wethouder Bilars gaf in antwoord daarop aan dat er heel veel misverstanden zijn en die wilde hij vanavond grotendeels uit de weg nemen. De wethouder zei dat er bij het aanbestedings- en gunningsproces, ondanks dat de fa. Meeuwenoord dat in hun correspondentie eerder wel aangaf, niets is misgegaan.

Alles is gegaan zoals het volgens de regels moet gaan bij een aanbesteding, dit is ook nog eens een keer extra door een externe partij getoetst en daarin werd opnieuw bevestigd dat het traject goed is verlopen. Meeuwenoord had zelfs tussentijds al bezwaar kunnen aantekenen over de procedure, maar dat heeft men toen nagelaten, aldus de wethouder.

Hij gaf ook aan dat de huidige inrichting van de nieuwe milieustraat volgens de regels van het aanbestedingstraject is uitgevoerd. Alleen de containers hadden volgens afspraak groter moeten zijn en daar was door het ambtelijk apparaat niet goed opgelet bij de opening. Deze zijn ondertussen nu wel in gebruik genomen.

Uiteindelijk heeft de gemeente tot nu toe 15 klachten mogen ontvangen en die hebben vooral te maken met de krapte van de inrit en het rondrijden op de milieustraat en daar wil de wethouder ook wat aan gaan doen.

Alle partijen wilde met de uitkomst van het onafhankelijk onderzoek over de aanbesteding deze procedure niet overdoen, maar de tussentijdse optie van over twee jaar wilde men wel gaan gebruiken om een nieuwe aanbesteding in gang te zetten.

Wethouder Bilars zag dat niet zitten want bijna alles was nu binnen het afgesproken aanbestedingsproject uitgevoerd, alleen moet er aan de te krappe inrit wel wat gedaan worden en dat zal hij met de fa. Heemskerk gaan opnemen. Tevens zegde hij de commissie toe om in september te gaan evalueren om te kijken of de verbeteringen dan zichtbaar zijn.

 

De heer Floor van de PvdA beraad zich nog of hij bij de volgende gemeenteraadsvergadering of in september, een motie gaat indienen om bij de eerste beste mogelijkheid (dat is na twee jaar) opnieuw een aanbesteding te gaan doen.

Foto's opening milieustraat BON.