Datum: 25-06-2021 - 14:02
11
feb
'17

Bavo-terrein (303.702 m²) te koop gezet voor projectontwikkelaars.

Het grote Bavo-terrein (exclusief het hoofdgebouw) wat op dit moment nog in eigendom is van de twee zorginstellingen GGZ Rivierduinen en Parnassia Groep, is afgelopen vrijdag te koop gezet door ZOGO voor project-ontwikkelaars. De verkoop van het terrein staat..

te koop bij ZOGO, het landelijk online platform zorg- en maatschappelijke vastgoedobjecten en het betreft een terrein in Noordwijkerhout van maar liefst 30 ha (303.702 m²).

Tekst verkoop ZOGO, de prijs is op aanvraag.
Het terrein is geschikt voor de ontwikkeling van maximaal 664 woningen, verdeeld over meerdere plangebieden. Hiervoor is eind 2015 een Anterieure Overeenkomst gesloten tussen de zorginstellingen en de gemeente Noordwijkerhout. Het nieuwe bestemmingsplan is op dit moment in voorbereiding en wordt naar verwachting vastgesteld in januari 2018.

De zorginstellingen Parnassia Groep en GGZ Rivierduinen zullen niet zelf risicodragend investeren in de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. Daarvoor zoeken zij een koper die het gehele plangebied overneemt en de woonwijk tot ontwikkeling brengt. De opbrengsten uit de verkoop van grond investeren de zorginstellingen opnieuw ten behoeve van de zorg aan mensen met psychische problemen.

De toekomstige woningen komen te staan in een groene omgeving, waar de historie van het gebied herkenbaar zal blijven. De Engelse Tuin wordt gerenoveerd en gaat deel uitmaken van de openbare ruimte.

Kinderboerderij de Dierenhoeve verhuist naar een nieuwe locatie in de Engelse Tuin en het gemeentelijk monument Het Pesthuis krijgt een nieuwe bestemming. Een nieuwe verbindingsweg tussen de Langevelderweg en de Herenweg verbetert de bereikbaarheid van het gebied.

Historische ontwikkeling
Het Bavo-terrein heeft de afgelopen honderd jaar dienstgedaan als psychiatrische instelling. In 1914 begonnen de Broeders van Liefde met de opvang en behandeling van psychiatrische patiënten in Noordwijkerhout. Op het instellingsterrein verbleven in de bloeitijd honderden patiënten.

Als werkgever voor haar verplegend personeel en opdrachtgever voor plaatselijke ondernemers was Bavo een belangrijke economische factor in Noordwijkerhout. Na de verhuizing van Bavo Europoort naar Rotterdam aan het eind van de jaren-'90 zijn grote paviljoens en gebouwen gesloopt.

In 2014 sloot GGZ Rivierduinen haar klinieken op het terrein. Op dit moment verblijven er nog negentig patiënten in beschermde woonvormen.

Oplevering perceel
In de loop der jaren hebben de zorginstellingen opdracht gegeven om alle niet gebruikte en leegstaande opstallen te slopen. Hiermee liepen de zorginstellingen vooruit op het nieuw te vormen bestemmingsplan voor het gehele terrein. Ook ondergrondse funderingen zijn weggehaald. De nog aanwezige opstallen zullen op kosten van en in opdracht van Rivierduinen worden verwijderd.

In het terrein bevindt zich bovengrondse en ondergrondse infrastructuur. De zorginstellingen leveren deze grotendeels drukloos en spanningloos op, voorzien van zo compleet mogelijke documentatie door middel van tekenwerk. Het risico van eerder niet bekende kabels en leidingen gaat over op de koper.

Verkopers hebben de milieukundige kwaliteit van de grond onderzocht. Uit deze onderzoeken blijkt dat de bodem geschikt geacht mag worden voor het toekomstig gebruik. Niet uitgesloten kan worden dat na levering nieuwe, onbekende bodemverontreinigingen worden aangetroffen. Het risico van nieuwe, onbekende bodemverontreinigingen gaat bij levering over op de koper.

De zorginstellingen bieden hiermee een zo goed als bouwrijp perceel grond ter verkoop aan. Zo veel mogelijk risico’s in de grondexploitatie zijn weggenomen of in kaart gebracht. Voorts hebben de zorginstellingen in samenspraak met de Gemeente de randvoorwaarden voor toekomstige herontwikkeling in kaart gebracht middels een stedenbouwkundige visie en spelregelkaart.

De aanleg van het openbaar gebied, het kostenverhaal, de ondergrondse infrastructuur en de hoofdinfrastructuur in het plan Bavo zijn vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Het vaststellen (door de gemeente Noordwijkerhout) van een bestemmingsplan voor de realisatie van 664 woningen is tevens in de anterieure overeenkomst vastgelegd.

Ligging/bereikbaarheid

Het voormalig psychiatrisch ziekenhuisterrein Bavo ligt direct ten noordwesten van het centrum van Noordwijkerhout en op slechts enkele kilometers van zee en stranden van Noordwijk. Het terrein is plaatselijk bekend als het Bavo terrein te Noordwijkerhout.

Via de Provinciale weg N206 is het dorp goed bereikbaar. Het terrein bevindt zich in een bewoonde omgeving en alle dagelijkse voorzieningen zijn in het dorp aanwezig.

Bestemming

De gemeente heeft voor het gebied reeds een beeldkwaliteitsplan en een spelregelkaart vastgesteld. De spelregelkaart is de onderlegger voor het bestemmingsplan dat in de komende periode wordt opgesteld.

Volgens planning gaat het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage voor zienswijzen in april 2017. Definitieve vaststelling van het bestemmingsplan staat gepland voor januari 2018.

Meer informatie / bezichtiging
De verkoop van het voormalig instellingsterrein vindt plaats door middel van een niet-openbare tenderprocedure. De procedure start met een selectiefase waarin de meest geschikte partijen worden geselecteerd, die vervolgens worden toegelaten tot de biedingsronden.

Partijen die overwegen deel te nemen aan de selectiefase dienen zich aan te melden via www.amgea.nl/ontwikkeling/bavo-terrein. Aangemelde partijen krijgen bij aanvang van de selectiefase nadere informatie over het selectieproces en de projectdocumentatie in deze fase.

Tekst ZOGO - Luchtfoto BON.