Datum: 02-10-2023 - 07:11
14
feb
'17

Prinsenhof wil zolder verbouwen voor extra klaslokaal. (update info)

Door toename van het aantal leerlingen heeft de Prinsenhofschool een extra lokaal nodig en daarvoor een aanvraag ingediend bij de gemeente. De school wil de zolder (236 m² BVO) in het gebouw verbouwen, zodat die ruimte als leslokaal kan worden ingezet. Bij de verbouw...

van de school in 2012 is met die mogelijkheid al enigszins rekening gehouden. Door uitbreiding van het aantal lokalen kan een extra groep worden gestart, waardoor het aantal leerlingen per klas kan worden teruggebracht. Na uitbreiding beschikt de school over 18 lokalen.

De Prinsenhofschool telt per 1 oktober 2016 455 leerlingen. De benodigde capaciteit voor dat aantal leerlingen wordt berekend op 2489 m². De oppervlakte van de huidige onderwijsruimte is 2169m² De leerlingprognose toont aan dat uitbreiding van het aantal m² voor tenminste 15 jaar noodzakelijk is.

Door de bouw van nieuwe woningen in de wijk Mossenest en op termijn de realisering van woningbouw op het Bavo- en Sanctaterrein, is de verwachting dat het leerlingenaantal in de toekomst in Noordwijkerhout blijft groeien, dit in tegenstelling tot de dalende trend in de regio.

Door het vertrek van De Optimist uit het gebouw van de Duinrakkers aan Duin en Dal is de bovenetage beschikbaar gekomen. Vastgesteld is dat de ruimte in dat gebouw (dat gebouwd is als een gebouw voor kinderopvang) niet geschikt is en niet geschikt is te maken voor de eventuele huisvesting van de grote groepen van de Prinsenhofschool.

In de basisschool St. Victor is ruimte beschikbaar. Medegebruik in die school is niet onmogelijk. De Sophia Stichting, waaronder beide scholen vallen, deelt de mening dat de leegstaande lokalen in de Victorschool efficiënter moeten worden ingezet.

Vanuit de Prinsenhofschool worden sinds het schooljaar 2015/2016 de leerlingen, geboren in 2012 of later, doorverwezen naar de Victorschool. Daardoor vindt een betere spreiding plaats van het aantal leerlingen. Met een groeimodel worden de lokalen in de Prinsenhof- en Victorschool optimaal ingezet.

De Prinsenhofschool maximeert het aantal leerlingen op 480. Voor de huisvesting hiervan zijn 18 lokalen nodig. Met de uitbreiding van het 18e lokaal voor de Prinsenhofschool is de verwachting dat het aantal leerlingen voor de toekomst kan worden opgevangen binnen de beschikbare ruimte van de Prinsenhof- en de Victorschool.

Op termijn is het 18e lokaal noodzakelijk om alle leerlingen te kunnen huisvesten. Met die wetenschap is het vanuit onderwijskundig oogpunt verantwoord om te kiezen voor uitbreiding van de Prinsenhofschool met één lokaal boven medegebruik van één lokaal in de Victorschool.

In 2 lokalen van de St. Victorschool is nu de regionale taalklas primair onderwijs gehuisvest. De verwachting is, dat door spreiding van het aantal leerlingen over de Prinsenhof- en de Victorschool de taalklas (op termijn) niet meer in de Victorschool kan blijven gehuisvest. Vervangende ruimte is dan beschikbaar in de rk basisschool De Egelantier in de Zilk.

Het college van B&W wil deze aanvraag goedkeuren en vraagt in de eerstkomende gemeenteraadsvergadering de raad om toestemming, om via een wijziging van de begroting een bedrag van € 140.000,- beschikbaar te stellen en deze kosten eenmalig te dekken uit de reserve huisvesting onderwijs.

 

Foto PR.