Datum: 16-08-2022 - 06:24
11
nov
'16

Begroting 2017 zonder al te veel problemen vastgesteld door meerderheid gemeenteraad.

In de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond is de, door het college van B&W voorgestelde, begroting voor 2017 behandeld. Deze werd eind september nog door oud-wethouder Knapp gepresenteerd en de conclusie van het college was dat Noordwijkerhout er...

financieel goed voor staat. Dit kon je dan ook wel merken tijdens de vergadering. Natuurlijk werden er verschillende amendementen (3) en moties (3) ingediend, maar dit zorgde niet voor al te veel en zware discussies. Het gesprek over de begroting duurde dan wel bijna 3 uur (klik hier bij punt 12), maar uiteindelijk was het alleen de fractie van NZLokaal die niet kon instemmen met deze begroting.

Bij de drie voorgestelde amendementen (wijzigingen) in de begroting, stelde NZLokaal voor om € 5000,- in de begroting op te nemen voor een 'raadsbudget extern advies' om als het nodig is externe ondersteuning in te roepen voor de raad.

Dit voorstel kreeg geen meerderheid, maar wel was er een meerderheid voor een ander voorstel van NZLokaal. Deze partij wilde graag dat er een budget van € 15.000,- wordt uitgetrokken voor kunstbeleid in de gemeente Noordwijkerhout. Bij dit voorstel stemde alleen de VVD tegen en werd het dus aangenomen. Een verdere invulling waaraan men dit wil gaan uitgeven, zal in een later stadium op tafel komen.

Het laatste amendement werd ingediend door de fractie van de VVD, zij wilde graag de precariobelasting op leidingen in de grond (opgebracht door energiebedrijven en Dunea) nog verder verhogen, om zo een spaarpotje te creëren voor de grote projecten die op stapel staan de komende jaren zoals bv sportpark de Boekhorst en het Pesthuis op het Bavoterrein. Dit voorstel kon NZLokaal niet bekoren en stemde daarom tegen, maar alle andere fracties stemde wel voor.

Er werden ook drie moties (voorstellen) ingediend, bij de eerste pleitte de fractie van Groenlinks dat het college meer plannen gaat ontwikkelen om het gebruik van zonnepanelen bij woningen en bedrijven te stimuleren en de mogelijkheden te bekijken om dit te ondersteunen met bv het verstrekken van leningen. Alle fracties in de gemeenteraad maar ook het college staan daar sympathiek tegenover en gaat dus vervolgd worden.

De tweede motie werd ingediend door D66 die door alle fracties werd ondersteund, zij zien graag dat er meer huurwoningen in de vrije sector komen. Op dit moment vallen veel mensen buiten de boot omdat ze teveel verdienen voor een sociale huurwoning, maar weer te weinig inkomen hebben om een passend huis te kunnen kopen. De partij vraagt aan het college om samen met Woningstichting Padua te gaan bekijken hoe dit op te lossen. Dit kan bv opgelost worden door bij nieuwbouwplannen rekening te houden met het bouwen van huurwoningen in de vrije sector, naast de normale bouw van sociale huurwoningen en koopwoningen.

De laatste motie werd ingediend door NZLokaal en zij zouden daarin graag zien dat de mogelijk nieuwe verbindingsweg die het Bavoterrein moet gaan ontsluiten, los gekoppeld wordt van de nieuwbouwplannen van sportpark de Boekhorst.

Dit levert volgens deze fractie alleen maar ernstige vertraging op, met de verschillende projecten (Bavo, Boekhorst, Schelft) die nu door elkaar heen lopen. Het kan volgens NZLokaal ook nog gebeuren dat deze weg, die een gedeelte over het terrein van de Boekhorst zou moeten gaan lopen, wellicht nog ergens anders aangelegd gaat worden.

PvdA en Groenlinks zagen wel wat in het voorstel van NZLokaal om de verschillende projecten uit elkaar te gaan halen, maar de coalitie van VVD, CDA en D66 (incl. het college) wilden niets van ontkoppelen weten en wachten rustig op de voorstellen die het college binnenkort gaat doen voor een nieuw sportpark De Boekhorst.