Datum: 21-09-2019 - 21:29
02
sep
'16

Initiatiefvoorstel voor het instellen van een jeugdgemeenteraad.

De drie gemeenteraadsleden, Koen Vermeulen (VVD), Richard Brouwer (NZLokaal), Jos Beugelsdijk (CDA) hebben bij de gemeenteraad een initiatiefvoorstel ingediend. Het voorstel betreft het instellen van een jeugdgemeenteraad, de initiatiefnemers willen basisscholieren op een...

leuke manier kennis laten maken met de lokale politiek en hen hiervoor te enthousiasmeren. Twee basisscholen hebben in het afgelopen schooljaar al een bepaalde vorm van kennismaking gehad. Zij willen graag dat leerlingen van alle basisscholen kennismaken van de lokale politiek. Het project jeugdgemeenteraad wordt al succesvol in verschillende gemeenten georganiseerd.

De indieners van dit initiatiefvoorstel hebben onderzoek gedaan bij andere gemeenten die al een jeugdgemeenteraad organiseren en hebben ook de directie van een basisschool in onze gemeente gepolst. Deze directie was enthousiast over het initiatief en heeft meegedacht over de uitvoerbaarheid en kenmerken.

De bedoeling is om vanaf dit schooljaar ieder schooljaar een vergadering van de jeugdgemeenteraad te organiseren, met leerlingen van alle groepen 8 uit Noordwijkerhout en De Zilk. De jeugdraadsleden besluiten in deze vergadering over een ‘echt’ voorstel, waar de gemeenteraad een totaal budget voor beschikbaar stelt maar waar ze wel zelf keuzes in moeten maken. De leerlingen kunnen zo zelf ervaren hoe de politiek werkt en dat je maar één keer het geld kan uitgeven.

In een aantal gemeenten in Nederland zijn al jeugd of kindergemeenteraden actief. Veelal wordt daarbij zowel bij de instelling als de begeleiding daarvan ondersteuning van externe bureaus ingeroepen. De initiatiefnemers geven er de voorkeur aan dat de raad de vormgeving zelf, in samenwerking met de scholen, ter hand neemt. Daarmee is een binding met de gemeenteraad beter gewaarborgd en worden kosten bespaard.

Concrete beschrijving en inhoud:
* 2 gastlessen over politiek en debat op school, gegeven door raadsleden.
* Jeugdcommsisie: debat met hele klas in raadzaal. De leerlingen gaan met elkaar in debat over echte voorstellen. Raadsleden fungeren als coach.
* Slotvergadering van de jeugdgemeenteraad: hierin gaan leerlingen van verschillende scholen met elkaar in debat.

De kindergemeenteraad beslist uiteindelijk over echte voorstellen, waarvan er één uitgevoerd gaat worden. Hiervoor dient de gemeente in het voorstel in totaal € 1.000,- beschikbaar te stellen. Kinderen leren op die manier dat niet alles kan, zij zullen samen een keuze moeten maken.

Het project Jeugdgemeenteraad zal 1 keer per schooljaar uitgevoerd worden. De kinderen die in de Jeugdgemeenteraad zitten, worden gekozen via verkiezingen van de klas na afloop van hun bezoek aan het gemeentehuis. Per klas zijn er vier of vijf jeugdraadsleden, afhankelijk van het totaal aantal groepen 8 in Noordwijkerhout en De Zilk.

Iedere groep 8 heeft een eigen coach (raadslid) die de presentaties op school geeft, de jeugdcommissie en de jeugdgemeenteraad begeleidt. De jeugdgemeenteraad bestaat uit maximaal 25 kinderen. De burgemeester zit de vergadering van de jeugdgemeenteraad voor.

De initiatiefnemers willen graag het volgende effect bereiken:
1. Jeugd bij de plaatselijke politiek te betrekken.
2. Jeugd educatie geven over democratie.
3. Jeugd op een speelse manier enthousiast te maken over de politiek.
4. Als neveneffect kan de raad ook een beter beeld krijgen van wat er speelt en leeft bij jongeren.

Om de jeugdgemeenteraad echte besluiten te kunnen laten nemen, zal daarvoor een budget beschikbaar moeten worden gesteld. Daarnaast zal de ontwikkeling van een aantal presentaties en administratieve zaken kosten met zich meebrengen. Voor het jaar 2016 is een bedrag benodigd van € 1.400. Vanaf 2017 is jaarlijks een bedrag benodigd van € 1.250 welk bedrag structureel in de begroting wordt opgenomen.

In de vergadering van de Commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen (BAM) op 15 september, gaat het voorstel van de drie initiatiefnemers behandeld worden en zal er daarna in de gemeenteraadsvergadering een besluit vallen over het wel of niet instellen van een jeugdgemeenteraad.

Foto BON.