Datum: 06-07-2022 - 11:28
23
jun
'16

Beeldkwaliteitsplan Bavo-terrein zorgt voor de nodige ophef in commissievergadering.

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen van afgelopen woensdagavond kwam het voorstel van het college van B&W op tafel, waarbij men vroeg tot vaststelling van de Spelregelkaart en het Beeldkwaliteitsplan van het Bavo-terrein. In dit beeldkwaliteitsplan, dat...

in nauw overleg met de eigenaren van het Bavo-terrein is opgesteld, is met een Spelregelkaart aangegeven ‘waar’ en ‘wat’ gebouwd mag worden en zijn daarnaast de randvoorwaarden voor de architectonische en stedenbouwkundige uitwerking van de Spelregelkaart opgenomen.

Het beeldkwaliteitsplan (klik hier), inclusief de daarin opgenomen Spelregelkaart zijn de basis voor de komende herziening van het bestemmingsplan waarmee de herontwikkeling van het Bavo-terrein naar een wijk met maximaal 700 woningen mogelijk wordt. Gedurende de realisatie van de wijk vormt het beeldkwaliteitsplan het kader voor de kwalitatieve toetsing van de woningbouwplannen.

Voordat de discussie met een volle publieke tribune in de commissie van start ging vroeg de heer Floor aan het college uitleg over de die middag ontvangen brandbrief van de eigenaar van het Bavo-hoofdgebouw die gericht was aan de commissieleden. Hierin gaf de eigenaar aan dat het nieuwbouwplan ook op zijn grond gaat plaatsvinden en dat hij daar niet in gekend is. Hij wilde eerst uitleg en dat men daarom niet tot vaststelling van het Beeldkwaliteitsplan kon overgaan.

Wethouder De Jong gaf daarop als antwoord dat het laatste gesprek met de eigenaar Oudendal van afgelopen donderdag voor beide zeer onbevredigend was verlopen. Na het gesprek wilde het college een brief sturen naar de eigenaar, waarin men zou aangeven wat de afspraken zijn die met Rivierduinen destijds als eigenaar in de overeenkomst van het Bavo-terrein zijn gemaakt. Maar de eigenaar was de gemeente voor met zijn brief aan de commissieleden.

De wethouder zei zich totaal niet te kunnen vinden in de inhoud van de brief van de eigenaar (inhoud brief niet verder bij de redactie bekend) en het college denkt dat de afspraken bij de verkoop van het hoofdgebouw niet duidelijk zijn geweest en dat de nieuwe eigenaar maar eens in gesprek moet gaan met Rivierduinen. Voor het college zijn de afspraken en de kaders helder en klopt het plan met de overeenkomst van destijds met Rivierduinen.

Voor het spreekrecht hadden zich drie inwoners gemeld, zij vertegenwoordigden de bewoners van de Langevelderweg en de Victoriberg. Twee insprekers gaven in verwijten aan het adres van de politiek helemaal niet blij te zijn met de plannen zoals ze er nu uitzien. Het verdwijnen van het uitzicht (de hoogte van de woningen), de ontsluiting van de wijk en het parkeren in hun straat als het vrij parkeren op de Victoriberg verdwijnt, waren veel gehoorde klachten.

Vooral door het gebrek aan communicatie van de gemeente met de omwonenden vallen de nieuwbouwplannen rauw op hun dak, zij voelen zich niet gehoord en serieus genomen. Na flinke en soms pittige discussie gaf de coalitie (meerderheid van stemmen) aan wel te kunnen instemmen om toch door te gaan met de plannen.

Maar omdat er door de andere partijen zoveel bezwaren werden geuit en de brief van Oudendal ook nog speelt, komt het onderwerp in de Gemeenteraadsvergadering van 30 juni nogmaals op de agenda en zal er daarna pas een beslissing worden genomen.

Wethouder De Jong trok zich de kritiek van de vermeende slechte communicatie met de direct omwonenden aan en beloofde de bewoners vanaf nu goed te betrekken in de plannen en daar een betere uitleg over te gaan geven want dat zal volgens hem een hoop bezwaren kunnen wegnemen.

U kunt de gehele discussie terugluisteren op de webcast van de gemeente, klik hier (1 uur 29 min.)

Foto PR