Datum: 28-11-2022 - 17:20
04
me
'16

Rekenkamercommissie geeft praktische tips voor versterking rol gemeenteraden bij samenwerking.

De gemeenten in de Bollenstreek werken op veel terreinen, in wisselende samenstelling, samen. Bijvoorbeeld op het gebied van afvalverwerking, belastingen, zorg, jeugd en werk. Dit gebeurt met samenwerkingsconstructies, veelal in de vorm van verbonden partijen...

Door deze gemeente-overstijgende vormen van samenwerking krijgen gemeenteraden steeds meer te maken met beleid, dat gevormd wordt in (regionale) overleggen waar zij niet rechtstreeks bij betrokken zijn. Dit roept de vraag op hoe gemeenteraden grip kunnen houden op verbonden partijen, hun kaderstellende en controlerende taken kunnen uitoefenen en welke informatie zij daarvoor nodig hebben.

De rekenkamercommissie heeft hiernaar onderzoek  gedaan en komt tot de conclusie dat de gemeenteraden van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout op dit moment beperkt in staat zijn om hun kaderstellende en controlerende taak uit te oefenen ten aanzien van verbonden partijen.

De rekenkamercommissie doet in zijn rapport “Samen naar beter, Gemeenteraad en governance rondom verbonden partijen” aanbevelingen aan de gemeenteraden van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout hoe zij meer grip kunnen krijgen op verbonden partijen. Naast algemene aanbevelingen voor alle drie de gemeenten, heeft de rekenkamercommissie ook tips per gemeente opgesteld. Hierbij is aandacht besteed aan de fase waarin de verbonden partij zich bevindt.

Zo geeft de rekenkamercommissie tips om tot een goede afweging te komen bij de start van een verbonden partij, tips over afspraken die gemaakt kunnen worden om te waarborgen dat de gemeenteraad voldoende bij een verbonden partij betrokken wordt en invloed kan uitoefenen en tips over het maken van afspraken over de te ontvangen periodieke informatie over inhoudelijke en financiële prestaties van verbonden partijen.

Tijdens het onderzoek zijn de raadsleden van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout via een digitale vragenlijst gevraagd naar hun praktijkervaringen en opvattingen. De resultaten van deze enquête en de uitkomsten van het onderzoek zijn in een aantal bijeenkomsten onder leiding van professor Marcel Boogers, landelijk bekend expert op het gebied van regionaal en lokaal bestuur en lid van de Raad voor openbaar bestuur, met de raadsleden van de drie gemeenten besproken.

Voor het onderzoek is nader ingezoomd op de verbonden partijen Holland Rijnland, de ISD Bollenstreek, de Maregroep, Belastingen Bollenstreek, Veiligheidsregio Holland Midden en de Greenport ontwikkelingsmaatschappij (GOM). De ISD Bollenstreek komt er op het gebied van sturing, controle, verantwoording en toezicht door de raden verreweg als beste uit.

De ISD zorgt voor toegankelijke stukken, informeert de raden actief, biedt de raden de mogelijkheid om zelf te bepalen of beleid geëvalueerd moet worden en is voor raadsleden zeer benaderbaar.

Uit het onderzoek blijkt dat er ten aan zien van Holland Rijnland nog heel wat verbeterslagen te maken zijn. Deze verbonden partij scoorde alleen op het punt van toezicht voldoende. De enorme overvloed aan informatie bemoeilijkt de controlerende taak van de raden. Er zijn wel diverse sturingsmogelijkheden, maar door het grote aantal deelnemers kunnen de raden weinig directe invloed uitoefenen.

Het rapport Samen naar Beter is gepubliceerd op de website van de rekenkamercommissie http://www.rekenkamercommissie-hln.nl/. Het wordt op 12 mei besproken door de raadscommissie te Hillegom. Op 18 mei staat het op de agenda van de commissie Maatschappij en Financiën te Lisse en op 19 mei van de commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen te Noordwijkerhout.