Datum: 26-10-2021 - 23:41
06
apr
'16

College wil illegaal gebruik gemeentegrond aanpakken.

In februari 2015 gaf het college al aan een onderzoek te gaan starten naar het illegaal gebruik van gemeentegrond door inwoners of bedrijven. Aanleiding om een onderzoek in te stellen was het feit dat de gemeente had geconstateerd dat er op diverse locaties in de gemeente...

Noordwijkerhout, bewust of onbewust onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond. Aan de hand van het gehouden kadasteronderzoek, de marktconsultatie en de verfijning van het onderzoek, heeft het college een projectplan opgesteld waarin wordt aangegeven op welke wijze het grondgebruik kan worden verbeterd.

Gezien de omvang van het project is het volgens het college noodzakelijk een bureau in te huren, voor het behandelen van een groot deel van de 296 zaken die uit het kadasterrapport naar voren kwamen. Deze dienen door het bureau nader onderzocht te gaan worden en zullen de (oneigenlijke) gebruikers van de gemeentegrond tot overeenstemming met de gemeente moeten komen over het toekomstig gebruik.

Het kan zijn dat grond kan worden verkocht aan de gebruiker of dat het illegale gebruik moet worden beëindigd, omdat de grond noodzakelijk is voor een gemeentelijke functie of een tijdelijk huurcontract wordt afgesproken. Voor aangebrachte steigers (rond de 80) in gemeentelijk water wordt voorgesteld de grond in huur uit te geven. Mocht er niet op minnelijke wijze tot overeenstemming kunnen worden gekomen dan zal de gemeente handhavend gaan opgetreden.

Voor de eenmalige inhuur van een bureau en overige kosten is een bedrag voor het project noodzakelijk van € 80.000,- Na deze inhaalslag moeten stukken, die terug zijn gevorderd, regelmatig (iedere 5 jaar) worden gecontroleerd op gebruik ter voorkoming van verjaring. Naast de kosten voor het bureau en de ambtelijke uren kunnen er eenmalige kosten voortkomen uit o.a. verjaringszaken voor taxaties, kadaster en notariskosten.

Daar staan echter ook inkomsten tegenover vanuit verkoop of huur van grond en huurinkomsten vanuit steigers. In het verleden werden de kosten van deze aanpak van oneigenlijk grondgebruik bij andere gemeenten grotendeels gecompenseerd door de baten van grondverkopen die deze aanpak met zich meebracht, welke daarna teruggestort zullen worden in de Egalisatiereserve Bouwgrondexploitaties.

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen van woensdag 13 april, zal het onderwerp behandeld gaan worden en zal de gemeenteraad gaan beslissen of men het bedrag van € 80.000,- uit het potje van Egalisatiereserve Bouwgrondexploitaties beschikbaar wil stellen voor dit project.