Datum: 25-01-2022 - 16:03
12
mrt
'16

Moet tekst Noordwijkerhouts volkslied gewijzigd worden?

Of heeft de gemeenteraad lef en toont zij historisch besef? Afgelopen woensdagavond 9 maart heeft Dorpsbehoud, bij monde van voorzitter Mariëtte Bergman, ingesproken tijdens de commissievergadering Ruimte en Wonen. Bergman benadrukte in het begin van haar betoog...

nog het ontstaan van Noordwijkerhout: het dorp ligt op een strandwal. Alleen de strandwal waarop het Witte Kerkje staat, is nooit afgegraven; andere delen van de strandwal en dus oude duinen, zijn afgegraven en afgevlakt voor de bollenteelt.

Door schaalvergroting die in de bollenteelt is opgetreden is de historisch gegroeide landschappelijke hoofdstructuur bovendien sterk versnipperd en uitgedund. Daarmee zijn oude duintjes dus steeds schaarser geworden. En wat schaars is, zou alleen maar waardevoller moeten worden.

Maar niet in Noordwijkerhout. Daar wordt door het college voorgesteld deze belangrijke historische structuur grotendeels af te graven. Ten gunste van parkeren of asfalteren en afwijkend van wat in het vigerende bestemmingsplan hierover wordt vermeld.

Dorpsbehoud zou graag zien dat de ontsluitingsweg, benodigd voor het hoge aantal woningen te realiseren op het Bavo-terrein, losgekoppeld wordt van de renovatie van Sportpark De Boekhorst. Bovendien gaf Dorpsbehoud aan er voorstander van te zijn dat, i.t.t. wat nu is opgenomen in de uitgangspuntennotitie, deze ontsluitingsweg niet perse op gemeentegrond te realiseren.

Hierdoor kunnen de overblijfselen van de oude duinresten aan zowel de Herenweg- als aan de Langevelderwegzijde bespaard blijven en biedt dit mogelijkheden voor een tracé waarbij ook de bewoners aan de Herenweg worden ontzien en De Schelft op haar huidige locatie kan blijven. De wijk Boekhorst wordt zo ook niet onevenredig belast met deze bovenwijkse voorzieningen.

Bergman pleitte tijdens de commissievergadering voor een totaal verbod van afgraven van het oude duin. Alleen hierdoor kan deze worden beschermd. Dorpsbehoud ervaart het uitgangspunt “Afgraven van het "duintje" wordt tot een minimum beperkt, afhankelijk van de ruimtelijke behoefte” als een zoethoudertje.

Want door wie en hoe wordt deze ruimtelijke behoefte straks bepaald? En wie garandeert dat er niet ‘per ongeluk’ toch te veel wordt afgegraven?

De raad stelt de kaders vast. PvdA, GroenLinks en NZLokaal gaven aan Dorpsbehoud te steunen in het duinbehoud, nu (een van) de coalitiepartijen nog om een meerderheid te behalen in de aankomende raadsvergadering. Bergman eindigde haar betoog met: Raad, heb lef, toon historisch besef!

Tekst Vereniging Dorpsbehoud.  Foto BON.