Datum: 07-08-2020 - 14:40
08
feb
'16

Belastingen flink omhoog bij realisering nieuw Sportpark de Boekhorst en renovatie De Schelft.

Op 2 december 2015 heeft er in de commissie Ruimte en Wonen, naar aanleiding van het onderzoek 'behoeftebepaling van de locaties Sportpark De Boekhorst en De Schelft', een inhoudelijke discussie plaatsgevonden. Doel van die discussie was om vanuit de commissie een richting...

aan het college te geven wat men vanuit de functie sport, maatschappelijk belang en evenementen de komende jaren wil. Aan de hand van deze discussie in de commissie van 2 december heeft het college van B&W nu een uitgangspuntennotitie opgesteld.

In deze notitie is een aantal uitgangspunten geformuleerd met de daar bijbehorende kostenindicatie en een plan van aanpak voor het vervolg proces. In de commissievergadering van Ruimte en Wonen op 17 februari zal er een uitgebreide vervolg discussie volgen en gaan we zien waar de politiek naar toe wil met dit al tot nu toe veel besproken onderwerp.

Op basis van de uitgangspunten is er een doorrekening en een kostenindicatie opgesteld door het college. Voor deze berekeningen is men onder meer uitgegaan van de volgende gegevens: Herstructurering sportpark De Boekhorst, met de aanleg van 13 tennisbanen, 6 voetbalvelden, 1 handbalveld, aparte nieuwbouw van kantines met kleedruimten voor TV De Boekhorst en VVSB (met daarbij ruimte voor de handbalvereniging Northa).

Maar ook de aanleg van een verbindingsweg met fietspad en de renovatie van het complex De Schelft. De Arend den Elzenhal wordt in deze situatie gesloopt. Opgemerkt dient te worden dat de handbalvereniging in de behoefteanalyse heeft aangegeven dat zij de voorkeur heeft om zich te kunnen vestigen op één locatie. Een optie kan zijn om met de vereniging in overleg te gaan om nabij sportcomplex De Schelft de mogelijkheid voor de aanleg van een handbalveld te onderzoeken.

Deze voorlopige voorkeursvariant gaat in totaal bijna 19 miljoen kosten, 12 miljoen voor sportpark de Boekhorst met de verbindingsweg en 4 miljoen voor de renovatie van De Schelft. Van de 19 miljoen wordt 4 miljoen als eenmalige kosten opgevoerd en de lasten zullen per jaar bijna € 900.000,- zijn.

In deze variant gaan de lasten, met de afspraken van het coalitieakkoord in het achterhoofd, volgens het college van B&W tot gevolg hebben dat de belastingen met 18% gaan stijgen en onderdeel hiervan is dat de OZB gaat stijgen met 34%.

Het college heeft in het opgestelde rapport vier mogelijkheden berekend, daarbij is de goedkoopste oplossing een nieuw Sportpark Boekhorst met nieuwe sporthal en verbindingsweg en sloop van complex de Schelft inclusief het zwembad. U kunt een uitdraai van de kosten van verschillende varianten hieronder bekijken en voor het lezen van de gehele uitgangsnotitie, klik hier.