Datum: 02-10-2023 - 17:37
09
sep
'23
College beantwoordt vragen Met Lef en GroenLinks over: Tumult in De Duinpan.
Geschreven door Met Lef en GroenLinks
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen Met Lef en GroenLinks over: Tumult in De Duinpan.

Fracties Met Lef en GroenLinks: De Duinpan is het dorpshuis van De Zilk en al meer dan 45 jaar het belangrijkste maatschappelijk kloppende hart van het dorp. In de loop van de tijd is de vorm van exploitatie gewijzigd. Een stichting staat nu operationeel als een Chinese muur tussen de exploitant/beheerder en de gemeente. Het altijd voorop gestelde maatschappelijk belang in de exploitatie moet gecombineerd worden met commerciële activiteiten. De gemeente is eigenaar van het gebouw maar trekt zich (verder) terug....

De rol van de stichting komt over als een financiële stroman. De exploitant voelt zich door stichting en gemeente in de steek gelaten maar geniet grote, en brede steun, vanuit de Zilker gemeenschap. Kennelijk is nu zeer recent het lopende contract tussen stichting en beheerder per september opgezegd.

Er is sprake van onwerkbare situatie die schijnbaar niet meer te repareren valt. De gemeente is vanwege de gewijzigde opzet geen directe partij in het conflict tussen stichting en beheerder.

Het verenigingsleven en maatschappelijke organisaties voelen zich zeer ongemakkelijk door alle tumult in het lopende conflict tussen stichting en beheerder. Onzekerheid troef in een mogelijk nieuwe exploitatie door een commerciële exploitant.

Wat betekent dat voor de uitgangspunten van De Duinpan als kloppende maatschappelijk hart voor het dorp, wie staat er op de eerste plaats gemeenschap of commercie?

Vragen fracties Met Lef en GroenLinks en deze zijn onlangs door het college van B&W beantwoordt:

Vraag 1.
Onderschrijft u als gemeente en eigenaar van het gebouw de primaire rol van de Duinpan als maatschappelijk dorpshuis en ontmoetingspunt?

Antwoord:
Ja.

Vraag 2.
Hoe zijn deze maatschappelijke belangen in uw contract met de stichting gewaarborgd?

Antwoord:
De afspraken met de stichting Wassenaar zijn opgenomen in de ‘Beheer-, exploitatie- en subsidieovereenkomst Trefcentrum De Duinpan’ welke in 2014 door de toenmalige gemeente Noordwijkerhout is afgesloten. Volledigheidshalve doen wij u deze bijgaand toekomen.

In deze overeenkomst is een aantal bepalingen opgenomen waarin de belangen van de gemeenschap en gebruikers zijn benoemd. In artikel 4 Bestemming en gebruik vindt u o.a. de onderstaande aspecten (geparafraseerd):
1. Exploitatie overeenkomstig de bestemming en op publieksgerichte wijze;
2. Openstelling en openingstijden van het Trefcentrum in overleg met de vaste gebruikers, voorrang van vaste gebruikers boven commerciële doeleinden
3. Inperking van de inbreuk op het reguliere gebruik van de accommodatie.
4. Zorgdragen dat de afspraken met de huidige gebruikers van 'De Duinpan' door de commerciële exploitant worden overgenomen
5. De Stichting Wassenaar bevordert een volledig commerciële exploitatie van het Trefcentrum. Een meer marktgerichte exploitatie mag niet ten koste gaan van de huidige gebruikers.

Vraag 3.
Kunt u uitleggen hoe en wat de opzet met een aparte stichting en aparte beheerder, de maatschappelijk belangen veel beter bediend zijn dan met 1 bestuurlijke schijf minder?

Antwoord:
Ter beantwoording van deze vraag willen wij vier aspecten toelichten. Deze zijn: ontstaan, ervaringen, afweging en het participatietraject.

Ontstaan

De constructie van stichting met een commerciële exploitant was ingegeven door de wens om de (na de verbouwing) kwalitatief hoogstaande accommodatie zo goed mogelijk te benutten én de kosten voor gebruikers en gemeente daarbij te drukken. Door de accommodatie te verpachten aan een commerciële exploitant kon voor de stichting een vaste bron van inkomsten worden aangeboord.

Door deze bron van inkomsten was minder gemeentelijke subsidie nodig voor het beheer en het onderhoud van het gebouw: Verenigingen kunnen op die manier optimaal profiteren van de voorzieningen van het gebouw zonder dat hogere huurprijzen volledig aan hen in rekening worden gebracht

Ervaringen
De ervaringen met deze wijze van exploitatie zijn gemengd. Het verpachten van het pand bracht vaste inkomsten binnen en drukte op die manier de maatschappelijke lasten. De combinatie van een commerciële exploitant die tevens wordt betaald voor zijn diensten als beheerder, zorgde voor een goede dienstverlening naar de verenigingen.

De samenwerking tussen exploitant en stichting liep niet altijd soepel. Dit is deels te verklaren uit de verschillende belangen tussen commerciële verhuur en gemeenschapsactiviteiten. Dit laatste lijkt de kiem te zijn geweest van de moeilijkheden die optraden toen als gevolg van de coronacrisis de inkomsten van de exploitant terugliepen.

Afweging

U vraagt of de maatschappelijke belangen ‘veel beter bediend zijn dan met 1 bestuurlijke schijf minder’ door bovenstaande constructie te hanteren. Ons antwoord is dat in theorie deze constructie een win-win situatie had kunnen opleveren: extra dienstverlening in een goede accommodatie voor feesten en bijeenkomsten en minder hoge kosten voor de gemeenschap aan subsidie. De praktijk van deze constructie is dat deze een tijd goed functioneerde, maar dat het huidige zakelijke conflict tussen exploitant en stichting alleen maar verliezers kent. 

Participatietraject 
In uw vraag benoemt u twee keuzes: of commerciële exploitatie of alleen maatschappelijk beheer. Er zijn waarschijnlijk ook tussenvormen mogelijk. Om die reden hebben wij ervoor gekozen om hierin nog geen standpunt in te nemen.

In onze brief aan uw raad d.d. 14 juni 2023 hebben wij u geïnformeerd over het participatietraject De Duinpan. In dit traject vragen wij de deelnemers om zich te buigen over ‘Een toekomstbestendige beheer- en exploitatiestructuur met een heldere relatie tussen eigenaar, beheerstichting, een eventuele commerciële exploitant en plek voor vrijwilligers en beschutwerkers’.

Uitstel participatietraject
In aanvulling op deze beantwoording sturen wij u bijgaand ter informatie een brief die onlangs naar de betrokken verenigingen is verstuurd over de uitstel van het participatietraject.

Wij hopen u hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Noordwijk.