Datum: 25-09-2023 - 05:23
03
sep
'23
College beantwoordt vragen CDA over: Verplicht onderzoek aanwezigheid van vleermuizen in spouwmuren.
Geschreven door Redactie BON
Foto's CDA

College beantwoordt vragen CDA over: Verplicht onderzoek aanwezigheid van vleermuizen in spouwmuren.

Fractie CDA: De Raad van State heeft recentelijk uitspraak gedaan in een zaak tussen een isolatiebedrijf in Best en de omgevingsdienst Utrecht. Het ging in deze zaak over het isoleren van woningen en of het isolatiebedrijf daarbij voldoende onderzoek had gedaan naar de aanwezigheid van vleermuizen. Vleermuizen worden beschermd onder de Europese Habitatrichtlijn en landelijk onder de Nederlandse Wet Natuurbescherming. De wet stelt dat iedereen...

die een pand wil slopen of isoleren voldoende zorg in acht moet nemen om te voorkomen dat vleermuizen kwaad wordt gedaan. Wat daarmee exact wordt bedoeld, was tot voor deze uitspraak aan interpretatie onderhevig. Met deze uitspraak heeft de Raad van State helderheid gegeven en wordt een ecologisch onderzoek verplicht.

Dit onderzoek geldt dus voor woningcoöperaties, projectontwikkelaars, bouwbedrijven én huiseigenaren. Dit baart onze CDA-fractie grote zorgen. Ecologisch onderzoek is niet alleen duur, het duurt daarnaast een jaar en gezien het tekort aan ecologen in ons land zullen er wachttijden ontstaan. Hierdoor lopen plannen om woningen te isoleren vertraging op. 

Het isoleren van woningen is een cruciale maatregel om energiearmoede op de lange termijn tegen te gaan. Deze uitspraak betekent dus dat energiearmoede langer zal blijven bestaan en het energieverbruik langer hoog zal blijven. Gezinnen die het mogelijk toch al financieel zwaar hebben worden hier mogelijk de dupe van. Volgens het CDA een absoluut onwenselijke zaak. Daarom hebben wij de volgende vragen:

Vragen CDA en deze zijn onlangs door het college beantwoordt:

Vraag 1.
Bent u bekend met de uitspraak? Laat u deze uitspraak bestuderen door onze juristen?

Antwoord:
Ja. We bestuderen deze uitspraak in Holland Rijnlandverband vanwege de nauwe relatie tot de zogeheten NIP-gelden die de gemeente ontvangt voor de uitvoering van een Nationaal Isolatie Programma.

Vraag 2.
Kunt u aangeven welke mogelijkheden er in gemeente Noordwijk zijn om een ecologisch onderzoek te laten uitoefenen? Wat zijn de gemiddelde kosten, duur en wachttijd?

Antwoord:
De gemeente kan een Ecologisch bureau of ecoloog een opdracht verstrekken, voor individuele woningen, straten of via een SoortenManagemenPlan voor de hele gemeente, of delen daarvan Kosten, duur en wachttijd zijn mede afhankelijk van de schaal waarop een onderzoek wordt ingezet, en de beschikbaarheid van deskundigen om het onderzoek uit te voeren.

Vraag 3.
Wat voor een gevolgen heeft deze uitspraak voor Noordwijk? Kunt u inzichtelijk maken welke plannen voor isolatie hierdoor vertraging oplopen en hoe lang deze vertraging duurt?

Antwoord:
We hielden al rekening met de ecologische eisen bij de uitwerking van onze NIP-plannen in regioverband. We zoeken daar ook naar oplossingen om de gevolgen voor de gewenste inspanningen voor de energietransitie zo klein mogelijk te maken. Er is wat ons betreft geen sprake van vertraging omdat we hier al van uit gingen. Daarnaast is relevant dat niet alle isolatiemaatregelen hier direct mee te maken hebben: denk aan kozijnen, glas, vloerisolatie

Vraag 4.
Gaat u hierover in gesprek met de woningcoöperaties en de Vereniging Eigen Huis? Kunt u hierover een terugkoppeling doen toekomen aan de raad?

Antwoord:
Woningcorporaties voeren een ecologische toets over het algemeen al uit; zij zijn bekend met de regels. En ze nemen ook maatregelen om locaties beschikbaar te houden voor de meest geraakte soorten: huismus, gierzwaluw en vleermuis. We nemen het mee in ons structurele overleg met de woningbouwcorporaties en brengen dit onderwerp in als onderwerp bij de jaarschijf 2024 van de Meerjaren prestatieafspraken 2022 -2025 met de corporaties, Stek en Padua en de huurdersbelangen. De jaarschijf 2024 doen wij u eind 2023 aan de gemeenteraad ter kennisname toekomen.

Vraag 5.
Hoe kunnen wij als gemeente huiseigenaren, waarvoor een ecologisch onderzoek te duur is of waardoor zij vertraging oplopen bij het isoleren van hun huis, ondersteunen?

Antwoord:
Door een aanpak te kiezen op groter gebiedsniveau kan de gemeente zelf regie houden op onderwerpen, uitvoering van het onderzoek en de kosten daarvan. Het SoortenManagementPlan is daar specifiek voor bedoeld. Individuele bewoners zouden daar dus zelf niet voor hoeven zorgen. Sowieso ondersteunen we inwoners, ook bij de maatregelen die geen ecologische toets vragen. En via onze energiecoaches geven we gerichte adviezen over techniek en gedrag.

Vraag 6.
Hoe verhoudt deze uitspraak zich volgens de wethouder tot het tegengaan van energiearmoede op de lange termijn? 

Antwoord:
Deze uitspraak heeft daarvoor - zeker op langere termijn - geen gevolgen.

Bijvoorbeeld woningcoöperatie Servatius in Maastricht heeft een één soortenmanagement plan gemaakt, waardoor zij niet per woning onderzoek hoeven te doen. Ook provincie Utrecht werkt bijvoorbeeld met een zogeheten soortenmanagement plan. Hierbij kunnen gemeenten een ontheffing krijgen voor hele wijken of zelfs hun grondgebied. Ze moeten dan wel maatregelen nemen om populaties in kaart te brengen en te beschermen. Hierdoor vervalt de plicht om een onderzoek per woning te doen.

Vraag 7.
Zet deze uitspraak een kruis door het soortenmanagement plan? Of kan dit plan juist een oplossing bieden?

Antwoord:
Zoals hiervoor al aangegeven zijn we momenteel al in gesprek binnen Holland Rijnland over de inzet van SMP's als oplossing bij dit vraagstuk. De gemeente Noordwijk draagt er zorg voor dat waar nodig binnen onze gemeente in de toekomst een SMP word opgesteld Ecologische onderzoek en uitvoering SMP is een kostbaar traject. Voor financiering zijn we ons aan het oriënteren of toegezegde, reeds verkregen rijksgelden toereikend zijn. Een aanvraag voor financiële middelen bij de Raad voor ecologische onderzoek en uitvoering SMP is ook niet uitgesloten

Vraag 8.
Gaat u in gesprek met de provincie Zuid-Holland, de VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken om te bezien of dit een optie is?

Antwoord:
Zie hiervoor.

Vraag 9.
Deelt u onze mening dat zo’n plan wenselijk is gezien de meespelende belangen zoals het tegengaan van energiearmoede?

Antwoord:
Zie hiervoor.

Vraag 10.
Mocht dit plan uitkomst bieden ook na deze uitspraak, gaat u dan aan de slag om zo’n plan voor gemeente Noordwijk te realiseren?

Antwoord:
Zie hiervoor.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk.