Datum: 02-10-2023 - 21:17
08
jun
'23
Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging boos op gemeente over uitstel invoering voetgangerszone in centrum. (lees brief)
Geschreven door Fractie VVD / College van B&W
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen fractie VVD over: Verkeersplan (autoluw maken) centrum Noordwijkerhout.

Fractie VVD: In het najaar 2022 heeft de gemeente Noordwijk een breed samengestelde werkgroep ingesteld om eendrachtig een verkeersplan voor het centrum van Noordwijkerhout op te stellen. De werkgroep - bestaande uit personen met belangen in het centrum - is erin geslaagd om een brug te slaan tussen de diverse tegengestelde belangen en heeft in het eerste kwartaal een breed gedragen plan opgesteld. Alle betrokken partijen...

(inclusief bestuurlijk Noordwijk) onderschreven het plandoel om vóór de zomer 2023 tot planrealisatie te komen. En toen plotseling… viel de planrealisatie - zonder behoorlijke communicatie hierover - stil. 

Dit niet tot realisatie brengen van het plan vóór de zomer van 2023 zoals afgesproken alsmede het gebrek aan communicatie hierover van de zijde van het gemeentebestuur heeft geleid tot grote boosheid c.q. teleurstelling enz. bij de diverse belangengroeperingen.

Deze boosheid is eerst “binnenskamers” verwoord door de voorzitter van de NOV Noordwijkerhout in de mail van 20 april 2023 gericht aan een drietal leden van het College van B&W en vervolgens ook publiekelijk geuit als inspraakreactie van diezelfde voorzitter bij de vergadering van de commissie BME van 8 mei 2023.

Vragen fractie VVD en deze zijn onlangs beantwoord door het college van B&W:

Vraag I.
B&W wordt verzocht de hierboven vermelde mail van de voorzitter van de NOV Noordwijkerhout d.d. 20 april 2023 aan de gemeenteraad over te leggen, zodat de raad inzicht verkrijgt in de ontstane situatie en in de context, waarin onderstaande vragen worden gesteld.

Antwoord:
De email van 20 april is als bijlage toegevoegd aan deze brief. (zie ook op BON)

Vraag II.
Deelt B&W het ontstane beeld, dat de wijze waarop in dit proces uitvoering is gegeven aan onder meer de communicatie over niet (kunnen) nakomen van de afspraken betreffende de realisatiedatum, contraproductief is voor het door de raad noodzakelijk geachte participatiebeleid.

Antwoord:
De nieuwe verkeersmaatregelen voor het centrum van Noordwijkerhout vraagt een zorgvuldige voorbereiding. Dit is in de gesprekken met de NOV ook benoemd. De NOV heeft zelf in de gesprekken aangegeven dat er geen willekeur mag ontstaan in het toekennen van ontheffingen voor bewoners en ondernemers. Dit vraagt om beleidsregels.

In de gesprekken is duidelijk kenbaar gemaakt dat beleidsregels met de grootste zorgvuldigheid moeten worden opgesteld, en dat dat tijd kost. De NOV heeft tevens aangegeven betrokken te willen worden bij het opstellen van het ontheffingenbeleid, waardoor de NOV had kunnen weten dat dit nog niet gereed was.

De maatregelen (inclusief ontheffingenbeleid) in het centrum van Noordwijkerhout gaan ook als voorbeeld dienen voor de centra in Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee. Eind 2022 was nog geen duidelijkheid of de maatregel zou gaan gelden voor het deel rond de Witte Kerk of voor het gehele assenkruis.

De gemeente zijn dan ook van mening dat zorgvuldigheid boven snelheid moet gaan tijdens dit proces. De gemeente bestrijdt dat dit contraproductief werkt voor het participatiebeleid.

Vraag III.
Meer specifiek geformuleerd, waarom hebben de betrokken wethouders na ontvangst van de mail d.d. 20 april geen actievere rol gespeeld, terwijl het toch evident is dat het niet realiseren van een breed gedragen plan, waarin velen veel vrije tijd in hebben gestoken, buitengewoon frustrerend is voor deze groep vrijwilligers.

Antwoord:
De wethouders hebben wel degelijk een actieve rol gespeeld. Er wordt tevens gewerkt naar een breed gedragen plan. Dit is nog niet gereed, gezien het gegeven dat de complexiteit meer tijd vergt. Wij kunnen het nu eenmaal goed doen. De maatregelen die in 2022 van kracht waren rond de Witte Kerk gaan ook gelden voor de zomer van 2023

Vraag IV.
Is B&W bereid om alsnog onverwijld uitvoering te geven aan het plan als geheel dan wel aan onderdelen daarvan en zo niet om dan nadrukkelijk te motiveren waarom zulks niet mogelijk is.

Antwoord:
Er wordt voor de zomer van 2023 geen voetgangersgebied ingesteld in het centrum van Noordwijkerhout. Daarvoor is onvoldoende tijd om het beleid ten aanzien van ontheffingen te regelen Wat wel mogelijk is zijn de maatregelen van 2022 te herhalen. Die hebben voldoende gewerkt en hebben bijgedragen aan de leuke sfeer in het centrum van Noordwijkerhout.

Uit een (zeer breed ingevulde) enquête die na afloop van de ingestelde maatregelen van 2022 is gehouden blijkt dat ook een meerderheid van de inwoners, bezoekers en ondernemers de maatregelen als positief hebben ervaren.

Vraag V.
Erkend B&W althans wordt ingezien dat zo’n nadrukkelijke motivering gepaard gaande met de wel haalbare uitvoeringsmaatregelen noodzakelijk is om het geschokte vertrouwen van deze thans gedemotiveerde vrijwilligers te herwinnen.

Antwoord:
Wij gaan ervan uit dat de betrokkenen en de NOV constructief het vervolg blijven steunen, dit is in ieders belang.

Vraag VI.
Welke onderdelen van het plan zijn nog vóór 15 juli uitvoerbaar. Dat is van belang voor het antwoord op de vraag hoe de verkeersveiligheid aankomende zomer wordt gewaarborgd.

Antwoord:
Zie vraag 4. De verkeersmaatregelen van 2022 worden herhaald voor de zomer van 2023. We gaan daarnaast separaat door met de voorbereidingen om het winkelgebied van Noordwijkerhout in te stellen als voetgangersgebied.

Vraag VII.
Kan B&W rekening houdend met hierboven overwogene een concrete planning geven betreffende de realisatie van het voor ogen staande verkeersplan voor het centrum van Noordwijkerhout.

Antwoord:
Het afsluiten van het centrum van Noordwijkerhout voor gemotoriseerd verkeer zal ingaan op 1 juli tot 10 september 2023. Het gebied met de terrassen rond de Witte Kerk zal dan afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van fietsen.

Vraag VIII.
In het plan is voorzien, dat alleen in de zomerperiode goed zou kunnen worden beoordeeld of de verkeersveiligheid ook zonder het gebruikmaken van elektronisch bestuurde palen, die in de grond zakken dan wel daaruit naar bovenkomen, was gewaarborgd. Welke oplossing voorziet B&W voor dit onderdeel.

Antwoord:
Voor de definitieve verkeerssituatie worden zoals nu gedacht dynamische verzinkbare afsluitpalen geplaatst, ook wel “pollers” genoemd. Voor de zomerperioden van 2023 worden de afsluitingen zoals in 2022 gebruikt. Deze bestaan uit dranghekken inclusief verkeersborden en bloembakken ter ondersteuning

Vraag IX.
Gaat B&W op de meest korte termijn het gesprek aan met de (leden van de) werkgroep ten einde de relatie te herstellen en om zo snel mogelijk tot realisatie van het plan te komen.

Antwoord:
Wij blijven in contact om de betrekkingen met de betrokkenen op een goede basis voort te zetten. We zijn ervan overtuigd dat dit ook tot de beste resultaten gaat leiden. Zo wordt er momenteel een gesprek ingepland met de BIZ.

Vraag X.
B&W wordt gevraagd de raad binnen een maand te informeren over stand van zaken van het realisatieproces.

Antwoord:
De raad wordt met deze brief voldoende geïnformeerd over het proces en de te nemen maatregelen. Een separate brief is naar de mening van het gemeentebestuur overbodig. De gemeente draagt uiteraard zorgt voor heldere communicatie richting inwoners van Noordwijkerhout, onder andere via verkeersborden, nieuwsberichten, gemeenteberichten en digitale media.

Bel of mail gerust als u vragen heeft. Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of neem contact op met het Klantcontactcentrum, telefoon +31 (0)71 36 60 000. Zorg dat u het zaaknummer 502233 vermeldt. Zo kunnen we u snel helpen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk