Datum: 02-10-2023 - 21:05
08
jun
'23
PvdA stelt vervolgvragen aan het college over: Langevelderslag, kuuroordstatus en vele petten.
Geschreven door PvdA
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vervolgvragen PvdA over: Langevelderslag, kuuroordstatus en vele petten.

Fractie PvdA: (xxxx-yyyy = AVG) We hebben de antwoorden op onze schriftelijke vragen van 27 februari ’23 doorgenomen en hebben geconstateerd dat een deel van de vragen onbeantwoord is gebleven. Met het oog op artikel 169 lid 3 Gemeentewet: “Zij (lees college) geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.”, verzoeken wij u nogmaals onze vragen te beantwoorden...

We zullen deze vragen hieronder nogmaals stellen en hebben daarnaast een aantal aanvullende vragen. U vraagt zich af waar de, volgens u deels onjuiste informatie vandaan komt, zoals deze gesteld is in de schriftelijke vragen over xxxx.

Deze informatie hebben we gevonden op de eigen website van xxxx (https://www.vitacon-consultancy.nl) en op de website van ESPA (https://europeanspas.eu). We hebben deze bronnen in februari ’23 overigens ook bij onze vragen vermeld.

De vragen van de fractie van de PvdA zijn onlangs door het college van B&W beantwoordt.

Vraag 1:
Wij zijn ervan uit gegaan dat xxxx en ESPA geen onwaarheden plaatsen op de eigen website. Graag vernemen we welke informatie dan niet juist is. Inmiddels hebben we geconstateerd dat de vraag over verenigbaarheid van belangen eerder ook naar voren is gekomen in de documentaire ‘Kuuroord Noordwijk?’.

In de documentaire wordt door wethouder Ter Hark aangevoerd dat van belangenverstrengeling geen sprake zou zijn, omdat xxxx de werkzaamheden voor ESPA op vrijwillige basis verricht. Het al dan niet betaald krijgen voor werkzaamheden voor een organisatie betekent volgens ons niet automatisch dat er dan geen sprake zou zijn van belangenverstrengeling.

Vraag 2:
Vindt het college dat het feit dat xxxx werkzaamheden onbezoldigd verricht logischerwijs betekent dat er van belangenverstrengeling geen sprake kan zijn? Nu deze informatie zo open voor iedereen toegankelijk op internet te vinden is en onze fractie niet de eerste is geweest die met het idee van mogelijke onverenigbaarheid van belangen heeft gestoeid, verbaast het ons dat u de kans niet aangrijpt om duidelijk te maken dat belangenverstrengeling hier niet speelt.

Met het oog op de betrouwbaarheid van het lokaal bestuur zou het in de rede liggen als college hier duidelijkheid in te scheppen, door overtuigend te beargumenteren waarom er in uw ogen geen sprake is van verstrengelde belangen.

Dus hierbij stellen we nogmaals de vragen:
Vraag 3:
Hoe kijkt u als college aan tegen het feit dat xxxx, naast de inzet voor de gemeente Noordwijk, zich ook inzet voor ESPA en opdrachtgevers als Van der Wiel bouw/ yyyy van Nederzandt en Hotel van Oranje? Is hier geen sprake van onverenigbaarheid? U stelt dat de personele inzet een verantwoordelijkheid is van de directie en van de ambtelijke organisatie en dat de directie en ambtelijke organisatie hierover geen vragen beantwoordt.

Het college betreurt het dat de integriteit van medewerkers op deze wijze ter discussie wordt gesteld. Naar het oordeel van mijn fractie blijft de personele inzet uiteindelijk de verantwoordelijkheid van het college van B&W. Een raadslid kan het college daarover vragen stellen. 

De PvdA stelt op geen enkele manier de integriteit van medewerkers ter discussie. De vragen gaan over de inhuur van een extern adviseur door de gemeente terwijl tegelijkertijd deze adviseur voor hetzelfde onderwerp ook door externe partijen wordt geraadpleegd.

Vraag 4:
Waarbij we ook verzoeken inzicht te geven in de opdrachten die xxxx heeft van de gemeente, van ESPA, Van der Wiel bouw, yyyy van Nederzandt en Hotel van Oranje? Het verstrekken van het antwoord op onderstaande vraag lijkt ons niet in strijd met het openbaar belang en we verwachten op deze vraag dan ook gewoon een antwoord. Mogelijk is de informatie (deels) vertrouwelijk. In dat geval kunt u de inlichtingen niet-openbaar aan ons toezenden.

Vraag 5:
Wat zijn de kosten die de gemeente Noordwijk betaalt voor de inzet van xxxx, inclusief eventuele bijkomende onkosten zoals verblijfs- en reiskosten en wat is de omvang van deze inzet? Bij de vraag van februari ’23 naar de totale investering qua gemeenschapsgeld, ook indirect via de Economic Board in het behalen van de kuuroordstatus, geeft u geen antwoord d.m.v. een concreet bedrag. U verwijst slechts naar mogelijke vindplaatsen voor deelbedragen.

Antwoord vraag 1 t/m 5:

Antwoord vraag 1 t/m 5:
Vanwege het karakter van de vragen heeft op 17 mei jl. een bestuurlijk gesprek plaatsgevonden met de vraagsteller. Hieronder volgt een algemene toelichting op de werkwijze bij inhuur van medewerkers en de zorgvuldigheid die daarbij wordt toegepast. Separaat worden de vragen vertrouwelijk beantwoord.

Het is niet ongebruikelijk dat ingehuurde medewerkers meerdere opdrachten tegelijkertijd hebben. Het beschikbare budget is namelijk meestal niet toereikend om fulltime in te huren. Sinds 1 februari 2023 maken wij als gemeente gebruik van een broker. Dit is een dienst die wij afnemen via Sticht Rijk, waarbij Yacht de uitvoering doet. Kortgezegd betekent dit dat alle inhuuraanvragen door ons ingediend worden bij de broker, die zet de aanvraag uit in de markt, selecteert kandidaten en plant afspraken in met de aanvrager (= manager van de gemeente Noordwijk) en P&O.

Nadat wij overeenstemming hebben over de kandidaat zorgt de broker voor het opstellen van het contract. Daarbij wordt een VOG gevraagd, referenten bevraagd (indien nodig) en wordt alles conform wet- en regelgeving in orde gemaakt. Ook het aflopen van het contract wordt gemonitord en eventuele verlenging getoetst aan (on)mogelijkheden. Wij hebben bewust voor deze externe kwaliteitsborging gekozen. In de selectiefase wordt er ook gevraagd naar andere lopende contracten. Aan ons is het maken van een afweging of dit verenigbaar is of niet.

Bij de medewerkers die wii nu inhuren is slechts een klein deel gelijktijdig op een andere opdracht in Noordwijk aan het werk. De inhurende manager staat in de gesprekken met ingehuurde medewerkers stil bij eventuele tegengestelde belangen. Dit is nu niet aan de orde. Overigens geldt eenzelfde gesprek ook voor vaste medewerkers die nevenactiviteiten hebben. En dan tot slot: integriteitsgesprekken vinden breed in de organisatie plaats met alle medewerkers. Dit doen wij om de bewustwording en weerbaarheid te vergroten.

Dus hierbij nogmaals:
Vraag 6:
Wat is de totale investering qua gemeenschapsgeld geweest, ook indirect via de Economic Board, in het behalen van de ESPA kuuroordstatus? We vroegen in februari ook naar de waarde van de behaalde status. Is er sprake van een certificaat dat een internationale waardering kent en ook als zodanig door (potentiële) bezoekers gevonden kan worden? Het antwoord op deze vraag was ontwijkend.

Antwoord:
In het Eindverslag Economische Agenda Duin- en Bollenstreek 2018-2021 treft u op pagina 20 een overzicht van de gemaakte kosten. Hierin staat benoemd dat voor het bereiken van de officiële ESPA status voor de badplaats Noordwijk een bedrag van € 307.500,- is uitgegeven waarvan € 199.000,- is gefinancierd vanuit de Economic Board Duin en Bollenstreek (EBDB) en € 108.500,- vanuit private middelen. De gemeentelijke bijdrage aan dit proces betreft met name ambtelijke inzet vanuit de bestaande formatie.

Voor wat betreft de waarde van de behaalde status en de internationale waardering van het certificaat; Europese kuurlanden hebben ieder hun eigen criteria die nagenoeg met elkaar overeenstemmen. Deze criteria zijn in de statuten van de ESPA opgenomen met de opmerking dat de aangesloten landen zich dienen te confirmeren aan deze criteria. In de vastgestelde Kuuroordvisie wordt hierop een toelichting gegeven.

De ESPA heeft bevestigd dat de gemeente Noordwijk voldoet aan de Europese criteria zoals deze in kuurlanden worden gehanteerd voor Thalasso. De erkenning is bedoeld als paraplu voor de gewenste doorontwikkeling als kuuroord. Deze criteria zijn vastgelegd in de Begriffsbestimmungen Deutscher Heilbäder Verband.

Vraag 7:
Klopt onze conclusie dat het behalen van de kuuroordstatus, waar een aanzienlijk bedrag aan gemeenschapsgeld mee gemoeid is geweest, zich niet heeft vertaald in een internationale erkenning die voor bezoekers terug te vinden is en was de keuze voor een andere certificering dan van ESPA dan niet een betere keuze geweest? (ESPA verwijst zelf naar de Europespa Med en Europespa Wellness certificaten (Certified Spas (europespa.eu)), maar mogelijk zijn er alternatieven)

Antwoord:
De erkenning betreft een (wetenschappelijke) onderbouwing als basis voor een doorontwikkeling waar Noordwijk voor gekozen heeft. Zoals ook in het raadsvoorstel van 22 februari 2022 is benoemd zal er hard aan moeten worden gewerkt om verdere herkenbaarheid en faciliteiten te realiseren Certificering zoals genoemd betreft de Quhep (Quality in health Prevention) en is uitsluitend bedoeld voor individuele wellness-faciliteiten en niet voor een plaats.

Er worden daarbij heel andere zaken gemeten zoals hygiëne. In het buitenland is de staat het certificeringsinstituut (bijv. Staatlich anerkanntes Luftkurort). Wij kennen in Nederland deze situatie niet. Vandaar dat er een verzoek is ingediend bij ESPA.

Vraag 8:
We lezen in uw antwoorden dat de reiskosten naar de ESPA boardmeeting worden betaald door de gemeente(n). Wie neemt deel aan de boardmeeting? Betreft het hier reiskosten voor xxxx, die tevens ESPA boardmember is?

Antwoord:
Zoals vermeld in de beantwoording van uw schriftelijke vragen van 27 februari jl. wordt er door de drie kustplaatsen Cadzand, Domburg en Noordwijk gezamenlijk een jaarlijkse fee betaald voor lidmaatschap van de ESPA en wordt daarnaast een budget gereserveerd om reiskosten te betalen voor deelname aan de boardmeeting. Deelname aan de boardmeeting vindt plaats door de ESPA boardmember die namens Nederland (de drie gemeenten) deelneemt aan de boardmeeting.

Vraag 9:
Kunt u de collegestukken toezenden met betrekking tot het deelproject Langevelderslag dat in 2023 van start is gegaan? 

Antwoord:
Ja dat kan. Dit betreft een technische vraag. Het antwoord op deze vraag wordt rechtstreeks aan de griffie gestuurd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk