18
me
'23
Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging boos op gemeente over uitstel invoering voetgangerszone in centrum. (lees brief)
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Fractie VVD stelt vragen aan college over: Verkeersplan (autoluw maken) centrum Noordwijkerhout.

Fractie VVD: In het najaar 2022 heeft de gemeente Noordwijk een breed samengestelde werkgroep ingesteld om eendrachtig een verkeersplan voor het centrum van Noordwijkerhout op te stellen. De werkgroep - bestaande uit personen met belangen in het centrum - is erin geslaagd om een brug te slaan tussen de diverse tegengestelde belangen en heeft in het eerste kwartaal een breed gedragen plan opgesteld. Alle betrokken partijen...

(inclusief bestuurlijk Noordwijk) onderschreven het plandoel om vóór de zomer 2023 tot planrealisatie te komen. En toen plotseling… viel de planrealisatie - zonder behoorlijke communicatie hierover - stil. 

Dit niet tot realisatie brengen van het plan vóór de zomer van 2023 zoals afgesproken alsmede het gebrek aan communicatie hierover van de zijde van het gemeentebestuur heeft geleid tot grote boosheid c.q. teleurstelling enz. bij de diverse belangengroeperingen.

Deze boosheid is eerst “binnenskamers” verwoord door de voorzitter van de NOV Noordwijkerhout in de mail van 20 april 2023 gericht aan een drietal leden van het College van B&W en vervolgens ook publiekelijk geuit als inspraakreactie van diezelfde voorzitter bij de vergadering van de commissie BME van 8 mei 2023.

Vragen fractie VVD:

Vraag I.
B&W wordt verzocht de hierboven vermelde mail van de voorzitter van de NOV Noordwijkerhout d.d. 20 april 2023 aan de gemeenteraad over te leggen, zodat de raad inzicht verkrijgt in de ontstane situatie en in de context, waarin onderstaande vragen worden gesteld.

Vraag II.
Deelt B&W het ontstane beeld, dat de wijze waarop in dit proces uitvoering is gegeven aan onder meer de communicatie over niet (kunnen) nakomen van de afspraken betreffende de realisatiedatum, contraproductief is voor het door de raad noodzakelijk geachte participatiebeleid.

Vraag III.
Meer specifiek geformuleerd, waarom hebben de betrokken wethouders na ontvangst van de mail d.d. 20 april geen actievere rol gespeeld, terwijl het toch evident is dat het niet realiseren van een breed gedragen plan, waarin velen veel vrije tijd in hebben gestoken, buitengewoon frustrerend is voor deze groep vrijwilligers.

Vraag IV.
Is B&W bereid om alsnog onverwijld uitvoering te geven aan het plan als geheel dan wel aan onderdelen daarvan en zo niet om dan nadrukkelijk te motiveren waarom zulks niet mogelijk is.

Vraag V.
Erkend B&W althans wordt ingezien dat zo’n nadrukkelijke motivering gepaard gaande met de wel haalbare uitvoeringsmaatregelen noodzakelijk is om het geschokte vertrouwen van deze thans gedemotiveerde vrijwilligers te herwinnen.

Vraag VI. Welke onderdelen van het plan zijn nog vóór 15 juli uitvoerbaar. Dat is van belang voor het antwoord op de vraag hoe de verkeersveiligheid aankomende zomer wordt gewaarborgd.

Vraag VII.
Kan B&W rekening houdend met hierboven overwogene een concrete planning geven betreffende de realisatie van het voor ogen staande verkeersplan voor het centrum van Noordwijkerhout.

Vraag VIII.
In het plan is voorzien, dat alleen in de zomerperiode goed zou kunnen worden beoordeeld of de verkeersveiligheid ook zonder het gebruikmaken van elektronisch bestuurde palen, die in de grond zakken dan wel daaruit naar bovenkomen, was gewaarborgd. Welke oplossing voorziet B&W voor dit onderdeel.

Vraag IX.
Gaat B&W op de meest korte termijn het gesprek aan met de (leden van de) werkgroep teneinde de relatie te herstellen en om zo snel mogelijk tot realisatie van het plan te komen.

Vraag X.
B&W wordt gevraagd de raad binnen een maand te informeren over stand van zaken van het realisatieproces.

mr J.C.F. Knapp
gemeenteraadslid VVD