Datum: 01-06-2023 - 01:25
18
me
'23
Partij voor de Inwoners stelt vragen aan college over: contact met burgers.
Geschreven door Partij voor de Inwoners
Foto's Redactie BON

Partij voor de Inwoners stelt vragen aan college over: contact met burgers.

Fractie Partij voor de Inwoners: Met enige regelmaat worden gemeenteraadsleden aangesproken door burgers omdat zij zich onheus bejegend voelen door de gemeente. Zonder in te gaan op een specifieke casus betreft het hier zaken waarin de mening van de burger niet overeenkomt met de bestuurlijke en/of ambtelijke gedachten. Contact met de bestuurder wordt bijna altijd geweigerd en ambtelijk is vaak de reactie dat dit zo besloten is. Als een soort reflex...

zendt de gemeente de zaak dan door naar een advocaat hetgeen eerder escalerend werkt als oplossend. Ook voor aangesproken raadsleden is het vaak onmogelijk hier een ander licht op te laten schijnen.

Vragen:

Vraag:
Kunt u ons een voortgangsrapportage over het aantal rechtszaken dat de gemeente de afgelopen 18 maanden tegen hun eigen inwoners (bedrijven en particulieren) heeft aangespannen en wat hier het eind resultaat van was?

Vraag:
In het artikel in het LD van 29 april jl wordt ook uitgebreid ingegaan op een rechtszaak van de gemeente en een inwoner. In dit artikel wordt het advocatenkantoor Legaltree opgevoerd. Een kantoor dat zeer regelmatig genoemd wordt in zaken van de gemeente.

Het is u ongetwijfeld bekend dat de oprichter en eigenaar van dit advocatenkantoor in het verleden gewerkt heeft als ambtenaar bij de gemeente Noordwijk. Althans is zij als ambtenaar bij overleggen geweest en ook namens de gemeente brieven geschreven. Haar toenmalige collega’s zijn nu haar opdrachtgevers. Hoe heeft de gemeente geborgd dat in dit geval zelfs maar de schijn van belangenverstrengeling wordt vermeden?

Vraag:
De advocaat meldt volgens hetzelfde artikel aan de rechter dat de vroegere gemeente Noordwijkerhout in vergelijkbare zaken als het daar onderhavige onjuist heeft gehandeld. Een fout heeft gemaakt. Kunt u meedelen op welke beleidsstukken deze uitspraak van de advocaat namens de gemeente Noordwijk is gebaseerd? Navraag bij vroegere bestuurders leert namelijk dat dit helemaal geen fouten waren maar een gevolg waren van staand beleid.

Vraag:
Zijn er objectieve criteria vastgesteld waaraan een advocatenkantoor c.q. een advocaat moet voldoen om voor de gemeente Noordwijk te mogen worden ingehuurd? Zo ja, hoe is dit geborgd?

Vraag:
Gelden deze criteria ook voor instellingen, organisaties, bedrijven die door de gemeente gemandateerde activiteiten uitvoeren?

Vraag:
Op welk functieniveau c.q. welke functionaris mag besluiten externe juridische hulp in te roepen?

Vraag:
Zijn de advocatenkantoren c.q. de advocaten vrij in het voeren van hun verweer of moet dit vooraf met de gemeente zijn afgestemd?

Vraag:
Is de verantwoordelijk gemeente functionaris altijd aanwezig tijdens rechtszaken opdat overleg gepleegd kan worden, bijvoorbeeld als de rechter partijen voor overleg de gang opstuurt of is dit overleg gemandateerd aan de advocaat? Zo ja, hoe ver gaat dit mandaat?

Vraag:
Wat zijn de criteria waarop besloten wordt dat er externe juridische ondersteuning wordt ingeroepen i.p.v. onze eigen juridische medewerkers deze functie te laten vervullen?

Vraag:
Zijn er objectieve criteria waarop besloten wordt niet (meer) in gesprek te gaan met een burger, maar de zaak c.q. het onderwerp juridisch af te handelen

A.A. Morssink
Partij voor de Inwoners