Datum: 02-10-2023 - 09:51
16
me
'23
De Schelft (107): Sportraad Noordwijk 'Exploitatie nieuw zwembad is tegen aanzienlijk gunstiger kostprijs mogelijk'.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Gemeente Noordwijk

De Schelft (107): Sportraad Noordwijk 'Exploitatie nieuw zwembad is tegen aanzienlijk gunstiger kostprijs mogelijk'.

Zaterdag 14 november 2020 werd heel Noordwijkerhout opgeschrikt door de grote uitslaande brand in het sport- en evenementencomplex De Schelft. In de middag, na het sein brandmeester, werd direct duidelijk dat de sporthal totaal door de brand is verwoest. Maar ook de fitnessruimte, de kleedkamers, kantoren, de toneelzaal en het zwembad liepen door de brand grote schade op...

Maar liefst rond de 30 organisaties, verenigingen en scholen maakten veel of met enige regelmaat gebruik van De Schelft en zijn allemaal zwaar getroffen door de brand. Sindsdien houdt BON u met heel veel nieuwsberichten op de hoogte over: 'Na de verwoestende brand bij De Schelft. Hoe nu verder?'...  

De Schelft (107): Sportraad Noordwijk 'Exploitatie nieuw zwembad is tegen aanzienlijk gunstiger kostprijs mogelijk'.

Brief met aanvullend advies Sportraad Noordwijk (SRN):
Ten behoeve van de vergadering van de commissie Welzijn op 5 april jl., heeft de Sportraad Noordwijk (SRN) een advies uitgebracht m.b.t. de scenariostudie nieuwbouw De Schelft. Bij aanvang van de commissievergadering heeft de voorzitter van de SRN ingesproken en vragen van commissieleden beantwoord. De SRN heeft aangegeven de nodige kanttekeningen te plaatsen bij de voorliggende exploitatiebegroting.

Omwille van de voortgang van de besluitvorming, zijn wij daar verder niet in detail op ingegaan, vertrouwende op een gedegen politieke besluitvorming. In de commissievergadering van 10 mei jl. zijn er in de politieke discussie opmerkingen gemaakt over de financiële onderbouwing, meer specifiek over wat feiten zijn en wat aannames.

De SRN heeft overwogen om hier al dan niet alsnog nader op te reageren, mede in afwachting van het toegezegde voorstel van het College van B&W. Nu dit bekend is, wenst de SRN de commissie en Gemeenteraad nader te informeren. Dit is mede ingegeven doordat de mogelijkheid voor inspraak ontbreekt, terwijl de uitgangspunten onzes inziens op onderdelen gewijzigd zijn.

Exploitatie zwembad
Zoals bij de inspraak opgemerkt, is de exploitatiebegroting gebaseerd op de jaarcijfers van Optisport uit 2015/2016. Hierop zijn door TienAdvies de nodige correcties toegepast, maar is de berekeningsgrondslag voor verenigingen (met 20 uur per week de grootverbruiker) nog steeds gebaseerd op een toegangsprijs per zwemmer, al huren zij een bad (of baan) per uur.

TienAdvies raadt af deze systematiek te volgen, doordat er onvoldoende courante uren zouden zijn. Aangezien verenigingen nu op meerdere locaties op nog ongunstiger tijden zwemwater huren, houdt deze redenatie geen stand. Het pro forma zwemrooster in de scenariostudie laat zien dat alle verenigingen er aanzienlijk op vooruit gaan, en dat voor alle gevraagde uren voldoende ruimte op courante uren beschikbaar zal zijn.

Daarnaast is met de gevolgde werkwijze niet gekeken naar mogelijke synergievoordelen. Dit terwijl van Optisport bekend is dat zij het beheer van de voormalige De Schelft combineerde met een eigen (commerciële) sportschool. Welk personeel op welke functies is ingezet, is daardoor diffuus.

Ook had Optisport een clausule in haar contract waardoor verliezen bovenop de exploitatiebijdrage door de gemeente gedekt werden tot bepaalde hoogte. Meer (personele) kosten toerekenen aan de verlieslatende activiteiten, werd daardoor aantrekkelijk.

Dit is voor de SRN reden geweest om zich nader te laten informeren over de situatie bij BinnenZee. In het voortraject heeft de ambtelijke staf afgezien van deze stap, omdat hiermee een (EU-verplichte) openbare aanbesteding in het gedrang zou kunnen komen. Echter, elke zwembadexploitant kan op basis van de openbare stukken uitstekend een prognose opstellen voor een basaal zwembad met 6 banen.

Daarbij komt dat het aantal kandidaat exploitanten overzichtelijk is, mede in het licht van de energieprijzen van de afgelopen periode. De SRN plaatst dan ook vraagtekens bij de weigering om met de lokale Sportfondsen Noordwijk B.V. de exploitatieprognose van TienAdvies te beoordelen op haalbaarheid. 

Het is de SRN duidelijk geworden dat de, in de inspraak genoemde, positievere exploitatieprognose voor het zwembad alleszins haalbaar is. En dat daar nog aanvullende positieve elementen aan te koppelen zijn. De SRN komt tot dit oordeel op basis van volgende “feiten”:
- Er is in Noordwijk een wachtlijst van meer dan 200 personen die niet door de pandemie alleen is ingegeven, maar door de combinatie demografie – tekort aan zwemwater. Dit is de reden waarom Sportfondsen in eerder stadium om 15 uren zwemwater voor de komende paar jaar heeft gevraagd.
- In BinnenZee leeft de wens om meer recreatiezwemmen aan te bieden, maar daarvoor ontbreekt het aan zwemwater; vrijgekomen uren door nieuwbouw in Noordwijkerhout kunnen tegen gunstiger tarieven gevuld worden.
- Er zou voor een exploitant met een ander bad in deze regio op meerdere functies synergievoordeel te behalen zijn indien nieuwbouw in Noordwijkerhout wordt toegevoegd aan haar exploitatie. Dit geldt o.a. voor locatiemanagement en techniek. Dit betekent betere uitnutting en daardoor lagere kosten.
- De verenigingen die zwemwater huren, worden overwegend gesubsidieerd door de gemeente Noordwijk. Op dit moment gehuurde uren buiten Noordwijk zorgen ervoor dat deze huuropbrengsten weglekken. Een uitbreiding van zwemwater binnen de gemeente heeft dan ook twee effecten: de gesubsidieerde huren blijven in Noordwijk, extra uren voor verenigingen uit omliggende gemeenten blijven in of komen naar Noordwijk.
- Het is op dit moment bij de basisscholen in Noordwijkerhout al zichtbaar dat de bevolking toeneemt, en deze trend wordt verwacht nog wel even aan te houden gezien de nieuwbouwplannen. Naast deze extra vraag zou dit tot meer gebruik van het zwembad kunnen leiden indien het schoolzwemmen opnieuw geïntroduceerd wordt.
- Doordat het zwembad de enige functionaliteit in De Schelft is die dagelijks gebruikt wordt, zou de zwembadexploitant bij uitstek het sleutelbeheer kunnen doen. Met verenigingen in BinnenZee bestaan contracten waarbij de vereniging afsluit, zodat daarvoor geen personeel aanwezig hoeft te blijven.
- In BinnenZee is bemande horeca aanwezig. Dit kan door combinatie van functies (receptie, toezicht) en zou de mogelijkheid openen voor ook andere (sport)verenigingen om gebruik van te maken. Het onderzoek dat door de gemeente is uitgevoerd (door twee externe adviseurs) was gericht op een volledige horecafunctie (als in de oude situatie). Echter, in de exploitatieprognose is helemaal geen rekening gehouden met een dergelijke voorziening;

Sportbedrijf Noordwijk als beoogd accommodatiebeheerder biedt deze optie niet aan, en Optisport kon dit aanbieden omdat zij een sportschool met 800-900 leden exploiteerde. Een kleinschaliger aanpak via de zwembadexploitant biedt wel perspectief, zodat deze optie wat de SRN betreft in de planvorming meegenomen kan worden.

Conclusie
De Sportraad Noordwijk concludeerde eerder dat aanvullend onderzoek n.a.v. de scenariostudie wenselijk was. Daar lijkt niet voor gekozen te worden, hoewel de exploitatieprognose daar wat ons betreft wel aanleiding toe geeft. Dit is reden geweest om op korte termijn zelf enig aanvullend onderzoek te doen.

In de commissievergadering is de exploitatieprognose door sommigen als “feit” aangenomen, hoewel dit toch ook een aanname is. Een aanname op basis van niet geheel betrouwbare, zeer gedateerde exploitatieresultaten van een partij met meerdere (commerciële) belangen. Iedere suggestie in de commissie dat een positiever beeld haalbaar kan zijn, is als “aanname” afgedaan.

Een herijking hiervan in de lokale situatie, in de huidige tijd met een goed bekend staande exploitant, biedt wat ons betreft voldoende handvatten om ervan uit te gaan dat de exploitatie van een zwembad in Noordwijkerhout tegen aanzienlijk gunstiger kostprijs mogelijk is. En dat dit op eenvoudige wijze door de gemeente Noordwijk onderbouwd kan worden, lijkt ons een zinvolle aanvulling. De kleine moeite waard!

Sportraad Noordwijk, 15 mei 2023

Eerdere berichten over de brand en herbouw van De Schelft kunt u hieronder lezen. 

106 > 16-05-2023 > 88-jarige Noordwijkerhoutse geeft vookeur aan bibliotheek boven de komst van een zwembad.

105 > 14-05-2023 > College stelt scenario 6 voor, gemeenteraad zal daarvoor financiële (pijnlijke) keuzes moeten maken.

104 > 11-05-2023 > Kleine meerderheid tekent zich af voor sporthal met zwembad. (scenario 1 of 6)

103 > 30-04-2023 > Open brief Kaninefaaten aan de gemeenteraad.

102 > 06-04-2023 > Politiek worstelt enorm over de herbouw van De Schelft. 

101 > 03-04-2023 > Adviezen van Cultuurraad Noordwijk en Adviesraad Sociaal Domein Noordwijk over scenariostudie herbouw De Schelft.

100 > 29-03-2023 > Ingezonden brief > Advies Sportraad Noordwijk over scenariostudie herbouw De Schelft. 

99 > 28-03-2023 > Ingezonden brief Toneelvereniging ODI met een reactie op de scenariostudie herbouw De Schelft.

98 > 23-03-2023 > Ingezonden brief Kaninefaaten met een reactie op de scenariostudie herbouw De Schelft. 

97 > 17-03-2023 > College presenteert meerdere scenario's voor herbouw van De Schelft.

96 > 03-02-2023 > Besluit herbouw De Schelft opnieuw een maand uitgesteld.

95 > 06-02-2023 > Sloop zwembad De Schelft. (update foto's 06-02-2023)

94 > 25-01-2023 > Sloop zwembad De Schelft. (update foto's 25-01-2023)

93 > 17-01-2023 > College beantwoordt 'brandbrief' verenigingen De Schelft.

92 > 03-01-2023 > Sloop zwembad De Schelft.

91 > 21-12-2022 > NZLokaal onderschrijft oproep 'Geef Noordwijkerhout zijn Schelft terug!'

90 > 17-12-2022 > Verenigingen diep teleurgesteld in het college van B&W 'Geef Noordwijkerhout zijn Schelft terug!'.

89 > 01-12-2022 > Alle opties voor een nieuwe Schelft door de sterk gestegen kosten weer op tafel.

88 > 16-11-2022 > Bruggetje dicht gedurende sloop restanten De Schelft.

87 > 26-10-2022 > Budget Herbouw De Schelft heeft een tekort van 1,1 miljoen euro door sterk oplopende bouwprijzen.

86 > 26-10-2022 > Medio november 2022 sloop restant De Schelft.

85 > 06-07-2022 > Op zoek naar herbruikbare materialen in oude De Schelft.

84 > 20-06-2022 > Slangen + Koenis Architecten ontwerpt de nieuwe De Schelft.

83 > 13-05-2022 > De Schelft: Exploitatie tijdelijke De Schelft door Sportbedrijf Noordwijk.

82 > 11-05-2022 > Herbouw De Schelft: o.a. initiatiefnemers gezondheidscentrum haken af, excessieve prijsstijgingen en duurzaamheidsmaatregelen.

81 > 16-03-2022 > Tijdelijke Schelft en aanbesteding, gezondheidscentrum, PvE, planning herbouw De Schelft.

80 > 25-02-2022 > Wethouder Roberto Ter Hark, BKN en Northa nemen tijdelijke Schelft officieel in gebruik. (foto's)

79 > 01-02-2022 > Verenigingen presenteren zich in tijdelijke Schelft. (foto's+filmpje)

78 > 26-12-2022 > Info tijdelijke en nieuwe Schelft (oplevering tijdelijke Schelft, vleermuizen en detectietoezicht oude Schelft)

77 > 21-12-2021 > Vorderingen tijdelijke en nieuwe Schelft (oplevering tijdelijke Schelft later)

76 > 10-12-2021 > 2500 Kerstboomlichtjes geven goed zicht op een nieuwe Schelft.

75 > 30-11-2021 > Wat houdt een 'basaal zwembad' bij de nieuwe Schelft in?

74 > 24-11-2021 > Overeenstemming tussen Gemeente Noordwijk en verzekeraar over schadevergoeding De Schelft.

73 > 15-11-2021 > Verenigingen en politiek staan even stil bij '1 jaar na de brand' en kijken weer vooruit. 

72 > 13-11-2021 > '1 jaar na de brand' een lichtjesavond ter herdenking en aftrap voor een nieuwe Schelft.

71 > 11-11-2021 > Initiatiefvoorstel 'Herbouw De Schelft met basaal zwembad' met grote meerderheid aangenomen.

70 > 10-11-2021 > Initiatiefvoorstel NZLokaal, VVD, DOEN!, D66: Herbouw De Schelft als multifunctioneel centrum met basaal zwembad en medisch gezondheidscentrum.

69 > 04-11-2021 > Wethouder Roberto ter Hark laat bouw tijdelijke Schelft van start gaan. 

68 > 04-11-2021 > Politiek positief over nieuwe kostenberekening voor een multifunctionele hal met basaal zwembad.

67 > 02-11-2021 > Handbalvereniging Northa pleit voor een nieuwe Schelft op Sportpark De Boekhorst. (rectificatie)

66 > 29-10-2021 > Bouwstart en geplande opleverdatum tijdelijke Schelft en vergaderdata toekomst nieuwe Schelft.

65 > 21-10-2021 > College beantwoordt raadvragen over financiële dekking voor nieuwe Schelft.

64 > 24-09-2021 > College beantwoordt vragen n.a.v. het bezoek van gemeenteraadsleden aan zwembad De Schelft.

63 > 22-09-2021 > Gemeente Noordwijk vraagt vergunning aan voor bouw tijdelijke hal De Schelft. (diverse info)

62 > 15-09-2021 > Stand van zaken van de tijdelijke en definitieve Schelft.

61 > 10-09-2021 > Bouw tijdelijke (sport)hal De Schelft gegund aan Spantech International SA.

60 > 18-08-2021 > College start nieuwe aanbesteding tijdelijke (sport)hal. (1e inschrijvingen niet correct en te duur)

59 > 27-07-2021 > College dringt opnieuw bij de raad aan om versneld resterende deel van De Schelft (o.a. het zwembad) te slopen.

58 > 26-07-2021 > Initiatiefnemers overhandigen petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout' met 4490 handtekeningen aan wethouder Roberto Ter Hark.

57 > 25-07-2021 > Nog een (toe)gift voor 'Support de Schelft'.

56 > 23-07-2021 > College geeft reactie op vragen van inwoner over 'Inbraken zwembad De Schelft'.

55 > 16-07-2021 > Wat kosten andere Noordwijkse accommodaties per inwoner in vergelijking met nieuwe Schelft.

54 > 10-07-2021 > College beantwoordt technische vragen NZLokaal inzake De Schelft.

53 > 08-07-2021 > College vraagt, met versnellingsverzoek, de raad € 300.000,- beschikbaar te stellen als voorbereidingskrediet.

52 > 01-07-2021 > Dossier De Schelft overgedragen aan wethouder Ter Hark.

51 > 30-06-2021 > Op de helft voor een nieuwe Schelft?

50 > 30-06-2021 > Gemeenteraad stemt ondanks de hogere investering toch voor 'Tijdelijke hal ter vervanging van De Schelft'.

49 > 29-06-2021 > College beantwoordt vraag PUUR: Geen 'Droomscenario De Schelft'.

48 > 23-06-2021 > Gemeenteraad stelt beslissing 'sloop zwembad' en 'plaatsing tijdelijke hal' nog een weekje uit.

47 > 22-06-2021 > Natte verenigingen de Schelft: Wethouder heeft het Zwaard van Damocles boven ons gehangen.

46 > 21-06-2021 > Tijdelijke multifunctionele hal ter vervanging van De Schelft valt bijna € 900.000,- duurder uit.

45 > 16-06-2021 > PUUR vraagt aan college om 'Droomscenario De Schelft'.

44 > 16-06-2021 > Commissieleden verdrinken in cijfertjes bij het mogelijk weer openstellen (tijdelijk) van zwembad De Schelft.

43 > 15-06-2021 > Schelft met zwembad gaat jaarlijks € 16,- per inwoner extra kosten.

42 > 15-06-2021 > Wethouder beantwoordt vragen Zwemvereniging Noordwijkerhout over zwembad De Schelft.

41 > 10-06-2021 > Een tijdelijke hal is geen probleem, maar wat doen we met De Schelft duurt nog even.

40 > 02-06-2021 > Een nieuwe Schelft kan volgens de verenigingen 'in de basis' veel goedkoper.

39 > 01-06-2021 > Beantwoording resterende vragen commissie Welzijn d.d. 20 mei 2021 over De Schelft

38 > 20-05-2021 > Extra informatieavond commissie Welzijn over De Schelft.

37 > 20-05-2021 > Kosten openstelling zwembad De Schelft.

36 > 19-05-2021 > Rapport 'Toekomstvisie De Schelft' marktverkenning en haalbaarheidsonderzoek OLCO.

35 > 18-05-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout' 3600x ondertekend.

34 > 17-05-2021 > College besluit om zwembad De Schelft niet te heropenen.

33 > 13-05-2021 > DOEN! en NZLokaal zetten zwaar middel in en vragen college om 'kleur te bekennen'.

32 > 07-05-2021 > Diefstal van leidingen en machines zorgen voor grote vraagtekens heropenen zwembad De Schelft. > Vragen PUUR Noordwijk en CDA.

31 > 12-05-2021 > Overhandiging van manifest aan de politieke fracties over herbouw De Schelft.

30 > 16-04-2021 > Brandbrief Sportraad Noordwijk over De Schelft gericht aan het college van B&W en de gemeenteraad van Noordwijk.

29 > 25-04-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout'. (binnen een dag 1724x ondertekend)

28 > 13-04-2021 > Brief met een update van het college aan de gemeenteraad.

27 > 25-03-2021 > Uitkomsten participatie De Schelft. (1700 deelnemers enquête)

26 > 07-03-2021 > Dronebeelden

25 > 15-02-2021 > Laatste tussenbericht afwikkeling brand de Schelft.

24 > 14-01-2021 > Belangrijke stappen in afwikkeling brand de Schelft.

23 > 23-12-2020 > Precieze oorzaak brand niet te achterhalen en hoe nu verder op korte en lange termijn.

22 > 19-12-2020 > Sloop van de laatste restanten van De Schelft. (foto's)

21 > 17-12-2020 > Mooie opbrengst Munnekeweij-actie.

20 > 14-12-2020 > Huis-aan-huis actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

19 > 13-12-2020 > Sloop van de restanten van De Schelft van 15 meter bovenaf.

18 > 11-12-2020 > Gemeente Noordwijk plaatst 7,5 meter hoge kerstboom bij De Schelft. (foto's)

17 > 10-12-2020 > Voortgang sloop 2. (foto's + filmpje)

16 > 07-12-2020 > Sloop van De Schelft van start (1). (foto's en filmpje > De Schelft van binnen en buiten)

15 > 07-12-2020 > Munnekeweij verkoopt eigengemaakte kerstkaarten en soep voor actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

14 > 04-12-2020 > Suzanne’s Feestshop regelt groot grime pakket voor Toneelvereniging ODI.

13 > 03-12-2020 > Update nieuws (13) na verwoestende brand bij De Schelft: o.a. sloop restanten op 7 december van start.

12 > 03-12-2020 > Martien Meiland zet crowdfundingactie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' met een vlog in beweging.

11 > 29-11-2020 > Help Toneelvereniging ODI uit de brand. (update: datums inleverlocatie Café vd Geest)

10 > 27-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' na ondertekening bij notaris officieel van start.

9 > 26-11-2020 > Gemeente Noordwijk: Ontwikkelingen De Schelft

8 > 19-11-2020 > Werkgroep Afwikkeling De Schelft gestart.

7 > 18-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen de Schelft' in oprichting in Noordwijkerhout.

6 > 17-11-2020 > Wethouder Sjaak van den Berg in het persgesprek over De Schelft:

5 > 17-11-2020: Een brief van burgemeester Wendy Verkleij naar aanleiding van de brand in De Schelft.

4 > 16-11-2020: Optisport geeft reactie op de grote uitslaande brand van De Schelft. (update zwemlessen)

3 > 15-11-2020: 'The Day After' de grote uitslaande brand van De Schelft'. (foto's en filmpje nablussen, reacties Odi en De Praktijk)

2 > 14-11-2020: 'Grote uitslaande brand verwoest De Schelft' een ramp voor Noordwijkerhout.

1 > 14-11-2020: Grote uitslaande brand verwoest sporthal De Schelft. (update 4: foto's en filmpje(s) > start brand t/m brandmeester)