Datum: 01-06-2023 - 00:07
10
me
'23
Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging boos op gemeente over uitstel invoering voetgangerszone in centrum. (lees brief)
Geschreven door Brief NOV-voorzitter
Foto's Redactie BON

Noordwijkerhoutse Ondernemers- vereniging boos op gemeente over uitstel invoering voetgangerszone in centrum. (lees brief)

Op 5 april 2023 plaatsten we het volgende nieuwsitem hier op BON: College voornemens om voor het hele centrumgebied jaarrond een voetgangerszone in te stellen. Uit de meerdere gehouden overleggen tussen de brede werkgroep en de gemeente Noordwijk bleek dat het doel helder was en dat de voetgangerszone voor de zomer van 2023 ingevoerd zou kunnen worden. Maar dat uitgangspunt blijkt nu toch ineens heel anders te liggen...

Dit kwam naar voren tijdens de inspraakgelegenheid bij de commissievergadering Welzijn op dinsdagavond 9 mei. Een boze voorzitter Pieter van der Geest van de Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging las een brief voor, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.

09-05-2023: Geachte Commissieleden,

Laat ik Positief beginnen, het gaat goed in Noordwijkerhout. De winkel leegstand neemt af en vaak vaker dan ooit is het druk en gezellig in ons mooie centrum. ZO druk dat we het afgelopen jaar een verkeersproef zijn gestart om het verkeer in ons kleine centrum beter te reguleren en de lopende en zittende bezoekers meer ruimte te geven. Heel vaak ging het gelukkig net goed qua verkeersveiligheid, maar toch ook een aantal keren ging het mis waarbij altijd de zwakkere verkeersdeelnemers het moeten afleggen tegen de auto's, busjes en vrachtauto's, scooters en elektrische fietsen.

Alle partijen, gemeente, hulpdiensten en ondernemers onderkende dat er iets moest gebeuren wat resulteerde in de afgelopen zomer gehouden verkeersproef in het centrum van Noordwijkerhout waarbij het centrum na 12:00 uur tot 23:00 uur werd afgesloten voor auto's en fietsers. Na de verkeersproef is er door meer dan 1100 bezoekers, ondernemers, inwoners gereageerd op de enquête over dit onderwerp waar een berg aan bruikbare informatie is vergaard. De uitkomsten van de verkeersproef konden niet eerder met de gemeenteraad en bewoners gedeeld worden omdat dit de snelheid van het interne proces zou beïnvloeden binnen het gemeentehuis.

Met veel enthousiasme en gedrevenheid zijn wij afgelopen najaar aan de slag gegaan om de uitkomsten van de verkeersproef. Centrum Noordwijkerhout om te zetten naar en werkbare en door iedereen gedragen definitieve oplossing met als doel om verkeerssituatie voor bewoners, ondernemers en bezoekers van ons centrum veiliger te maken. Hiervoor hebben wij samen met (AVG) verantwoordelijk ambtenaar en (AVG) van de afdeling verkeer een werkgroep gevormd samen met vertegenwoordigers van de verschillende VvE's (die hun uitrit in het centrum gebied hebben) ondernemers vanuit de ondernemersvereniging en ondernemers die met hun auto in het centrumgebied ondernemen.

Een brede werkgroep waarbij we met begrip voor elkaars invalshoek overlegde over de meest haalbare verkeerssituatie in het centrum van Noordwijkerhout. Bij dit overleg zijn de twee betrokken wethouders Alkemade en Ter Hark meerdere malen aangeschoven. Na elke overleg werden de betrokken afdelingen en het bestuur meerdere malen op de hoogte gebracht over de voortgang van het proces. Een proces waarbij het doel steeds helder was, voor de zomer van 2023 moest de verkeerssituatie zo zijn aangepast dat het voor iedere verkeersdeelnemers en voetgangers duidelijk is hoe ze zich dienen te gedragen in het Centrum van Noordwijkerhout.

Op 23 april werd hierover de gemeenteraad geïnformeerd. In de uitgebreide brief werden de genomen stappen uitgelegd en de te nemen stappen toegelicht. Deze brief werd ook als informatie richting burgers geschreven zodat ook zij hun mening konden geven over de gemaakte plannen. Op geen enkel moment is aangegeven dat de gestelde deadline niet haalbaar zou zijn. Voor het plaatsen van de gewenste verkeerspollers was meer tijd nodig omdat een dergelijke investering via de gemeenteraad moest lopen. Alle andere beslissingen rondom het invoeren van de maatregelen waren een collegebesluit en konden zonder beperkingen worden ingevoerd.

Bij elkaar een mooi proces waarbij iedereen die betrokken was zich gehoord voelde, zijn belangen behartigd zag en er draagvlak was voor de genomen besluiten. Wel moeten er nog keuzes gemaakt worden over de venstertijden en de regels waaraan ontheffingen voor gebruikers van het centrum moeten voldoen. Sinds 2 februari is oorverdovend stil geworden, verslagen bleven uit, geen enkele reactie meer over dit onderwerp, ontwijkende antwoorden op de gestelde vragen de deur ging op een kier, op slot en ook de brievenbus werd dichtgespijkerd.

Tot .... Op 13 april in het Operationeel Overleg Horeca even vluchtig werd medegedeeld dat de maatregelen pas ingaan in Q3, lees na de zomer. Als reden de afdeling verkeer krijgt het niet voor elkaar om de maatregelen voor de zomer in te voeren. De afdeling verkeer zat met een verkeerkundige aan tafel bij alle overleggen met de werkgroep. Vanuit verkeer zijn alle overleggen met hulpdiensten, politie, brandweer en handhaving afgelopen winter gevoerd en hun bezwaren gedeeld in de overleggen van de werkgroep. Alle door de hulpdiensten de genoemde punten zijn besproken en verwerkt in het plan betreffende de verkeersveiligheid in het Centrum van Noordwijkerhout. Ook intern in het gemeentehuis zijn alle obstakels in kaart gebracht en besproken.

Alle hulpdiensten zijn het eens met de in te voeren maatregelen liefst zo snel mogelijk, om de onveilige situatie van nu structureel te verbeteren. Er kan op dit moment in het centrum van Noordwijkerhout niet gehandhaafd worden omdat de regels wat er mag en niet mag zo onduidelijk zijn dat elke bekeuring kan worden aangevochten. Inmiddels zijn we weer 2,5 week verder en is er niet gebeurd, behalve dat er een officiële brief aankomt waarin formeel wordt uitgelegd waarom het niet lukt om de maatregelen in te voeren.

De verkeerkundige gaf aan dat zodra je de borden plaatst ze rechtsgeldig zijn zodat er in ieder geval komende zomer gehandhaafd kan worden, het centrum van Noordwijkerhout een voetgangers gebied wordt waar de fietser te gast is en waar de venstertijden gelden. Maar dit alles lukt niet waardoor de onveilige situatie van voor de verkeersproef blijft bestaan met alle mogelijke gevolgen van dien en daar wil ik alles aan gedaan hebben om die te voorkomen

Als dit het voorbeeld is geweest over een geslaagd participatietraject, dan slaan wij als bestuur een volgende keer en keren over.

Voorzitter Pieter van der Geest
Namens Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging

Na het voorlezen van de brief (punt 4 terugluisteren) konden commissieleden vragen stellen en gaven de meeste aan het met de opperste verbazing aangehoord te hebben. Graag wilde ze ook het verhaal van de kant van de gemeente aanhoren voordat men een officiële reactie wil en kan geven, maar de betreffende 2 wethouders waren bij deze vergadering niet aanwezig. Het wachten is dus nu op officieel antwoord van het college van B&W.....