Datum: 27-09-2023 - 22:48
30
apr
'23
Raadsvoorstel herontwikkeling terrein Viaductweg voor nieuwbouw school en woningen in 2025.
Geschreven door Bron: gemeente Noordwijk
Foto's gemeente Noordwijk

Raadsvoorstel herontwikkeling terrein Viaductweg voor nieuwbouw school en woningen in 2025.

Raadsvoorstel: De gemeenteraad heeft op 30 november 2021 geld beschikbaar gesteld voor de herontwikkeling van de Viaductweg in Noordwijkerhout om daarmee de nieuwe bestemming voor een onderwijsvoorziening en woningbouw voor te bereiden. Samen met Sophia Scholen en Woningstichting Padua werd een ontwikkelingsvisie uitgewerkt (zie punt 8b), als uitgangspunt voor de nadere uitwerking van deze herontwikkeling....

De gemeenteraad wordt gevraagd de ontwikkelingsvisie middels een raadsvoorstel vast te stellen zodat met de nadere uitwerking kan worden gestart. Verdere procedure en planning van dit raadsvoorstel:
- 11 mei 2023 beeldvormende commissie Ruimte
- 8 juni 2023 meningsvormende commissie Ruimte
- 27 juni 2023 gemeenteraad

In het raadsvoorstel wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het volgende:

1. De ontwikkelingsvisie Viaductweg vast te stellen als uitgangspunt voor de herontwikkeling van de locatie (uitgangspunt oplevering in 2025).

2. De aanvraag van Sophia Scholen voor een permanente uitbreiding van De Prinsenhof voor maximaal 150 leerlingen te honoreren en hiervoor een dependance te realiseren aan de Viaductweg in Noordwijkerhout.

3. Een definitief ontwerp voor de beoogde dependance uit te werken en hierbij uit te gaan van:
- 955 m2 bruto vloeroppervlak voor de onderwijsvoorziening inclusief de mogelijkheid van een ruimte voor multifunctioneel gebruik;

Ten behoeve van de onderwijsvoorziening wordt uitgegaan van het volgende ruimtegebruik:
- totaal 1.548 m2 terrein, waarvan:
- 581 m2 bebouwd en
- 967 m2 onbebouwd ten behoeve van het speelterrein en het fietsparkeren;
- kwaliteitsniveau: bijna energie neutraal gebouw en binnenklimaat Frisse Scholen B.

4. Een voorbereidingskrediet van € 150.000,- beschikbaar stellen aan Sophia Scholen voor de uitwerking van een definitief ontwerp voor de beoogde dependance. Dit bedrag - opgenomen in het investeringsplan - vrij te geven en
deze kosten te dekken uit het onderwijshuisvestingsbudget.

Voorlopige kostenraming nieuwe onderwijsvoorziening:


Klik hier voor het volledige raadsvoorstel en meerdere bijlagen bij punt 8b.