Datum: 01-06-2023 - 01:18
22
apr
'23
PvdA stelt vervolgvragen aan het college over: Langevelderslag, kuuroordstatus en vele petten.
Geschreven door PvdA
Foto's Redactie BON

PvdA stelt vervolgvragen aan het college over: Langevelderslag, kuuroordstatus en vele petten.

Fractie PvdA: (xxxx-yyyy = AVG) We hebben de antwoorden op onze schriftelijke vragen van 27 februari ’23 doorgenomen en hebben geconstateerd dat een deel van de vragen onbeantwoord is gebleven. Met het oog op artikel 169 lid 3 Gemeentewet: “Zij (lees college) geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.”, verzoeken wij u nogmaals onze vragen te beantwoorden...

We zullen deze vragen hieronder nogmaals stellen en hebben daarnaast een aantal aanvullende vragen. U vraagt zich af waar de, volgens u deels onjuiste informatie vandaan komt, zoals deze gesteld is in de schriftelijke vragen over xxxx.

Deze informatie hebben we gevonden op de eigen website van xxxx (https://www.vitacon-consultancy.nl) en op de website van ESPA (https://europeanspas.eu). We hebben deze bronnen in februari ’23 overigens ook bij onze vragen vermeld.

Vraag 1:
Wij zijn ervan uit gegaan dat xxxx en ESPA geen onwaarheden plaatsen op de eigen website. Graag vernemen we welke informatie dan niet juist is. Inmiddels hebben we geconstateerd dat de vraag over verenigbaarheid van belangen eerder ook naar voren is gekomen in de documentaire ‘Kuuroord Noordwijk?’.

In de documentaire wordt door wethouder Ter Hark aangevoerd dat van belangenverstrengeling geen sprake zou zijn, omdat xxxx de werkzaamheden voor ESPA op vrijwillige basis verricht. Het al dan niet betaald krijgen voor werkzaamheden voor een organisatie betekent volgens ons niet automatisch dat er dan geen sprake zou zijn van belangenverstrengeling.

Vraag 2:
Vindt het college dat het feit dat xxxx werkzaamheden onbezoldigd verricht logischerwijs betekent dat er van belangenverstrengeling geen sprake kan zijn? Nu deze informatie zo open voor iedereen toegankelijk op internet te vinden is en onze fractie niet de eerste is geweest die met het idee van mogelijke onverenigbaarheid van belangen heeft gestoeid, verbaast het ons dat u de kans niet aangrijpt om duidelijk te maken dat belangenverstrengeling hier niet speelt.

Met het oog op de betrouwbaarheid van het lokaal bestuur zou het in de rede liggen als college hier duidelijkheid in te scheppen, door overtuigend te beargumenteren waarom er in uw ogen geen sprake is van verstrengelde belangen.

Dus hierbij stellen we nogmaals de vragen:
Vraag 3:
Hoe kijkt u als college aan tegen het feit dat xxxx, naast de inzet voor de gemeente Noordwijk, zich ook inzet voor ESPA en opdrachtgevers als Van der Wiel bouw/ yyyy van Nederzandt en Hotel van Oranje? Is hier geen sprake van onverenigbaarheid? U stelt dat de personele inzet een verantwoordelijkheid is van de directie en van de ambtelijke organisatie en dat de directie en ambtelijke organisatie hierover geen vragen beantwoordt.

Het college betreurt het dat de integriteit van medewerkers op deze wijze ter discussie wordt gesteld. Naar het oordeel van mijn fractie blijft de personele inzet uiteindelijk de verantwoordelijkheid van het college van B&W. Een raadslid kan het college daarover vragen stellen. 

De PvdA stelt op geen enkele manier de integriteit van medewerkers ter discussie. De vragen gaan over de inhuur van een extern adviseur door de gemeente terwijl tegelijkertijd deze adviseur voor hetzelfde onderwerp ook door externe partijen wordt geraadpleegd.

Vraag 4:
Waarbij we ook verzoeken inzicht te geven in de opdrachten die xxxx heeft van de gemeente, van ESPA, Van der Wiel bouw, yyyy van Nederzandt en Hotel van Oranje? Het verstrekken van het antwoord op onderstaande vraag lijkt ons niet in strijd met het openbaar belang en we verwachten op deze vraag dan ook gewoon een antwoord. Mogelijk is de informatie (deels) vertrouwelijk. In dat geval kunt u de inlichtingen niet-openbaar aan ons toezenden.

Vraag 5:
Wat zijn de kosten die de gemeente Noordwijk betaalt voor de inzet van xxxx, inclusief eventuele bijkomende onkosten zoals verblijfs- en reiskosten en wat is de omvang van deze inzet? Bij de vraag van februari ’23 naar de totale investering qua gemeenschapsgeld, ook indirect via de Economic Board in het behalen van de kuuroordstatus, geeft u geen antwoord d.m.v. een concreet bedrag. U verwijst slechts naar mogelijke vindplaatsen voor deelbedragen.

Dus hierbij nogmaals:
Vraag 6:
Wat is de totale investering qua gemeenschapsgeld geweest, ook indirect via de Economic Board, in het behalen van de ESPA kuuroordstatus? We vroegen in februari ook naar de waarde van de behaalde status. Is er sprake van een certificaat dat een internationale waardering kent en ook als zodanig door (potentiële) bezoekers gevonden kan worden? Het antwoord op deze vraag was ontwijkend.

Vraag 7:
Klopt onze conclusie dat het behalen van de kuuroordstatus, waar een aanzienlijk bedrag aan gemeenschapsgeld mee gemoeid is geweest, zich niet heeft vertaald in een internationale erkenning die voor bezoekers terug te vinden is en was de keuze voor een andere certificering dan van ESPA dan niet een betere keuze geweest? (ESPA verwijst zelf naar de Europespa Med en Europespa Wellness certificaten (Certified Spas (europespa.eu)), maar mogelijk zijn er alternatieven)

Vraag 8:
We lezen in uw antwoorden dat de reiskosten naar de ESPA boardmeeting worden betaald door de gemeente(n). Wie neemt deel aan de boardmeeting? Betreft het hier reiskosten voor xxxx, die tevens ESPA boardmember is?

Vraag 9:
Kunt u de collegestukken toezenden met betrekking tot het deelproject Langevelderslag dat in 2023 van start is gegaan?

Van Dokkum (PvdA)