18
apr
'23
Succesvolle gezamenlijke actiedag voor veiligheid in Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Gemeente Noordwijk
Foto's Gemeente Noordwijk / Politie

Succesvolle gezamenlijke actiedag voor veiligheid in Noordwijkerhout en De Zilk.

Op donderdag 13 april 2023 hebben de gemeente Noordwijk en haar handhavingspartners een succesvolle gezamenlijke Actiedag in Noordwijkerhout en het gebied rond De Zilk gehouden. Doelen waren controle op de naleving van regels en daarnaast preventie van criminaliteit door voorlichting en contacten met inwoners en ondernemers. De Actiedag vond plaats onder regie van de gemeente. De deelnemers waren de politie, Veiligheidsregio Hollands Midden...

Omgevingsdienst West-Holland, de Nederlandse Arbeidsinspectie en het Hoogheemraadschap Rijnland. Gelijktijdig heeft de politie een grote verkeerscontrole bij De Zilk uitgevoerd.

Controle en preventieve contacten
Er zijn verschillende locaties in het buitengebied en in de kernen bezocht. Zoals bedrijfslocaties en locaties waar arbeidsmigranten verblijven. Daarnaast hebben de partijen preventief gesurveilleerd en contacten gelegd in het gebied. Er zijn verschillende constateringen gedaan, deze worden verder opgepakt.

De zaken hebben onder meer betrekking op werken en verblijf, inschrijving bij de gemeente, brandveiligheid, bestemmingsplanvoorschriften en milieuwetgeving. Bij een van de controles is een vuurwapen in beslag genomen.

Verkeerscontrole
De verkeerscontrole heeft tot 26 bekeuringen geleid. Onder meer voor rijden onder invloed, valse handelaarskentekenplaten en rijden zonder rijbewijs. Primeur voor Noordwijk was de inzet van de zogenaamde ‘noise patrol’. Hiermee kan een teveel aan decibel worden vastgesteld.

Inwoners en ondernemers
Het samen optrekken bij handhaving en tegelijk werken aan preventie is goed verlopen. Hierin worden in de komende tijd vervolgstappen gezet. Veiligheid en het tegengaan van bijvoorbeeld ondermijnende criminaliteit vragen zowel om controle op regels als voorlichting aan en samenwerken met inwoners en ondernemers. Overheid en samenleving kunnen elkaar hierin versterken. De titel van de actiedag was dan ook: Samen werken aan een veilig Noordwijk.

Vragenlijst Veiligheid en Leefbaarheid
Inwoners van Noordwijk kunnen onder meer helpen door een vragenlijst in te vullen die ook op 13 april 2023 is uitgezet over dit onderwerp. Informatie hierover is te vinden op het participatieplatform Samen Noordwijk.