Datum: 27-09-2023 - 23:16
11
apr
'23
'De Nieuwe School' krijgt twee extra (tijdelijke) lokalen, binnenkort raadsvoorstel voor nieuwbouw in 2025.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON > opening 2021

'De Nieuwe School' krijgt twee extra (tijdelijke) lokalen, binnenkort raadsvoorstel voor nieuwbouw in 2025.

Brief 11-04-2023 van het college aan de gemeenteraad: Van het schoolbestuur Sophia Scholen ontvingen wij signalen over de bezetting in de tijdelijke schoolvoorziening aan de Geverstraat 14 te Noordwijkerhout. Ook hebben we gesproken met enkele betrokken ouders. Wij hebben daarom opnieuw gekeken naar de verwachte bezetting in de basisscholen in Noordwijkerhout. Wij hebben vastgesteld dat er bij de basisscholen in Noordwijkerhout...

sprake is van een samenloop van omstandigheden. Dit heeft verschillende oorzaken. De voorbereidingstijd voor de realisatie van de beoogde dependance voor De Prinsenhofschool duurt langer, dan eerder voorzien. De instroom van leerlingen uit de nieuwbouwwijk Landgoed in den Houte begint toe te nemen.

Ook zijn er onverwacht meerdere Oekraïense leerlingen ingestroomd. De besluitvorming over, en de realisatie van de beoogde dependance voor De Prinsenhof moet nog plaatsvinden. Daarbij komt dat door de oorlog in Oekraïne de bouwmarkt onder druk is komen te staan.

Er moet nu rekening gehouden worden met vertragingen door langere levertijden van bouwmaterialen. Om het onderwijs tijdig en voldoende te faciliteren hebben wij besloten om een tweetal lokalen bij te plaatsen bij de tijdelijke schoolvoorziening aan de Geverstraat. Met de huur van twee extra lokalen, kan De Prinsenhof naar verwachting toe met één dislocatie tot de beoogde nieuwbouw gerealiseerd is.

Het is aan het schoolbestuur Sophia Scholen om in samenspraak met de medezeggenschapraden de leerlingen in de voor hen beschikbare onderwijsruimten in te delen. Het onderwijsconcept dat men aanbiedt op de verschillende locaties in Noordwijkerhout, Ieidt niet tot andere rechten bij het toekennen van onderwijsvoorzieningen. Het schoolbestuur is hiervan op de hoogte gesteld.

De leverancier van de tijdelijke lokalen heeft aangegeven dat de lokalen niet op voorraad zijn. Er moeten eerst lokalen teruggeleverd worden. We moeten rekening houden met een levertijd van zes maanden. Ons college heeft daarom besloten om de plaatsingskosten van de bij te plaatsen lokalen van circa € 140.000,- en via de Voorjaarsnota aan de raad voor te leggen en de raad alvast via deze brief te informeren.

De permanente dependance
Inzake de permanente dependance wordt binnenkort een raadsvoorstel voorgelegd. Hierbij wordt gevraagd om een ontwerpvisie Herontwikkeling Viaductweg vast te stellen en een voorbereidingskrediet aan het schoolbestuur toe te kennen. Wanneer de raad hier positief over besluit kan het schoolbestuur een definitief ontwerp uitwerken. 

Op basis van het definitief ontwerp zal de raad gevraagd worden om een bouwkrediet toe te kennen. De planning is nog steeds dat de nieuwbouw in de loop van 2025 gerealiseerd zal zijn.

Wij vertrouwen er op u als gemeenteraad hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk