Datum: 01-06-2023 - 01:51
05
apr
'23
College voornemens om voor het hele centrumgebied jaarrond een voetgangerszone in te stellen.
Geschreven door Gemeente Noordwijk
Foto's Redactie BON

College voornemens om voor het hele centrumgebied jaarrond een voetgangerszone in te stellen.

Brief van het college van B&W aan de gemeenteraad: Tijdens de zomermaanden juli en augustus 2022 vond een pilot plaats waarbij het centrumgebied Noordwijkerhout verkeersluw werd gemaakt. Hierover bent u eerder per raadsbrief geïnformeerd. In deze brief gaven wij ook aan dat na afloop een evaluatie werd opgestart onder de directe bewoners, de lokale ondernemers en de bezoekers aan het Noordwijkerhoutse centrumgebied....

Met deze raadsbrief informeren wij u over de uitkomsten van deze evaluatie en de vervolgstappen die het college wil gaan zetten. 

Geachte leden van de gemeenteraad,

Enquête
Naar aanleiding van de pilot is een enquête onder alle Noordwijkerhouters uitgezet. Dit om te sonderen of er voldoende draagvlak is voor die zaken die wij hebben opgehaald met het onderzoek. Als gemeente vinden wij het erg belangrijk om de inbreng van de inwoners en ondernemers mee te nemen in dit traject.

Bijna duizend inwoners en ondernemers hebben in de uitgebreide enquête aangegeven de verkeerssituatie die in de maanden juli en augustus 2022 van toepassing was te waarderen. Hierbij vielen vooral de veiligheid en gezelligheid in positieve zin op.

De gemeente is sinds het najaar van 2022 in gesprek met diverse vertegenwoordigers van de ondernemers en bewoners uit het centrumgebied van Noordwijkerhout. Met behulp van waardevolle lokale kennis vanuit deze groep en opgehaalde informatie uit de enquête is gewerkt aan een manier waarop we de gehouden pilot een vervolg kunnen geven.

Vervolgstappen
Wij zijn voornemens om in het hele centrumgebied (het assenkruis Havenstraat/Zeestraat/Dorpsstraat) een voetgangerszone in te stellen’. (Het assenkruis omhelst een groter gebied dan in eerste instantie tot de pilot behoorde. Deze uitkomst is voortgekomen uit de pilot en de klankbordgroep. Tussentijds heeft de gemeente via een brief ook input gevraagd aan ondernemers en inwoners in het aanvullende gebied. Hieruit zijn geen extra aandachtspunten naar voren gekomen.)

Dit houdt in dat we de voetganger in dit gebied vooropstellen en de fietser daarbij “te gast” is. Het is van belang voor ondernemers en bezoekers om het centrumgebied ook van iets verder weg goed te kunnen bereiken. Daarom willen we de fietser dus ook in het gebied toestaan.

Bromfietsers vallen hier uitdrukkelijk niet onder. Snorfietsers (met een klein blauw kenteken) zijn juridisch gelijkgesteld aan fietsers. Zij kunnen juridisch dus niet geweerd worden In het centrumgebied zitten vanzelfsprekend veel winkels en horecaondernemingen.

Het moet voor deze ondernemers mogelijk blijven om te laden en te lossen. Daarom staan we het laden en lossen van goederen toe in de ochtend. De exacte tijden waarop dit is toegestaan worden in samenspraak met de ondernemers vastgesteld

Het laden en lossen geldt voor leveranciers, maar ook voor particulieren die, bijvoorbeeld met een personenauto, het gebied in moeten. Het is niet de bedoeling dat het laden en lossen resulteert in langdurig parkeren in de voetgangerszone; dat blijft - net als in het op dit moment ingestelde woonerf - verboden. 

Voor bewoners en ondernemers die een parkeerplek op eigen terrein hebben die zij alleen via het centrumgebied kunnen bereiken geldt dat zij te allen tijde het gebied in en uit kunnen. Hierbij zijn ontheffingen een goed middel Het college is bezig om beleidsregels op te stellen waarin duidelijk wordt gemaakt wie wel, en wie niet in aanmerking komt voor een ontheffing.

Ontheffingen worden bijvoorbeeld - maar niet uitsluitend - ook mogelijk voor verhuizingen, de markt, bedrijven waarvoor directe bereikbaarheid met voertuigen essentieel is, et cetera. Om het voetgangersgebied af te sluiten willen wij de juiste verkeersborden plaatsen.

Wanneer de verkeersborden er staan, is het voetgangersgebied ook juridisch van kracht. Om de borden kracht bij te zetten, en de naleving ervan te borgen, kan in de (nabije) toekomst ook worden gekozen om inzinkbare pollers te gaan plaatsen bij de vier entrees naar het centrumgebied.

In principe is het voetgangersgebied jaarrond van kracht. De politie staat ook achter deze maatregel. Op verzoek van de betrokken klankbordgroep onderzoeken wij nog of een knip tussen het zomer- en winterseizoen haalbaar is. Juridisch heeft dit behoorlijk wat haken en ogen, wat maakt dat de handhaafbaarheid van de maatregel in het geding kan komen.

Wanneer een seizoenswisseling van de regelgeving niet kan steunen op goedkeuring van de politie, wankelt de gehele juridische borging van de maatregel. Om de maatregel uiteindelijk van kracht te laten worden, moet een verkeersbesluit worden opgesteld.

Een verkeersbesluit is een formeel besluit van de gemeente, wat inhoudt dat iedereen hier zienswijzen of bezwaren op kan maken. Wij staan hier uiteraard voor open, omdat dat ons helpt om tot een gedragen en voor iedereen werkbaar besluit te komen.

Tot slot
Voor het college staat het veiliger en het aantrekkelijker maken van het centrumgebied van Noordwijkerhout voorop. We hebben de bovengenoemde pilot en evaluatie in samenspraak gedaan met inwoners en ondernemers.

In de bijlage (klik hier) kunt u de opzet en de uitkomsten van de gehele enquête teruglezen. Deze worden ook voor inwoners en ondernemers gepubliceerd via een link op de website www.samen.noordwijk.nl  Ook kunnen zij nadere vragen stellen op het volgende mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We gaan ervan uit u als gemeenteraad voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk