Datum: 31-05-2023 - 23:57
05
apr
'23
PvdA stelt vragen aan college over: Langevelderslag & kuuroord.
Geschreven door PvdA
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen PvdA over: Langevelderslag, kuuroordstatus en vele petten.

Fractie PvdA: In juni 2021 hebben we schriftelijke vragen gesteld over plannen voor een wellness-resort bij de Langevelderslag. U gaf destijds aan dat de gemeente niet de initiatiefnemer was van de gesprekken, ook al vonden deze wel plaats in het gemeentehuis. Inmiddels zijn we ruim anderhalf jaar verder. In de Voorjaarsnota stond: ‘We maken het parkeerterrein aan de Langevelderslag veiliger en beter bereikbaar....

We sluiten hierbij aan op de ontwikkeling van Noordwijk als (duurzaam) kuuroord.’ We maken hieruit op dat een kuuroordontwikkeling bij de Langevelderslag midden in Natura2000 gebied, nog steeds in beeld. In een uitzending van Pointer in oktober ’22 (klik hier) werd benoemd dat steeds vaker nabij en in natuurgebieden wordt gebouwd.

Onder de kop ‘creatief met regels’ wordt beschreven dat overheden te makkelijk toestemming geven om te bouwen en vaak zoeken naar mogelijkheden om nieuwe economische activiteiten te kunnen faciliteren, maar dat men tegelijkertijd ook steeds vaker door de rechter teruggefloten wordt. Wij denken dat we er in Noordwijk voor moeten waken, niet in dezelfde valkuil terecht te komen.

Status van het Kuuroordstatus.

Noordwijk heeft als gemeente geïnvesteerd in het behalen van de kuuroordstatus. De ESPA (European Spa Association) heeft daartoe een certificaat verstrekt aan, zo dachten wij, de gemeente Noordwijk. In het verleden was Noordwijk als kuuroord op de ESPA-site te vinden. Nu zien wij op de site van ESPA dat niet Noordwijk als gemeente member is van ESPA, maar een aantal grote hotels in Noordwijk en Azzurro.

Vele petten. (naam door gemeente onherkenbaar gemaakt in verband met AVG)
De gemeente Noordwijk huurt (AVG) in als extern adviseur voor de kuuroordvisie en de verdere uitvoering daarvan. Zij opereert als ingehuurd ambtenaar binnen het team economie en toerisme, maar is daarnaast ook verbonden aan ESPA en ze heeft (AVG) de initiatiefnemer van de Langevelderslag en Hotel van Oranje als opdrachtgever. Wij zien hier een samenloop van publieke en commerciële belangen. 

De vragen van fractie PvdA zijn onlangs beantwoord door het college:

Langevelderslag.

Vraag 1:
Zijn de plannen voor het wellness-resort inmiddels meer uitgekristalliseerd, kunt u ons en de inwoners meer inzicht geven in het type ontwikkeling dat de initiatiefnemer en ook u graag zou zien verrijzen bij de Langevelderslag?

Antwoord:
De status en stand van zaken voor wat betreft een eventuele particuliere ontwikkeling op locatie Langevelderslag is niet veranderd ten opzichte van de beantwoording van de vragen middels onze raadsbrief d.d. 21 juli 2021. De locatie Langevelderslag is in het coalitieakkoord 2023-2026 benoemd als onderdeel van de Noordelijke Toeristische Ontsluiting waarop een visie ontwikkeld wordt.

Vooruitlopend op deze visie is, zoals ook vermeld in het collegewerkprogramma, in 2023 gestart met het deelproject Langevelderslag. Het project betreft de (her)inrichting van de openbare ruimte. Mogelijke particuliere initiatieven worden hier vanzelfsprekend bij betrokken. Op dit moment zijn er geen concrete plannen ingediend bij de gemeente voor deze locatie.

Vraag 2:
Welke inspanningen heeft u verricht en/of bent u nog voornemens te ondernemen gericht op het realiseren van een kuuroord-faciliteit bij de Langevelderslag? Of laat u dit geheel over aan de initiatiefnemer?

Antwoord:
Zie hiervoor het antwoord op de vorige vraag

Vraag 3:
Wat is de reden dat u kuuroord slechts tussen haakjes als duurzaam betitelt? Wij zouden het één niet los willen zien van het ander. Hoe ziet u de relatie tussen duurzaamheid en kuuroord? En zou het in het kader van een duurzaam natuurbeheer niet het meest voor de hand liggen kuuroordontwikkelingen te plaatsen binnen de bebouwde omgeving en juist niet in de natuur?

Antwoord:
U verwijst naar een zin op pagina 14 in de Voorjaarsnota 2022 binnen paragraaf 3.3 Parkeren. Deze paragraaf heeft als ondertitel en hoofddoel: “We zorgen voor voldoende en kwalitatief goede parkeervoorzieningen. Dit doen we om aantrekkelijk te blijven als economisch sterke, leefbare en duurzame leefomgeving.”

In de zin waar u naar verwijst, is het tussen haakjes plaatsen van het woord “duurzaam” bedoeld om aan te tonen dat dit het hoofddoel van de paragraaf ondersteunt: ‘We maken het parkeerterrein aan de Langevelderslag veiliger en beter bereikbaar. We sluiten hierbij aan op de ontwikkeling van Noordwijk als (duurzaam) kuuroord”.

Vraag 4:
De Langevelderslag is nu een plek waar een breed publiek zich thuis voelt en kan genieten van zon, zee, strand en een versnapering. Vindt u dit ook waardevol en zo ja, hoe borgen we dit karakter voor de toekomst?

Antwoord:
Het college deelt deze mening. Dit is een reden waarom het parkeerterrein n beheer blijft van de gemeente zodat deze openbaar toegankelijk blijft voor alle bezoekers.

Vraag 5:
In hoeverre zijn bouwwerkzaamheden op het gebied van de bereikbaarheid en kuuroord middenin Natura 2000 nog mogelijk, gezien de stikstof-problematiek en bijbehorende aangescherpte richtlijnen? Welke oplossing, indien mogelijk, ziet u hiervoor?

Antwoord:
De stand van zaken is niet gewijzigd ten opzichte van de eerder genoemde raadsbrief d.d. 21 juli 2021. Of en in welke vorm bouwwerkzaamheden op deze locatie tot de reële opties behoort kan in dit stadium niet worden beantwoord aangezien er geen concrete plannen zijn ingediend en er door de toetsende instanties nog geen beoordeling kan plaatsvinden.

Status van de Kuuroordstatus
Vraag 1:
Wat is de totale investering qua gemeenschapsgeld geweest, ook indirect via de Economic Board, in het behalen van de ESPA-kuuroordstatus?

Antwoord:
Op 7 oktober 2020 heeft de gemeente Noordwijk het predicaat “Heilzame badplaats” ontvangen. Het behalen van de kuuroordstatus onderdeel geweest van gemeentelijk beleid. De kosten hiervan zijn verantwoord binnen de jaarlijkse financiële verantwoording in de P&C cyclus.

Voor wat betreft de financiering vanuit de Stichting Economie Board Duin- en Bollenstreek verwijzen wij u naar de jaarverslagen en jaarrekeningen die als raad jaarlijks ter beschikking worden gesteld.

Vraag 2:
Is het lidmaatschap van ESPA van de Noordwijkse hotels met gemeenschapsgeld gefinancierd of betaalt men dit zelf als ondernemer?

Antwoord:
De Noordwijkse hotels zijn geen lid van de ESPA. Het certificaat “heilzame badplaats” is exclusief verleend aan de gemeente Noordwijk. De hotels betalen geen bijdrage.

Vraag 3:
Is de kuuroordstatus van Noordwijk als badplaats nog gekoppeld aan een certificaat dat een internationale waardering kent en ook als zodanig gevonden kan worden door potentiële (internationale) bezoekers? Zo ja, waar?

Antwoord:
De erkenning is gebaseerd op Europese criteria zoals deze door nationale overheden gehanteerd worden. Voor Duitsland zijn deze vastgelegd in de Begriffsbestimmungen voor Heilbäder. De ESPA confirmeert zich aan deze criteria.

Vraag 4:
Wordt er nog steeds een (jaarlijkse/terugkerende) vergoeding betaald aan ESPA door de gemeente Noordwijk?

Antwoord:
De drie kustplaatsen Cadzand, Domburg en Noordwijk betalen gezamenlijk de jaarlijkse fee voor het lidmaatschap van de ESPA. Deze fee is gebaseerd op het aantal inwoners van een land. (Voor Nederland is dit € 7.500,- per jaar). Daarnaast wordt een budget gereserveerd om reiskosten te betalen voor deelname aan de boardmeeting. 

Voor 2020, 2021 en 2022 is een jaarlijkse bijdrage betaald aan de gemeente Veere die voor Nederland de bijdragen int ten behoeve van de inzet van de ESPA voor de drie gemeenten met de kuuroordstatus. Het betreft een bedrag van € 2.500,- voor 2020, € 1.840,- voor 2021 en € 2.500,- voor 2022.

Vele petten
Vraag 1:
Hoe kijkt u als college aan tegen het feit dat (AVG) naast haar inzet voor de gemeente Noordwijk, zich ook inzet voor ESPA en opdrachtgevers als Van der Wiel bouw, Nederzandt en Hotel van Oranje? Is hier geen sprake van onverenigbaarheid?

Vraag 2:
Kunt u inzage geven in de opdrachten die (AVG) heeft van de gemeente en van Nederzandt en Hotel van Oranje?

Vraag 3:
Wat zijn de kosten die de gemeente Noordwijk betaalt voor de inzet van (AVG) inclusief eventuele bijkomende onkosten zoals verblijfs- en reiskosten en wat is de omvang van haar inzet? 

Antwoord bovenstaande vragen:
Het college heeft de namen van alle personen die genoemd zijn in deze brief onherkenbaar gemaakt in het kader van het eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer en omdat deze informatie conform de AVG-regeling niet gedeeld kan en mag worden. Daarbij vraagt het college zich af hoe de steller van de brief, aan de deels onjuiste informatie komt zoals gesteld in de brief. 

De personele inzet is een verantwoordelijkheid van de directie van de ambtelijke organisatie. Zowel de directie als het college beantwoordt hierover geen vragen. Binnen het gemeentelijk aannamebeleid wordt aan de voorkant nagedacht over de wijze van contracteren en we zijn scherp op de borging van de integriteit van de medewerkers, inclusief de medewerkers die in dienst zijn op inhuurbasis.

Het college betreurt het dat de integriteit van medewerkers op deze wijze ter discussie wordt gesteld.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk